02.-04.07.2007 - Promócie na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave sa môže popýšiť úctyhodným počtom študentov, ktorí úspešne zavŕšili svoje štúdium prevzatím diplomov. Tento doslova nevšedný maratón si pripomeňme slovami Jeho Magnificencie, rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., ktorý po prevzatí si diplomov z rúk Spektability, dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU prof. Dany Farkašovej, CSc., povedal, že: "..tieto diplomy vás oprávňujú vykonávať jedno z najušľachtilejších vysokoškolských povolaní - povolanie sestry. Zaväzuje vás plniť povolanie medzi ľuďmi - pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, aby ich čas života bol časom plného života, naplneného tým, v čom sa chcú angažovať. Spoznáte, že i keď vaši pedagógovia vám poskytli pre vašu praktickú činnosť maximum, v praxi to mnohokrát nebude stačiť - pre vaše povolanie je potrebné celoživotné vzdelávanie. Prax vám tiež ukáže, že byť dobrou sestrou - na to nebudú stačiť len odborné vedomosti, ale k svojej profesii budete potrebovať aj predmet, ktorý ste nemali zapísaný v indexe. Tento predmet môžeme označiť dnes často používaným slovom komunikácia. Obzvlášť dnešná doba si bude od vás aj vo vašej praxi vyžadovať citlivý prístup k ľuďom, pretože sa mení hodnotová stránka nášho života i spoločnosti. Spôsob života ovplyvňuje v mnohom i celkový zdravotný stav človeka. V praxi spoznáte, ako ľudia z vášho okolia, vaši pacienti túžia po úprimnom, povzbudivom, priateľskom slove a vzťahu". Na záver im pán rektor poblahoželal do ďalšieho života  veľa duševných a telesných síl.

Od iných fakúlt sa práve Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU líšila v tomto školskom roku okrem iného aj tým, že zvládnuť, čiže "odpromovať" také veľké množstvo študentov nebolo možné naraz, ba ani v jeden deň. Preto ich menoslov uvádzame v chronologickom slede.

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v študijnom programe ošetrovateľstvo, ktorí boli promovaní 2. júla 2006 o 11.00 hod.

Štúdium ukončili s vyznamenaním

  1. Žaneta C e s n e k o v á,  narodená v Trnave
  2. Zuzana T a m a š k o v i č o v á, narodená v Nových Zámkoch
  3. Anita V a r g o v á, narodená v Želiezovciach

Prospeli

  4. Jozef A b í k, narodený v Považskej Bystrici
  5. Petra B a r c i o v á,  narodená v Trnave
  6. Alexandra B o h á č o v á,  narodená v Banskej Štiavnici
  7. Katarína B o r d á č o v á,  narodená v Bratislave
  8. Lucia B r o n i š o v á,  narodená v Bratislave
  9. Monika B u g á r o v á, narodená v Šali
10. Martina B u n d z e l o v á,  narodená v Bratislave
11. Monika Č e r n á,   narodená v Bratislave
12. Lucia Ď u r i č k o v á,  narodená v Gelnici
13. Barbara E r g a n g o v á,  narodená v Bratislave
14. Zuzana F e n e š o v á,  narodená v Dunajskej Strede
15. Petra F e r a n c o v á,  narodená v Ružomberku
16. Miroslav F r a n c,  narodený v Bratislave
17. Katarína G a b r h e l o v á,  narodená v Bratislave
18. Jana G a l g o c i o v á,  narodená v Smoleniciach
19. Miroslava G o n d á š o v á,  narodená v Lučenci
20. Erika G u t y a n o v á,  narodená v Želiezovciach
21. Kristína H a l á k o v á,  narodená v Trenčíne
22. Simona H á z o v á,  narodená vo Veľkom Krtíši
23. Monika H o f f e r o v á, narodená v Malackách
24. Beáta H o r ň á k o v á,  narodená v Bratislave
25. Ľubica H r e b í č k o v á,  narodená v Skalici
26. Martina C h l a p í k o v á ,  narodená v Piešťanoch
27. Stanislava J a n á k o v á,  narodená v Malackách
28. Lucia K a z a r k o v á ,  narodená v Žiari nad Hronom
29. Michaela K i r s c h o v á,  narodená v Bratislave
30. Barbora K r a j č o v i č o v á,  narodená v Bratislave
31. Zuzana K u p k o v á,  narodená v Bratislave
32. Soňa M a r k e c h o v á,  narodená v Piešťanoch
33. Ivana M a t ú š o v á,  narodená v Bratislave
34. Michaela M e d e k o v á,  narodená v Dunajskej Strede
35. Zsuzsanna M e z e i o v á,  narodená v Dunajskej Strede
36. Katarína M i h á l i k o v á,  narodená v Považskej Bystrici
37. Bohuslav M í ž a,  narodený v Bratislave
38. Veronika M r á z i k o v á,  narodená v Trenčíne
39. Lucia M r e n k o v á,  narodená v Bratislave
40. Miroslava N e k o r a n c o v á,  narodená v Čadci
41. Petronela N o v o s e d l í k o v á,  narodená v Bratislave
42. Katarína P a v l í k o v á,  narodená v Piešťanoch
43. Silvia P e t r á š o v á,  narodená v Bratislave
44. Anna P r e v a j o v á,  narodená v Skalici
45. Jana P r o k o p o v á,  narodená v Malackách
46. Petronela R a d i č o v á,  narodená v Bratislave
47. Miroslava R e p i s k á,  narodená v Bratislave
48. Vojtech R o s í k,  narodený v Bratislave
49. Lucia R y m a r e n k o v á,  narodená v Bratislave
50. Lenka S k ý p a l o v á,  narodená v Bratislave
51. Oľga S l e z á k o v á,  narodená v Myjave
52. Petra S l e z á k o v á,  narodená v Myjave
53. Michaela S o j á k o v á,  narodená v Malackách
54. Alžbeta S z i j j á r t o v á,  narodená v Bratislave
55. Anna Š u l a v í k o v á,  narodená v Považskej Bystrici
56. Katarína Š v e c o v á,  narodená v Skalici
57. Peter T a r k o,  narodený v Trnave
58. Rita T ó t h o v á,  narodená v Dunajskej Strede
59. Michaela T r u c h l i k o v á,  narodená v Považskej Bystrici
60. Dominika Ú r a d n í k o v á,  narodená v Bojniciach
61. Alexandra V ö r ö š o v á,  narodená v Bratislave

