11.09.2007 - Odborná konferencia - Komplexný prístup k prevencii kampylobakterióz

Dňa 11. septembra 2007 sa konala aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR odborná konferencia na tému: "KOMPLEXNÝ PRÍSTUP K PREVENCII KAMPYLOBAKTERIÓZ". Podujatie nadviazalo na úspešnú konferenciu: "Komplexný prístup k prevencii salmonelóz", ktorá sa uskutočnila 5.9.2006 v Bratislave.
Hlavným organizátorom podujatia bola Slovenská epidemiologická asociácia, pridružený člen SLS. Ďalšími organizátormi podujatia boli Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného zdravotníctva, Štátna veterinárna a potravinová správa SR,  Úrad verejného zdravotníctva SR,  Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS a Sekcia klinickej mikrobiológie SLK.
Podujatie sa konalo pod záštitou rektora SZU, prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., ústredného  riaditeľa  ŠVPS SR MVDr. Jána Pliešovského, CSc. a Hlavného hygienika SR doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD, MPH.
Kampylobakteriózy patria na Slovensku k zoonózam so stúpajúcim trendom chorobnosti. V prevencii kampylobakterióz je potrebná koordinovaná spolupráca odborníkov v oblasti veterinárnej medicíny, hygieny výživy, epidemiológie, mikrobiológie životného prostredia a klinickej mikrobiológie.
Podujatia sa zúčastnilo 146 odborníkov, z toho 42 epidemiológov, 42 pracovníkov veterinárnych správ, 36 mikrobiológov laboratórií klinickej mikrobiológie a mikrobiológie životného prostredia, 11 pracovníkov hygieny výživy úradov verejného zdravotníctva v SR a 15 iných odborníkov.  
V programe odznelo 11 prednášok na témy významu kampylobakterióz v ochrane zdravia obyvateľstva; ich aktuálneho výskytu v SR a EÚ; podielu kampylobakterióz na výskyte bakteriálnych enteritíd; klinického obrazu, priebehu, diferenciálnej diagnostiky a liečby ochorení; potrebe vyšetrovať potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu; nálezov kampylobakterov v surovinách a  potravinách u zvierat v krajinách EÚ a v SR; vývoji a vhodnosti laboratórnych metód na diagnostiku kampylobakterov; postupov a opatrení na zvýšenie záchytu kampylobakterov; prieskumu prevalencie a antimikrobiálnej rezistencie  kampylobakterov v kŕdľoch a v jatočných telách brojlerov; činnosti veterinárneho národného referenčného laboratória pre kampylobakter.
V prestávkach sa diskutovalo pri 3 posteroch, ktoré informovali o epidémii kampylobakteriózy v kolektívnom zariadení v Nitre, diagnostike kampylobakterov v potravinách v laboratóriu mikrobiológie životného prostredia ÚVZ SR v Bratislave a využití indoxylacetátového testu pri biochemickej typizácii termotolerantných kampylobakterov v laboratóriu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.

V záverečnej panelovej diskusii prijali účastníci Odporúčania na zlepšenie prevencie a surveillance kampylobakterióz a tajným hlasovaním určili tému konferencie v roku 2008. 

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na multiodborovú konferenciu
"KOMPLEXNÝ PRÍSTUP K PREVENCII LISTERIÓZ",
ktorá sa bude konať 09. 09. 2008 v Bratislave.


Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnili (na obr.č.1 zľava): MVDr. Zuzana Büchlerová, vedúca Odboru laboratórnej diagnostiky rýchleho výstražného systému a certifikácie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, MVDr. Ján Pliešovský, CSc., ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor, dekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU, MUDr. Otakar Fitz, v zastúpení hlavného hygienika doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD, MPH a MUDr. Zuzana Krištúfková predsedníčka Slovenskej epidemiologickej asociácie.

    

  


Stiahnite si:


 
nasp
26.sep.2007 19:25:59     E