24.09. 2007 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2007/2008 na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU

Po hymne akademický rok 2007/2008 otvoril dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií profesor MUDr. Tibor Šagát, CSc., ktorý v úvode privítal rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave profesora MUDr. Jána Štencla, CSc. Vyjadril tiež radosť nad tým, že okrem pedagogického zboru sa otvorenia zúčastňuje aj prvých 60 poslucháčov prvého a druhého ročníka všeobecného lekárstva. Potom odovzdal slovo rektorovi univerzity.
Pán rektor profesor MUDr. Ján Štencl, CSc. prítomných srdečne privítal aj preto, lebo ako povedal, nemá vždy takúto možnosť často sa stretávať so všetkými zamestnancami fakulty. Preto aj jeho slávnostný prejav sa skladal z viac informácií, najmä z oblastí týkajúcich sa aktuálnych problémov univerzity.
Okrem iného informoval o počtoch študentov prijatých a študujúcich na jednotlivých fakultách univerzity. Pripomenul tiež, že všetky fakulty majú akreditáciu pregraduálneho štúdia a čo sa týka špecializačného štúdia, univerzita má toto štúdium akreditované do konca roka 2010. V rámci zahraničnej spolupráce obrátil pozornosť najmä na mobilitu študentov a učiteľov na grantovú spoluprácu a podporu medzinárodných projektov ERASMUS. Rektor SZU zdôraznil významnú podporu a snahu skĺbiť výskumnú spoluprácu klinických, pedagogických a výskumných kolektívov, s neodmysliteľným zapojením študentov do výskumnej práce. Načrtol plány do budúcna, poukázal na niektoré problémy súvisiace s financovaním univerzity zo štátneho rozpočtu, s poskytovaním sociálnych benefitov, ktoré by stabilizovali vedeckú a pedagogickú bázu, najmä z radov mladých absolventov. Na záver všetkým do ich práce poprial veľa síl a úspechov.
Po slávnostnom prejave pána rektora, profesora MUDr. Jána Štencla, CSc., sa slova opäť ujal dekan fakulty profesor MUDr. Tibor Šagát, CSc., aby sa krátko zamyslel nad postavením a významom univerzity, ktorá si v budúcom roku pripomenie tradíciu 55 rokov. Najmä študentom odkázal, aby boli dôstojnými nositeľmi myšlienok takých ľudí, ktorí stáli pri jej vzniku a vedení, ako napríklad profesor Dieška či doktor Mariányi.
Piesňou "Gaudeamus" bol slávnostný akt otvorenie akademického roka ukončený.

   

  


 
nasp
25.sep.2007 18:04:36     E