12.-13.11.2007 - Medzinárodný kongres ITAPA 2007 a prvá cena Zlepšovanie procesov

      Na medzinárodnom kongrese ITAPA 2007, ktorý sa konal  12. - 13. novembra 2007 v Bratislave získal Epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva EPIS v kategórii Zlepšovanie procesov prvú cenu.
Na preberaní  víťazného ocenenia  sa zúčastnili RNDr. Aleš Mičovský konateľ spoločnosti Softec s.r.o., MUDr. Zuzana Krištúfková z Fakulty verejného zdravotníctva SZU, manažér projektu PHARE, RNDr. Františka Hrubá, vedúca IT projektu za  verejné zdravotníctvo a RNDr. Karol Hierweg, vedúci IT projektu za firmu Softec.

      EPIS bol vyvinutý firmou Softec Bratislava, s. r. o. na základe podkladov a požiadaviek odborníkov - epidemiológov a informatikov z prostriedkov prístupového fondu PHARE v rámci projektu "Posilnenie surveillance a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike". Na vytvorení podkladov a na úspešnom spustení EPIS-u do prevádzky sa zaslúžili najmä MUDr. Zuzana Krištúfková zo SZU Bratislava, h. doc. Mária Avdičová, PhD. a RNDr. Františka Hrubá, PhD. z RÚVZ Banská Bystrica.
      ITAPA je najväčšie podujatie svojho druhu na  Slovensku.  Jej cieľom je zvýšiť prestíž informačných technológií v celej spoločnosti, prinášať informácie o najnovších projektoch, trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy ako aj oceniť a podporiť najlepšie zrealizované IT projekty vo verejnej správe.
EPIS zlepšuje systém včasného varovania,  poskytuje informácie o aktuálnom výskyte prenosných ochorení vrátane epidémií, týždenné informácie o výskyte chrípky. Ďalšou veľkou prednosťou EPISu je, že umožňuje lekárom po zaregistrovaní hlásiť výskyt prenosných ochorení priamo cez webový portál - rýchlo, lacno a bezpečne. Systém prenáša údaje v reálnom čase, čo znamená, že výstupy sú účastníkom k dispozícii ihneď po vložení údajov. Zlepšil, zjednodušil a skvalitnil zber a analýzu údajov a tým aj prácu pracovníkov úradov verejného zdravotníctva v SR. EPIS zohľadňuje štandardy a požiadavky Európskej únie na kontrolu prenosných chorôb a ich hlásenie do európskych sietí. Výrazne prispel ku zrýchleniu a skvalitneniu získavania podkladov pre rozhodovaciu činnosť čo je predpokladom rýchleho prijímania efektívnych protiepidemických opatrení na ochranu zdravia obyvateľov Slovenska.
      V plnej prevádzke je od januára 2007. Nahradil program, v ktorom sa spracovávali údaje o prenosných chorobách zasielané do centrálnej databázy raz týždenne na disketách. Vybrané informácie sú prístupné aj pre verejnosť na adrese www.epis.sk.

    


 
nasp
19.dec.2007 12:25:39     E