16.-22.11.2007 - Európsky týždeň boja proti drogám

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Úrad verejného zdravotníctva SR  
uskutočnili dňa 13. 11. 2007 v priestoroch univerzity, v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám (16. - 22. 11.2007,) tlačovú besedu s nasledovným programom:


1.  Otvorenie - "Európsky týždeň boja proti drogám"
                       PhDr. Ivan Bielik, MPH -  vedúci mediálno - marketingového odboru SZU

2. "Alkohol u detí a mládeže - výsledky prieskumu" 
                       PhDr. Róbert Ochaba, MPH - vedúci Centra kontroly tabaku a alkoholu, ÚVZ SR

3. "Somatické účinky alkoholu na človeka" 
                       prof.  MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS - vedúci Katedry vnútorného lekárstva FZŠŠ, SZU

4. "Psychické účinky alkoholu na človeka" 
                       doc. MUDr. Alojz Rakús - vedúci Katedry psychiatrie FZŠŠ, SZU

 

Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998. 
      Stalo sa tradíciou, že počas tretieho novembrového týždňa sa organizujú a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo vzťahu k užívaniu drog. Vzhľadom k tomu, že problematika kontroly drog patrí medzi dôležitú agendu verejného zdravotníctva, chceme zvlášť tento rok upriamiť verejnosť na problém užívania alkoholu. Alkohol je v poslednom období často skloňovanou príčinou správania, ktoré viedlo k trvalému či dočasnému poškodeniu zdravia ľudí. Ochrana ľudí pred alkoholizmom a ochrana verejného poriadku sú stálou výzvou našej spoločnosti v smere zvýšenia úsilia s cieľom znižovania následkov.
      Európska komisia prijala v roku 2006 Stratégiu EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu. V tomto dokumente zdôraznila multisektoriálny prístup a koordináciu v s cieľom zníženia následkov škôd, ktoré alkohol spôsobuje. 
      Európsky región predstavuje jeden z najväčších užívateľov alkoholických nápojov na úrovni spotreby 11 litrov čistého alkoholu ročne na dospelú osobu. Aj keď došlo k poklesu spotreby z pohľadu sedemdesiatich rokov, ktorá predstavovala až 15 litrov čistého alkoholu na dospelú osobu ročne, problém z pohľadu podpory verejného zdravia trvá dodnes. Alkohol je po tabaku a zvýšenom krvnom tlaku tretím najzávažnejším rizikovým faktorom, ktorý spôsobuje ochorenia a zhoršuje úroveň verejného zdravia. Posledných štyridsať rokov viedlo k vyrovnávaniu rozdielov v konzumácii alkoholu v Európe, ktoré boli v rokoch 1960 až 1980 sprevádzané nárastom konzumu v strednej a severnej Európe. Väčšina Európanov konzumuje alkohol, pričom alkohol vôbec nekonzumuje iba 15 % dospelej populácie. Najčastejším nápojom, ktorý sa v Európe konzumuje je pivo (44 %), potom víno (34 %) a nakoniec destiláty alebo tvrdý alkohol (23%). Odhady expertov z Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie naznačujú, že v Európe je 23 miliónov ľudí, ktorí majú problémy so závislosťou od alkoholu, čo predstavuje 5 % mužov a 1 % žien.
 
Pitie piva, vína a liehovín na Slovensku

      V sledovanom období rokov 1996 - 2006 sa podľa údajov zo Štatistického úradu SR z roku 2006 výrazne nezmenil trend konzumácie piva u dospelých. Pivo denne pije 8 % dospelej populácie Slovenska, pričom príležitostne ho pije 40 % dospelých . Až 37 % obyvateľov však pivo nepije vôbec.       
V oblasti konzumácie vína u dospelej populácie je trend stabilizovaný, pričom nedochádza k znižovaniu výskytu konzumu vína. Víno pije najviac respondentov príležitostne až 69 %, vôbec nepije víno 24 % respondentov.
      V oblasti konzumu tvrdého alkoholu nedošlo k výrazným zmenám. Za abstinentov sa od tvrdých alkoholických nápojov považuje 33 % respondentov spomedzi dospelej populácie.
 
Koordinácia a výkon politiky kontroly alkoholu na Slovensku

      V oblasti koordinácie a výkonu politiky kontroly tabaku bude potrebné podporiť kľúčovú úlohu sektoru verejného zdravotníctva. V zahraničí je kompetencia koordinácie a výkonu niektorých nástrojov kontroly alkoholu uložená úradom verejného zdravotníctva.  Dokumenty ako Národný program podpory zdravia a Národný akčný plán pre problémy s alkoholom definujú koordinačnú funkciu rezortu zdravotníctva, respektíve verejného zdravotníctva. Obdobná kompetencia sa vzťahuje aj na výkon prevencie, edukácie a poskytovania poradenstva zo strany úradov verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti bude do budúcnosti potrebné personálne a odborne posilniť centrá koordinácia a výkonu kontroly alkoholu na Slovensku.

V Bratislave 13. 11. 2007
PhDr. Ivan Bielik, MPH

Prezentácia PhDr. R. Ochabu, MPH. - Alkohol u detí a mládeže

Prezentácia doc. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc. Dr.SVS., mimoriadny profesor - Alkohol a somatické choroby

 

   


 
nasp
14.nov.2007 12:37:44     E