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, ktorí boli promovaní 2. júla 2007 o 13.00 hod

Štúdium ukončili s vyznamenaním

  1. Timea  H e g e d ü s o v á, rodená Habardíková,  narodená  v Komárne
  2. Melinda  K i s s, narodená  v Dunajskej Strede 

Prospeli

  1. Alžbeta  A n d o v á, narodená v Komárne
  2. Ján  A n d r u š k ó,  narodený  v  Komárne
  3. Csaba  B o z s a k y, narodený v Komárne 
  4. Zuzana  B y s t r i c k á, rodená Vadkertiová, narodená v Nových Zámkoch
  5. Beáta  C s ö b ö n y e i o v á, narodená v Komárne
  6. Alena  D i č e r o v á, rodená Pargáčová, narodená v Nitre
  7. Katarína  F i ť k o v á, rodená Valachová, narodená v Leviciach
  8. Viola  G ö n d ö r o v á, rodená Bartosová, narodená v Dolných Salibách
  9. Anna  H o r n i g o v á, rodená Bakosová, narodená v Komárne
10. Ľubica  Ho r n í k o v á, rodená Michalčíková, narodená v Gáni
11. Ingrid  K a r v a i o v á, rodená Hegedüsová, narodená v Komárne
12. Mariana  K o v á c s o v á, narodená v Hlohovci
13. Judita  K ó s a, rodená Vidová, narodená v Dunajskej Strede
14. Štefan  L e n i c k ý, narodený v Nových Zámkoch
15. Gabriela  L e š t á r o v á, narodená v Hurbanove
16. Helena  N a g y o v á, rodená Szalaiová, narodená v Komárne
17. Erszébet  N é m e t h, narodená v Komárne
18. Silvia  Ö l v e c z k á, narodená v Komárne
19. Cecília  P a r t i o v á, narodená v Lučenci
20. Norbert  P á l o v i c s, narodený v Komárne
21. Erika  S z a b ó o v á, narodená v Bratislave
22. Danka  V a l o v i č o v á, narodená v Komárne
23. Erika  V a r g o v á, rodená Szabóová, narodená v Komárne
24. Mária  Z a u j e c o v á, narodená v Nitre
25. Jana   Ž a d á n i o v á, rodená Erteľová, narodená v Bánovciach n./Bebravou

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Pôrodná asistencia a Fyzioterapia dňa 2. júla 2007 o 15.00 h.

Študijný program PÔRODNÁ ASISTENCIA

Denná forma štúdia
Prospeli s vyznamenaním:

  1. Mgr. art. Jana Duller, rodená Marušincová, narodená v Bratislave
  2. Zuzana Štellárová, narodená v Myjave

Prospeli:

  3. Eva Boriková, narodená v Trenčíne
  4. Radka Kázmerová, narodená v Malackách
  5. Marcela Knoteková, narodená v Trenčíne
  6. Martina Kováčová, narodená v Bratislave
  7. Emília Majerníková, narodená v Bratislave
  8. Denisa Sopirová, narodená v Bratislave
  9. Veronika Újpálová, narodená v Rimavskej Sobote

Externá forma štúdia
Prospeli s vyznamenaním:

10. Eva Bugárová, rodená Szabadosová, narodená v Bratislave
11. Oľga  Ďuricová, rodená Mogrovičová, narodená v Bratislave
12. Mária Holášová, rodená Majzelová, narodená v Považskej Bystrici
13. Andrea Juríková, rodená Móžiová, narodená v Bratislave
14. Katarína Konvická, rodená Kollárová, narodená v Leviciach
15. Emília Lieskovská, rodená Letková, narodená v Považskej Bystrici
16. Mgr. Zuzana Lojová, narodená v Prešove
17. Emöke Takácsová, rodená Csongárová, narodená v Šali

