30.10.2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka FOaZOŠ

Za prítomnosti rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, prvej prorektorky SZU prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. a členov senátu vstúpilo za zvukov fanfár do Auly SZU  135 novoprijatých študentov aby, podľa zaužívaných zvyklostí,  zložili svoj slávnostný imatrikulačný sľub.
 Po štátnej hymne otvorila pani dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU slávnostné zhromaždenie a privítala jej Magnificenciu profesorova MUDr. Jána Štencla, CSc. Rektor poďakoval za pozvanie a vyjadril radosť nad tým, že môže spoznať nových študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity. Potom ho pani dekanka požiadala o slávnostný príhovor. V ňom vyzval prítomných študentov - budúce zdravotné sestry, fyzioterapeutov a rádiologických laborantov, aby sa zamysleli nad tým, aká je ich rola v starostlivosti o zdravie občanov. Zároveň im pripomenul, že je nenahraditeľná. Požiadal ich, aby tento fakt, túto skutočnosť nezneužívali, ale naopak, to, že ich spoločnosť potrebuje, aby ich zaväzovalo. Ďalej jeho Magnificencia im tiež pripomenula, že spoločnosť postupne vytvára také podmienky, aby tieto ich profesie mohli v plnom rozsahu zvládnuť jej očakávania. Podčiarkol i fakt, že spoločnou úlohou sú nielen vedomosti a schopnosti, ale aj zmena postojov k starostlivosti o zdravie občanov, k profesii, ako významnému stavu a k sebe, ako nositeľom profesie. "Spoločnosť od vás očakáva a jej jednotliví členovia veria, že vzdelané, zdravo sebavedomé, humánne orientované sestry, fyzioterapeuti a rádiologickí asistenti budú iniciátormi a nositeľmi pozitívnych zmien v starostlivosti o zdravie", povedal na záver svojho prejavu rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity profesor MUDr. Ján Štencl, CSc.
 Potom pani dekanka, v spolupráci s prodekankou fakulty, postupne predstavili jeho Magnificencii všetkých prítomných študentov, ktorí zároveň sľubom a dotykom prstov na žezlo potvrdili svoj imatrikulačný sľub a úklonom pozdravili svojho rektora.
 Na záver pani dekanka fakulty a prvá prorektorka SZU profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc. prítomným pripomenula, že zložením sľubu zobrali na seba záväzok, ktorý budú musieť plniť počas svojho celého štúdia. Po piesni Gaudeamus Igitur sa slávnostná imatrikulácia skončila.

    
   
    
    
   


 
nasp
1.nov.2007 20:04:45     E