14.11.2007 - Týždeň vedy na Slovensku - Kmeňové bunky z pohľadu 21. storočia II.

V rámci Týždňa vedy na Slovensku 2007 sa konal v Aule  SZU okrúhly stôl na tému "Kmeňové bunky z pohľadu 21. storočia II." Išlo v poradí o druhé stretnutie, ktoré nadväzovalo na okrúhly stôl, ktorý sa konal dňa 20. 11. 2006 z iniciatívy pracovníkov Vedecko - výskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity, na čele s MUDr. Evou Mitrovou, DrSc. Na prvom  stretnutí boli prijaté závery a odporúčania, ktoré vyplynuli zo samotnej diskusie. Do diskusie sa aktívne zapojili poprední odborníci z oblasti embryológie, neurochirurgie, neurológie, transplantácie, genetiky, tkanivových baniek, ako aj člen etickej komisie MZ SR. Diskusné príspevky boli napokon zhrnuté  do nasledujúcich odporúčaní:

1. LEGISLATÍVA :

Cieľ : Odstrániť legislatívny rozpor medzi právom pacienta (občana) na liečbu, ktorá je podľa aktuálneho medicínskeho poznatkového stavu optimálna a súčasnou legislatívou (a technickými možnosťami), ktorá jej v oblasti využívania kmeňových buniek na území SR bráni, alebo ju obmedzuje.

Opatrenia:

 1. Iniciovať zrušenie, alebo modifikovanie (novelizovanie)  Trestného zákona 171/2003  z 24.04.2003, čl. 1, § 246a,  "Klonovanie ľudských bytostí", ktorý znemožňuje výskum  a terapeutické využitie embryonálnych kmeňových buniek.
  1. Odstrániť zmätočnú a zavádzajúcu terminológiu, predovšetkým odstrániť vo vecne nesprávnych súvislostiach použitý termín "klonovanie" a nahradiť ho termínom   "prenos jadra".
 2. Iniciovať vypracovanie návrhu pre ucelený zákon, ktorý komplexne ošetrí výskum a klinickú aplikáciu ľudských kmeňových buniek. Pri jeho vypracovaní využiť skúsenosti z analogického platného zákona v Českej republike.
 3. Diferencovať v legislatívnych predpisoch 1. výskum a 2. klinickú aplikáciu kmeňových buniek.
 4. Prijať priložený (upravený) návrh:  "Nariadenie vlády o podrobnostiach o darcovstve, odberoch, testovaní a distribúcii orgánov, tkaní a buniek a o spracovaní, konzervovaní a skladovaní tkanív a buniek  zosúladený so smernicami EÚ ".

2. TECHNICKÉ PODMIENKY :

Cieľ: Vytvoriť vedecko-technickú bázu a rozvíjať podmienky konkurencie schopnosti v rámci EÚ vo využívaní kmeňových buniek v medicíne, aby efektívne a v čo najširšom, medicínsky overenom spektre, pomáhali plniť služby zdravotníctva občanom Slovenska  a predišli finančne náročnej, nárokovateľnej liečbe slovenských pacientov v štátoch EÚ.

 1. Vybudovať  (technicky moderné a personálne silné) centrálne pracovisko pre výskum a aplikáciu kmeňových buniek v Bratislave, ktoré okrem erudovaných výskumných, laboratórnych pracovníkov, musí mať priame napojenie na široké spektrum klinických pracovísk (neurológiu, psychiatriu, gynekológiu, ortopédiu, neurochirurgiu), ako aj na výskumné pracoviská SAV. Uvedené podmienky už v súčasnosti optimálne spĺňa SZU.
 2. Dobudovať (technicky aj personálne) a finančne  zabezpečiť činnosť  pracoviska v Košiciach, ktoré má skúsenosti a konkrétne výsledky s liečbou adultnými kmeňovými bunkami. Vytvoriť a udržiavať podmienky, aby sa terapeutické využitie adultných kmeňových buniek čo najskôr rozšírilo okrem ortopédie aj  na liečbu v ďalších klinických odboroch (napr. gynekológii).

