09.10.2007 - Zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa  09. októbra 2007 sa v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity konalo zasadnutie Vedeckej rady SZU s nasledovným programom:

1. Otvorenie,
2. Stratégie rozvora fakúlt a Vedeckovýskumnej základce SZU v rokoch 2007-2010,
3. Vnútorné granty SZU,
4. Návrhy na udelenie čestného titulu doktor honoris causa,
5. Rôzne.

Ad 1. V úvode prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor univerzity, privítal prítomných a odovzdal oficiálne menovanie za člena Vedeckej rady SZU riaditeľovi FNsP F. D. Roosevelta MUDr. Jánovi Šulajovi, PhD. Následne p. rektor v mene vedeckej rady zagratuloval doc. MUDr. Milanovi Májekovi, CSc., vedúcemu Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny FZŠŠ SZU a bývalému riaditeľovi našej inštitúcie k jeho nedávnemu životnému jubileu.

Ad 2. O perspektívach rozvoja  Fakulty zdravotníctva SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici prítomných informoval dekan fakulty prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. V úvode spomenul históriu vzniku fakulty s počtom 86 študentov, súčasných akreditovaných študijných odboroch (fyzioterapia bc., urgentná zdravotná starostlivosti bc., ošetrovateľstvo bc., mgr.) a počtoch študentov v uplynulých a v tomto akademickom roku 721 študentov.
Fakulta spolupracuje s akreditovanými univerzitnými pracoviskami FNsP F. D. Roosevelta,  DFNsP,  NRC Kováčová, L.R. ústav Marína Kováčová a všetky stanice záchrannej služby.
V období letných prázdnin v roku 2006 a 2007 boli vykonané rekonštrukčné práce  v bývalých Radvanských kasárňach, ktoré SZU získala do majetku a zriadila tam nové priestory FZ SZU.
 Svoju pozornosť obrátil aj na odborný rozvoj  a vedeckovýskumnú činnosť, výskumných úloh -  novonavrhnuté -  5 a 1  rezortná úloha MZ SR, za kooperácie (spoluriešiteľstva) s DFNsP BB, VVZ SZU a Skríningovým centrom novorodencov.
Pripomenul, že v rámci perspektív rozvoja FZ SZU sa pozornosť musí dominantne venovať pregraduálnemu vzdelávaniu, kde fakulta plánuje získať akreditáciu v študijných odboroch fyzioterapia II st., laboratórne  vyšetrovacie metódy I st., fyzioterapia + ošetrovateľstvo III st.     
Za perspektívy rozvoja fakulta považuje rozvoj urgentnej zdravotnej starostlivosti, medicína katastrof, výučba nových techník fyzioterapeutickej starostlivosti, štúdium popri zamestnaní podľa aktuálnych potrieb, prax študentov v zložkách integrovaného záchranného systému (HS,VZS, LZS, BZS), zahraničná spolupráca - realizácia projektov Leonardo da Vinci a Sokrates, Erasmus - recipročné a jednosmerné mobilitné stáže v ČR, zahraniční študenti, akreditované  vzdelávacie kurzy v Národnom programe vzdelávania NZS & PP - hasiči, záchranári, vodiči, komunitné ošetrovateľstvo - orientácia na multikulturálne problémy, PEDOS, RADS.

Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, ktorá informovala o plánoch fakulty pre roky 2007 - 2010.
V oblasti pregraduálneho vzdelávania sa pripravuje akreditácia študijných programov: sociálna práca - Mgr. stupeň, očná optika - Bc. stupeň -po zaradení študijného programu do sústavy. V ďalších akademických rokoch dentálna hygiena - Bc. stupeň a  laboratórne vyšetrovacie metódy - Bc. stupeň.
Súčasný stav počtu študentov v pregraduálnom štúdiu v dennej a externej forme je 2052, s perspektívou prijímania študentov i v nasledovných rokoch. V rámci ďalšieho vzdelávania predloží  fakulta do roku 2010 na akreditáciu 56 špecializačných a certifikačných študijných programov. Za cenný úspech považuje dekanka fakulty možnosť habilitácie a inaugurácie v odbore ošetrovateľstvo. V rámci problematiky odbornej praxe študentov v dennom štúdiu fakulta zabezpečuje v zdravotníckych zariadeniach ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti  5 508  hodín odbornej praxe. Zámerom fakulty je však sústrediť väčšinu odbornej praxe do zdravotníckych zariadení v Bratislave - najmä Kramáre. Vedeckovýskumnú činnosť bude fakulta orientovať na oblasti  akreditovaných študijných programov predovšetkým ošetrovateľstva. V oblasti zahraničných vzťahov fakulta zintenzívni medzinárodnú spoluprácu s: Masarykovou univerzitou v Brne - ČR, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí n/Labem - ČR, Inštitútom pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Prahe a Brne - ČR, University  of  Birmingham - UK.

