07.11.2007 - Imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU

        Za prítomnosti jeho Magnificencie profesora  MUDr. Jána Štencla, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, zložilo dňa 7. novembra 2007 tridsať študentov odboru  všeobecného lekárstva svoj slávnostný imatrikulačný sľub.
        Slávnostné zhromaždenie otvoril dekan FZŠŠ SZU prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., ktorý odovzdal slovo rektorovi SZU profesorovi MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc. Rektor SZU vo svojom slávnostnom príhovore vyjadril radosť nad tým, že rady študentov SZU sa opäť rozširujú aj o študentov medicíny, čím sa napĺňajú snaženia učiteľov odovzdať im čo najviac vysokokvalifikovaných odborných vedomostí. Taktiež ako aj to, že po 6-tich rokoch náročného štúdia sa stanú vzdelanými jedincami spoločnosti, lekármi, ktorí budú významnou spoločenskou vrstvou zabezpečujúcou zdravotný potenciál obyvateľstva. Potom pán rektor pripomenul ich povinnosti, akými sú prísna sebadisciplína, zachovávanie morálnych a etických princípov, sebavýchova, ale v neposlednom rade intenzívne štúdium, ale aj  možnosti relaxácie, spoločného spoznávania, vytvárania nových priateľských vzťahov a pod. Vyjadril presvedčenie, že všetci po skončení medicíny sa budú hrdo hlásiť k svojej ALMA MATER, a pedagógovia zasa budú môcť hrdo povedať, že toto bol ich absolvent. Na záver všetkým poprial veľa šťastia a zároveň vyjadril želanie, aby sa všetci stretávali len pri samých radostných udalostiach.
        Po predstavení sa pánovi rektorovi, ako aj akademickým funkcionárom, za všetkých študentov imatrikulačný sľub predniesla Alexandra Mamová.

   

   

   

 


Stiahnite si:


 
nasp
11.nov.2007 19:48:31     E