03.- 04.10. 2007 - Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval v dňoch  03.- 04. októbra 2007 vedeckú konferenciu - Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, ktorá bola obsahovo zameraná na rozvoj, ochranu a podporu zdravia, šírenie zdravotnej výchovy a osvety medzi širokou verejnosťou. V poradí už 34. ročník sa uskutočnil  v Účelovom vzdelávacom zariadení  SZU v Modre - Harmónii pod názvom "Investícia do zdravia znamená rovnosť v zdraví pre všetkých" .
Záštitu nad podujatím prevzal rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., spoluorganizátormi boli Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Ministerstvo zdravotníctva SR, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva a Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
34. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu boli zamerané  na prezentáciu projektov a programov smerujúcich k prevencii a podpore zdravia vybraných komunít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Prioritou podujatia bola  výmena informácií a skúseností v rámci zlepšenia zdravia vybraných komunít a hodnotenie doterajšieho pôsobenia zdravotnej výchovy, ako  súčasti podpory zdravia. Vedecká konferencia bola rozdelená do tematických blokov: deti a mladá generácia, seniori, ľudia žijúci v rómskych komunitách, a ďalšie vybrané komunity.
 Súčasťou podujatia boli aj odborné diskusie o podpore osvety, propagácia zdravotnej výchovy, prezentácia najdôležitejších úloh, ktoré boli splnené v rámci Programového vyhlásenia vlády v oblasti verejného zdravotníctva, resp. ochrany, podpory a rozvoja  zdravia. Podujatie bolo hodnotené kreditmi SACCME.
Za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na Slovensku odovzdal  doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH Hlavný hygienik SR,  medaily MUDr. Ivana Stodolu. Tento rok dostalo toto prestížne ocenenie päť osobností:

 prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.,  vedúci Katedry  kardiológie Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU,
• PhDr. Vladimíra Paličová,   prodekanka    Fakulty  ošetrovateľstva  a zdravotníckych odborných štúdií SZU,
• MUDr. Jindra  Holíková, vedúca odboru hygieny životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,
• MUDr. Janka Stašková, MPH,  regionálna hygienička,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Michalovciach,
• h. doc. MUDr. Eleonóra Fabianová, PhD.,  regionálna hygienička,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Pozvanie organizátorov prijalo  103 účastníkov, z toho bolo 82 aktívnych a 22 pasívnych. Odznelo 45 prednášok a 21 tém autori prezentovali prostredníctvom posterov. Za Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave vystúpil jej rektor, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý pozdravil toto významné podujatie a ocenil prácu jeho usporiadateľov, ako aj prínos pre odbornú i laickú verejnosť. S aktívnou prednáškou vystúpili za Slovenskú zdravotnícku univerzitu prof.. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., vedúci Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky a PhDr. Zuzana Filípková, z tej istej katedry  s témou spoločnej prednášky "Edukácia seniorov vo vzťahu k zdravi"  a PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH, vedúca Katedry sociológie SZU s prednáškou "Podpora zdravia a compliance".

 

   
   
    
 


 
nasp
11.okt.2007 18:13:49     E