05.11. 2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 5. novembra 2007 sa v priestoroch Auly Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníkov denného a externého bakalárskeho štúdia. Slávnostný imatrikulačný sľub zložilo 143 študentov, ktorí v akademickom roku 2007/2008 zahájili svoje štúdium v akreditovaných študijných odboroch:

  • Ošetrovateľstvo
  • Urgentná zdravotná starostlivosť
  • Fyzioterapia.

Imatrikuláciu novoprijatých študentov svojim slávnostným príhovorom otvoril rektor SZU, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Vo svojom príhovore sa zameral na potrebu udržiavania tradícii Slovenskej zdravotníckej univerzity, na šírenie jej dobrého mena doma i v zahraničí. Pán rektor študentom tiež pripomenul, že si musia uvedomiť dôležitosť svojho poslania a tým je ochrana ľudského života a zdravia a tomu podriadiť svoju zodpovednú prípravu na výkon povolania zdravotníckeho pracovníka.

Slávnostný imatrikulačný sľub za všetkých novoprijatých študentov predniesol študent prvého ročníka študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť Lukáš Kliment. Potom už študenti prevzali z rúk dekana FZ SZU, prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. imatrikulačné listy.

Dekan fakulty, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. vo svojom slávnostnom príhovore vyjadril potešenie nad tým, že študenti neustále prejavujú záujem o štúdium na FZ SZU a zároveň vyjadril presvedčenie, že pedagógovia fakulty sú garantmi kvalitnej výučby  a všetci študenti, pedagógovia a zamestnanci majú záujem na šírení dobrého mena univerzity.

Pripomenul, že v tomto akademickom roku Slovenská zdravotnícka univerzita oslávi 55. výročie založenie inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania  zdravotníckych pracovníkov a Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici bude z príležitosti tohto jubilea realizovať odborné a vedecké aktivity. Slávnostná imatrikulácia bola ukončená za zvukov Gaudeamus igitur.

   

   

   


 
nasp
18.nov.2007 15:41:30     E