O stratégii rozvoja  Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií pre roky 2007-2010 informoval dekan fakulty prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., ktorý za hlavné body smerovania fakulty považuje aproximáciu vzdelávania s EÚ, postgraduálne vzdelávania = VŠ, spoločnú činnosť lekárskych fakúlt, výučbu všeobecné lekárstva a samotný výskum.
V rámci pedagogiky má fakulta stanovené prioritné ciele akreditáciu habilitačného a inuguračného konania, akreditáciu špecializačných študijných programov - kontinuálne do r. 2010, analýzu pedagogickej základne. Dekan fakulty zdôraznil najmä plánovaný rozvoj kvality a elity výučby študentov v odbore všeobecné lekárstvo, keď do r. 2010 sa ráta s cca 120 študentmi. Výskum fakulta považuje za kľúčovú oblasť rozvoja, vzhľadom na unikátnu možnosť spolupráce s VVZ SZU, preto sa musia neustále hľadať formy a spôsoby zapojenia jednotlivých pedagogických útvarov do tejto činnosti.
Publikačná činnosť je považovaná za kľúčovú činnosť, s dôrazom na plány osobného rozvoja, podmienky práce interných doktorandov, aby nechýbala motivácia v podobe napríklad: habilitácie, inaugurácie, morálneho a finančného ocenenia. V zahraničnej spolupráci sa fakulta musí ešte viac a cielenejšie orientovať najmä na Českú republiku a potom univerzity podobného typy (MR, Rakúsko).

Stratégiu rozvoja Fakulty verejného zdravotníctva SZU načrtol jej dekan, doc. MUDr. Roman Kováč, CSc, mim. profesor. Poslaním fakulty je vzdelávať odborníkov vo verejnom zdravotníctve vo všetkých stupňoch vzdelávania, výskum  oblasti zdravotníckej a celospoločenskej prevencie chorôb, ochrany a podpory zdravia ľudí a sprostredkovanie jeho výsledkov. Za strategický cieľ pedagogických aktivít považuje dekan fakulty vzdelávanie teoreticky i prakticky odborníkov vo verejnom zdravotníctve, tak aby našli uplatnenie v svojom odbore na trhu práce. V rámci analýzy konkurencie sa vie, že na Slovensku je 7 univerzít, vysokých škôl, resp. fakúlt, ktoré majú akreditovaný študijný odbor verejné zdravotníctvo v bakalárskom i magisterskom stupni. V akademickom roku plánovali tieto školy prijať 505 uchádzačov. V tejto súvislosti dekan informoval o uplatnení absolventov.
Fakulta má cieľ vo vedeckovýskumnej činnosti stať sa významným pracoviskom v oblasti ochrany a podpory zdravia a prevencii, sústrediť sa na projekty zdravého starnutia, spoločné výskumné projekty pracovníkov FVZ a VVZ SZU, mobilita študentov a pedagogického zboru sa musí stať  jedným z  významných prvkov rozvoja výskumnej činnosti na FVZ
Významným cieľom fakulty je získať akreditáciu pre habilitačné a inauguračné konanie.
O poslaní a hlavných činnostiach Vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity hovoril jej riaditeľ MUDr. Ján Kazár, DrSc. Zdôraznil, že VVZ SZU sa zameriava na riešenie  aktuálnych problémov preventívnej a klinickej medicíny v záujme zlepšenia zdravia a kvality života. Ďalej priblížil činnosť organizácie, ktorá je zameraná na riešenie vedeckovýskumných úloh. Pripomenul, že okrem vedeckovýskumnej činnosti zabezpečuje aj výkon funkcie 11 Národných referenčných centier, resp. laboratórií, činnosť Slovenského centra orgánových transplantácií, vykonáva liečebno-preventívnu starostlivosť, expertíznu činnosť, zabezpečuje vedeckú výchovu, podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove na fakultách SZU a vykonáva osvetovú činnosť.
MUDr. J. Kazár, DrSc., predstavil aj súčasne riešené domáce a zahraničné projekty. Na záver riaditeľ pripomenul problém financovania Národných referenčných centier, na činnosť ktorých Ministerstvo zdravotníctva SR neposkytuje finančné prostriedky.

