11.12.2007 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 11. 12. 2007 sa uskutočnilo v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zasadnutia Vedeckej rady, ktorú otvoril a viedol jej predseda a rektor univerzity, Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., s nasledovným programom

  1. Výučbové základne a školiace pracoviská univerzity 
  2. Návrh kritérií začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy
  3. Príprava osláv 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku
  4. Rôzne

V rámci úvodného bodu prezentoval členom Vedeckej rady SZU zákonný systém zriadenia a postavenia výučbových základní univerzity, v rámci ktorých prebieha praktická časť výučby vysokoškolského štúdia ako aj ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  Predseda Vedeckej rady predstavil univerzitné kliniky a školiace pracoviská, ktoré sú etablované v zdravotníckych zariadeniach v Bratislave, Banskej Bystrici, v Košiciach ako aj v ďalších mestách Slovenska. Rektor univerzity zdôraznil, že SZU má záujem spolupracovať so všetkými najlepšími pracoviskami, s najlepšími spolupracovníkmi, aby slovenskí lekári, stredný zdravotný personál, boli na vysokej a kvalitnej úrovni pripravení pre svoju prácu.

Prof. MUDr. J. Štencl, CSc., pripomenul, že univerzita pre svoju vzdelávaciu a výskumnú činnosť potrebuje, aby bola v rámci legislatívy vysokého školstva, jeho podmienok a ďalšieho smerovania, zachovaná kontinuita a právna istota.
V treťom bode otvoril problematiku - Návrh kritérií začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy, ktorá je momentálne v pripomienkovom konaní. Na niektorých príkladoch demonštroval nekompatibilitu pripravovaného dokumentu so súčasným znením vysokoškolského zákona, ako aj na niektoré nelogické znenia uvedených kritérií.

V rámci diskusie vystúpil Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., ktorý potvrdil rozporuplnosť a problém stanovených kritérií, ktoré pri uplatňovaní spôsobia, že v budúcnosti budú môcť len ťažko vznikať nové univerzitné vysoké školy.

V diskusii vystúpil aj Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorý tiež upozornil, že  v prípade ak sa stanovia pravidlá, resp. kritériá, tak ich potom treba dodržiavať a proces akreditácie by mal byť transparentný, aby každý vedel kto vykonáva príslušnú akreditáciu.

V rámci ďalšieho bodu programu, Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor univerzity, informoval Vedeckú radu o prípravách na 55. výročie inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Rektor univerzity zdôraznil, že slovenské inštitucionálne vzdelávanie začína byť v rámci EÚ vysoko, uznanlivo hodnotené a stáva sa istou inšpiráciou aj pre niektoré iné jej členské krajiny. Taktiež informoval, že oslavy nebudú mať "jednorazový" charakter, ale budú prebiehať počas celého roka 2008. Slávnostná časť dňa osláv sa uskutoční dňa 12. mája 2008 v Slovenskej filharmónii. Záštitu nad konaním sa osláv 55. výročia prevzal p. predseda Národnej rady SR p. Pavol Paška.
 
V rámci bodu rôzne sa o slovo prihlásil Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., ktorý informoval o zjazde SLS, ktorý sa konal pre dvoma týždňami a kde boli opätovne do Prezídia zvolení zamestnanci Slovenskej zdravotníckej univerzity, ako aj noví členovia Prezídia z radov SZU.

Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., navrhol, aby bol 12. Kongres SLS (apríl 2008) organizovaný v rámci osláv 55. výročia inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Prof. MUDr. P. Krištúfek, CSc., prezident SLS, uvedený návrh podporil.

V závere bodu rôzne o slovo požiadala prvá prorektorka, dekanka FOaZOŠ SZU Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., ktorá odovzdala pánovi rektorovi symbolických 5 vianočných zvončekov, štyri zvončeky za každú fakultu a jeden zvonček za Vedeckovýskumnú základňu SZU. Potom každému prítomnému členovi Vedeckej rady SZU osobne odovzdala jeden vianočný zvonček.

Po tomto milom prekvapení pán rektor na záver všetkých informoval, že zasadanie Vedeckej rady SZU v letnom semestri bude 19. februára  a 17. júna 2008. Poďakoval sa členom Vedeckej rady za aktívnu spoluprácu v roku 2007, zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a napokon prítomných pozval na vianočnú kapustnicu.

   

   

   

   

   

   

  

   


 
nasp
13.dec.2007 8:37:41     E