28.11.2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov FOaZOŠ

Na slávnostnom imatrikulačnom ceremoniály  Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií sa stretli dňa 28. 11. 2007 v Aule SZU študenti niekoľkých odborov: Ošetrovateľstvo - denná forma štúdia, Pôrodná asistencia - denná forma štúdia, Fyzioterapia - denná forma štúdia, Urgentná zdravotná starostlivosť - denná forma štúdia, Fyziologická a klinická výživa - externá forma štúdia, Sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov - externá forma štúdia. Ceremoniál otvorila prvá prorektorka a dekanka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc. Privítala rektora SZU profesora MUDr. Jána Štencla, CSc., ktorý sa prihovoril imatrikulujúcim študentom vo svojom krátkom prejave. V ňom vyjadril presvedčenie, že budú úspešnými študentmi a zároveň aj prospešnými členmi zdravotníckych tímov vo všetkých zložkách zdravotníckej starostlivosti. Pripomenul, že retrospektívny pohľad naznačuje, že členovia ich profesii sa dobre zhostili rolí, ktoré im boli určené. Na záver im poprial veľa síl a zdravia do ich náročného štúdia.

   

   

   

 


 
nasp
3.dec.2007 11:48:15     E