30.11.2007 - Tlačová beseda k Svetovému dňu boja proti AIDS

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Úrad verejného zdravotníctva SR usporiadali pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS dňa 30. 11. 2007 v zasadačke ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, Bratislava tlačovú besedu na predmetnú tému. Prítomných novinárov informovali:

1. Príhovor
- doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH - hlavný hygienik SR, ÚVZ SR

2. "Epidemiologická situácia HIV/AIDS"
MUDr. Ján MIKAS - vedúci odboru epidemiológie, ÚVZ SR

3. "Liečba HIV/AIDS"
MUDr. Miloš MOKRÁŠ, CSc. - Klinika infektológie a geografickej medicíny

4. "Štúdia rizikového správania a vedomostnej úrovne mládeže v SR vo vzťahu k HIV ako aj STI"
RNDr. Danica STANEKOVÁ, CSc. - NRC pre prevenciu HIV/AIDS, SZU


Zároveň v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS (Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava) sa uskutočnil  deň otvorených dverí, ktorý využilo niekoľko novinárov  na získanie podrobnejších informácií o jeho práci, fungovaní a výsledkoch.

      HIV/AIDS predstavuje celosvetový problém a zasahuje do všetkých úrovní spoločnosti - týka sa štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov.
Ku koncu roka 2007 organizácia UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) uvádza, že na svete žije asi 33,2 milióna HIV infikovaných ľudí, z čoho je približne 2,5 milióna detí mladších ako 15 rokov. Hlavné cesty prenosu vírusu HIV sú pohlavným stykom, krvou a z HIV pozitívnej matky na dieťa.
Surveillance nákazy HIV/AIDS sa v Slovenskej republike zaviedla v roku 1985. Osobitne sa sledujú príslušníci skupín s rizikovým správaním a s vyššou možnou expozíciou k vírusu. Vyšetrovanie anti - HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a je vyšetrená anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom.
Od roku 1985 ku dňu 30. 9. 2007 bola infekcia HIV diagnostikovaná u 208 občanov Slovenskej republiky a u 49 sa vyvinuli klinické príznaky AIDS. Z tohto počtu bolo 165 mužov a 43 žien. Väčšina infekcií HIV/AIDS v Slovenskej republike bola zaznamenaná v skupine mužov, ktorí  majú sex s mužmi.
Prevencia ochorenia HIV/AIDS sa v Slovenskej republike vykonáva v súlade s plnením Národného programu prevencie nákazy HIV/AIDS na roky 2004 - 2007. Základným cieľom Národného programu prevencie HIV/AIDS je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v Slovenskej republike a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka.
Slovenská republika patrí medzi krajiny s najnižším počtom ľudí s ochorením HIV/AIDS. V súčasnosti nie je k dispozícii účinná očkovacia látka proti infekcii HIV a napriek pokroku v liečbe zostáva toto ochorenie stále nevyliečiteľné. Nakoľko má HIV presne definované cesty prenosu je prevencia najdôležitejšou súčasťou boja proti šíreniu tejto infekcie.

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik SR
koordinátor Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR

Prezentácia MUDr. Mikas
Prezentácia RNDr. Staneková

 

   
  


Stiahnite si:


 
nasp
5.dec.2007 15:32:32     E