DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  LEKÁRSKEJ FAKULTY SZU

doc. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc., mimoriadny profesor

prodekan pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností  LF SZU

Kontakt:

telefón: +421-2-59370-269
fax:      +421-2-59370-758
e-mail: peter.bujdak@fnderera.sk

Referát doktorandského štúdia, Limbová 12, 1. posch. č. dverí 114

Pracovníčka:

PhDr. Zuzana Porubská

Kontakt: 

telefón:  +421-2-59370-269
fax:       +421-2-59370-758
e-mail:
zuzana.porubska@szu.sk

LF SZU uskutočňuje doktorandské štúdium v nasledovných študijných programoch:

Študijný odbor : 7.1.4. vnútorné choroby

Študijný odbor :  7.1.7. chirurgia

Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:

  1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 131/1997 Z.z. o doktorandskom štúdiu, platí pre doktorandov, ktorí sú zaradení podľa vedných odborov a štúdium musia ukončiť do 31.12.2010 (školiace pracovisko SZU, vedúci školiaceho pracoviska: prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.)
  2. Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Zákon č. 363/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  4. Vyhláška č. 614 /2002 MŠ SR o kreditovom systéme štúdia
  5. Zásady doktorandského štúdia na FLF SZU
  6. Študijný poriadok kreditového systému doktorandského štúdia
  7. Cenník poplatkov za doktorandské štúdium

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na externé doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2008/2009.

Prijímacie konanie 2010/2011
Témy

Prodekan LF SZU pre udeľovanie akademických titulov predkladá na schválenie do Vedeckej rady fakulty uchádzačov na uzavretie pracovného pomeru do funkcie "hosťujúci profesor" v zmysle § 79 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     
• 
Kritériá na uzavretie pracovného pomeru do funkcie "hosťujúci profesor"

 

 


 
nasp
6.aug.2007 13:06:35     E