Ad 3. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť SZU predstavila Vedeckej rade kategóriu Vnútorných grantov SZU.
SZU plánuje vypísať výzvy pre zamestnancov SZU, ktorí sa môžu uchádzať o vnútorné granty - riešenie domácich vedeckých projektov. Ich účelom je poskytnutie finančných prostriedkov riešiteľovi na vedecký výskum v súlade so strategicky dôležitými okruhmi a podporovanými prioritnými oblasťami, uvedenými v Stratégii rozvoja výskumu na SZU do roku 2010, schválenom VR SZU dňa 27.3.2007. Celková výška finančného príspevku na granty SZU je 750 000,-SKK ročne. Maximálny príspevok na jeden grant je ohraničený sumou 150 000,- SKK na celý čas trvania riešenia jedného projektu. Maximálna dĺžka riešenia projektu je (12) 24 mesiacov.
Prorektorka SZU informovala o podmienkach, ktoré musí spĺňať navrhovateľ projektu, o podmienkach, ktoré musí spĺňať podávaný projekt, o podmienkach využitia finančných prostriedkov SZU, o podmienkach využitia finančných prostriedkov SZU.

Ad 4. Návrhy na udelenie čestného titulu "Doctor honoris causa" Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave členom Vedeckej rady predstavil Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. rektor univerzity.
Návrh na udelenie čestného titulu prezidentovi republiky Kazachstan jeho excelencii p. Nursultanovi Abiševičovi Nazarbajevovi. Rektor SZU predstavil životopisné údaje kandidáta. Zdôraznil význam a otvorenie úzkej spolupráce s partnerskými inštitúciami v oblasti vedy a vzdelávania študentov. Členovia Vedeckej rady jednohlasne odsúhlasili priznanie predmetného titulu p. prezidentovi republiky Kazachstan.
Návrh na udelenie čestného titulu prof. MUDr. Rudolfovi Klimekovi z Poľska, svetovo známemu gynekológovi a pôrodníkovi, ktorý je "...veľkým zástancom a propagátorom Slovenska v medzinárodných medicínskych organizáciách, ktorý obdivuje a propaguje slovenský doškoľovací systém v príslušných európskych inštitúciách". Taktiež Vedecká rada jednohlasne odsúhlasila udelenie čestného titulu doctor honoris causa profesorovi Klimekovi.

Ad. 5. V bode Rôzne sa členovia venovali návrhu na zmenu názvu Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií. Rektor univerzity navrhol, na základe konsenzu Kolégia rektora SZU, aby sa fakulta premenovala na Fakultu medicíny a špecializačných medicínskych štúdií. Následne v rámci diskusie prítomní predložili ďalšie návrhy názvu fakulty: Fakulta medicínskych vied, Fakulta medicíny.  O každom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie.
V rámci bodu rôzne rektor univerzity informoval o výstavbe auly, príprave osláv 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania. V tejto súvislosti Prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc., informoval o finalizácií obsahu pripravovanej publikácie z príležitosti výročia. Prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc., konštatoval, že publikácia je v záverečnej fáze a časový limit jej vydania bude splnený.
MUDr. E. Mitrová, DrSc., informovala o pripravovaných aktivitách v súvislosti s agendou kmeňových buniek. Konštatovala podporu zo strany vlády ako aj MZ SR, ako aj to, že celá organizačná a obsahová stránka je na SZU. 

   

   

  


 
nasp
22.okt.2007 15:15:19     E