27.11.2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka FOaZOŠ

Za zvukov fanfár vstúpili do Auly SZU akademickí funkcionári, aby sa zúčastnili imatrikulačného aktu - sľubu tých, ktorí zaujmú študentské miesta na univerzite. Novoprijatí študenti odboru sestier a pôrodných asistentiek dňom prevzatia svojho imatrikulačného listu sa tak stávajú členmi študentskej obce so všetkými jej právami, ale aj povinnosťami.
Prítomných študentov privítala prvá prorektorka a dekanka FOaZOŠ SZU profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc.. Po uvítacom akte požiadala rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave profesora MUDr. Jána Štencla, CSc. o slávnostný príhovor. V ňom pán rektor zdôraznil nenahraditeľnosť všetkých zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, čo všetkých veľmi zaväzuje. Pripomenul im, čo od nich spoločnosť očakáva, najmä to, že by mali mať dostatok tvorivosti, invencie, samostatnosti a ľudskosti. Podčiarkol najmä aj fakt, že budú nenahraditeľnými pri riešení problémov zdravia a práva na dôstojný život, ako aj to, aby sa po skončení školy stali iniciátormi a nositeľmi pozitívnych zmien v starostlivosti o zdravie.
 Po prečítaní imatrikulačného sľubu postupne všetci pristúpili k pedelovi, aby vyslovili svoje sľubujem, predstavili sa rektorovi, ako aj ostatným akademickým funkcionárom. Študentskou hymnou Gaudeamus Igitur sa slávnostná imatrikulácia skončila.

   

   

   


 
nasp
28.nov.2007 17:26:30     E