3. ORGANIZAČNÉ  OPATRENIA :

Cieľ:  Urýchliť novelizovanie nevyhovujúcich a vytvorenie absentujúcich legislatívnych opatrení, pre klinické využívanie a výskum kmeňových buniek, ako aj podmienky darcovstva a transplantácie orgánov, tkanív a buniek v súlade s legislatívou  EÚ a 7RP EÚ.

 1. Obnoviť pracovnú komisiu MZ SR s cieľom :
  1. opätovne posúdiť stiahnutý návrh  zákona o biomedicíne..."
  2. spresniť a zjednotiť všetky pojmy a definície, ktoré v súčasnosti zmätočne
   pôsobia  pri vypracovaní legislatívnych návrhov, aj pri informovaní odbornej a laickej verejnosti.
 2. Zvážiť systematické využívanie odborných a legislatívnych vedomostí  špecialistov, zúčastnených na diskusii o kmeňových bunkách na SZU, pri vytváraní dlhodobej stratégie pre rozvoj zdravotníctva a zdravotníckeho výskumu.
 3. Prítomní odborníci sa dohodli na opakovaných pracovných poradách s cieľom dopracovať a aktualizovať  odporúčania  zamerané na  vytvorenie a zlepšovanie podmienok výskumu a medicínskeho využívania kmeňových buniek na Slovensku.

Na stretnutie č. I. nadviazal okrúhly stôl  číslo II., ktorý taktiež organizovala SZU, konal sa 14. 11. 2007 s nasledovným programom:

 • Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor SZU : Otvorenie rokovania
 • MUDr. Eva Mitrová, DrSc. : Súhrnná informácia o výsledkoch doterajších rokovaní a návrh aktuálnych úloh 
 • MVDr. J. Rosocha, CSc., P. Cibur, R. Raši, L. Siegfried.:  Kmeňové bunky človeka po narodení - súčasný stav poznatkov a možností ich liečebného využitia.
 • Doc. MUDr. J. Koller, PhD. : Využitie kmeňových buniek v regeneračnej medicíne.
 • RNDr. Ľ.  Danišovič, PhD. : Prehľad súčasnou legislatívou v zameraní na kmeňové bunky.
 • Diskusia a návrhy na zostavenie pracovných skupín a na harmonogram aktivít

Cieľom okrúhleho stola č. II bolo, pri rešpektovaní všetkých platných uznesení EÚ a prísnych etických kritérií, prispieť k vytvoreniu legislatívnych a technických podmienok pre kontrolovaný výskum embryonálnych kmeňových buniek, ako aj prispieť k výraznému vylepšeniu technických podmienok pre  intenzívnejšie využívanie periférnych kmeňových buniek v medicíne. Posunúť problematiku do stavu, aby boli prijaté všetky legislatívne opatrenia umožňujúce na Slovensku sa plne a kvalifikovane venovať tejto veľmi významnej časti vedy. Za prítomnosti aj externých odborníkov boli z tohto dôvodu zostavené pracovné skupiny na:

 1. Prípravu legislatívneho návrhu na zmenu  Trestného zákona, Z. z. 300/2005, čiastka 129,
 2. Prípravu obsahu pre návrh zákona o výskume ľudských   embryonálnych buniek (podklad  návrh z ČR),
 3. Prípravu podkladov pre zintenzívnenie výskumu a   využívania pupočníkových kmeňových buniek v medicíne s konkrétnymi návrhmi realizácie,
 4. Prípravu návrhu pre vybudovanie pracoviska pre výskume embryonálnych kmeňových buniek,
 5. Návrhy pre ďalší postup.

V diskusii sa prijalo aj významné rozhodnutie, aby sa problematika bunkovej terapie dostala viac do profesijnej polohy, aby pre tento účel vzniklo profesijné združenie odborníkov participujúcich na predmetnej problematike, pod zatiaľ pracovným názvom Združenie pre bunkovú terapiu.

   

   

   

   


 
nasp
18.nov.2007 17:00:32     E