23.10.2007 - Vedecká rada Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií

Dňa 23. októbra 2007 sa uskutočnila Vedecká rada FZŠŠ pod vedením jej dekana prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., ktorá sa konala za prítomnosti rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.
Po schválení programu rokovania, ako aj voľby skrutátorov, slávnostne odovzdal dekan fakulty profesor MUDr. Tibor Šagát, CSc. MUDr. Márii Pisarčíkovej, PhD. dekrét o uzavretí pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci docent. Vedecká rada  na návrh profesora MUDr. Juraja Šveca, DrSc. schválila kandidátov na funkciu hosťujúci profesor Priv. Doz. Dr. Habil. Henrykovi Pilchovi a Doz. Dr. Med. Habil. Meriette Hopfovej.
Potom prítomných členov vedeckej rady informoval dekan fakulty Verejného zdravotníctva SZU doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. o možnostiach výučby e-learningom, o Portáli študenta zasa vedúci OIT Ing. Milan Jankovič.
Vedecká rada FZŠŠ prerokovala a schválila odborové komisie, školiteľov a témy doktorandského štúdia, ktoré predkladal doc. MUDr. Peter Bujdák, PhD., mim. prof. Prítomných o výsledkoch a záveroch rokovania Asociácie lekárskych fakúlt SR  informoval dekan fakulty Tibor Šagát. Bodom programu bola aj správa o pripravovaných odborných podujatiach pri príležitosti 55. výročia inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, ktoré predniesol doc. MUDr. Peter Bujdák, PhD., mim. prof.. V bode rôzne sa preberali otázky financovania služobných ciest, zavedenia výučby v anglickom jazyku, plánovania ďalších akcií a školení.

   

  

  

  


 
nasp
24.okt.2007 9:50:45     E