Prospeli:

18. Karolína Aková, rodená Ambrusová, narodená v Bojniciach
19. Radka Babjaková, rodená Vajsová, narodená v Banskej Bystrici
20. Viktória Ciprichová, rodená Galová, narodená v Žiline
21. Agáta Csémiová, narodená v Dunajskej Strede
22. Monika Felföldi, rodená Némethová, narodená v Bratislave
23. Alena Hrúzová, narodená v Studienke
24. Viera Chrenová, rodená Popovičová, narodená v Zlatých Moravciach
25. Monika Chvílová, rodená Pucherová, narodená v Bratislave
26. Helena Klabníková, narodená v Považskej Bystrici
27. Monika Klasová, narodená v Trenčíne
28. Jana Klimentová, rodená Nemčovičová, narodená v Bratislave
29. Dáša Kováčová, narodená v Bratislave
30. Klaudia Litvajová, rodená Soldánová, narodená v Bratislave
31. Gabriela Markovicsová, rodená Múčková, narodená v Bratislave
32. Jana Neumarová, rodená Mizeráková, narodená v Bratislave
33. Beáta Petrechová, rodená Lieskovská, narodená v Nitre
34. Ingrid Valášková, rodená Mikušová, narodená v Bánovciach nad Bebravou
35. Nóra Veselková, narodená v Žiari nad Hronom

Študijný program FYZIOTERAPIA

Externá forma štúdia
Prospeli s vyznamenaním:

  1. Jana H a v l o v á,  rodená Pajerová, narodená v Bratislave
  2. Viera O t t i n g e r o v á, rodená Drahovská, narodená v Piešťanoch
  3. Zlatica P l u h á r o v á,  rodená Zrníková, narodená v Trnave
  4. Marta P o l á k o v á,  rodená Tapferová,  narodená v Bratislave
  5. Jana R e h á k o v á,  rodená Závodská, narodená v Skalici
  6. Radka T a r d í k o v á, rodená Koreňová, narodená v Bratislave

Prospeli

  7. Daša F a j k i š o v á, rodená Hrtánková, narodená v Žiline
  8. Kristián F ü l ö p, narodený v Bratislave
  9. Barbora H a n i c o v á, narodená v Bratislave
10. Eva J a g y u g y o v á,  narodená v Dunajskej Strede
11. Zuzana K r a v á r i k o v á,  narodená v Piešťanoch
12. Helga M a r e k o v á,  rodená Heinsová, narodená v Kežmarku
13. Katarína S e b e s t y é n o v á,  narodená v Šahách
14. Peter Š n a b e l,  narodený v Trenčíne
15. Martina  T e k e r o v á, narodená v Skalici
16. Lenka U h r í k o v á, rodená Balyšinová, narodená v Bratislave
17. Adriana V a j s o v á,  narodená v Banskej Bystrici

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, ktorí boli promovaní 3. júla 2007  o 13:00 hod.

Štúdium ukončili s vyznamenaním

  1. Martina  P a i š o v á, rodená Šefarová, narodená v Žiline
  2. Petra  Š č e p k o v á, rodená Šelepová,  narodená v Hodoníne (Česká republika)
  3. Zuzana  Š p a č k o v á, rodená Bachanová,  narodená v Bratislave
  4. Denisa  V a l o v á, rodená Podolanová,  narodená v Bratislave 

Prospeli

  1. Ilona  N a g y, rodená Györiová,  narodená v Dunajskej Strede 
  2. Liana  N a g y o v á, rodená Jediná,  narodená v Skalici
  3. Alexandra  N a j m a n o v á, narodená v Bratislave
  4. Monika  N i ň a j o v á, narodená v Bratislave
  5. Zuzana  O n d r e j í k o v á, narodená v Nových Zámkoch
  6. Erika  O n d r e j k o v á,  narodená v Ružomberku
  7. Katarína  O n t k o c o v á, narodená v Humennom
  8. Ingrid  O p a l k o v á, rodená Hromkovičová,  narodená v Malackách
  9. Zdenka  P a l k e c h o v á, narodená v Trenčíne
10. Alena  P a l k o v i č o v á, narodená v Šahách
11. Lucia  P a s t i e r o v i č o v á, rodená Lukačková, narodená vo Zvolene
12. Veronika  P a š k o v á, rodená Kurillová, narodená v Smoleniciach
13. Mária  P e c i a r o v á, narodená v Partizánskom
14. Katarína  P i n d r o c h o v á, rodená Stankovičová, narodená v Bratislave
15. Martina  P i p a š o v á, rodená Ondrejkovičová, narodená v Bratislave
16. Tatiana  P l á v k o v á, narodená v Ružomberku
17. Lenka  R e b r o v á, rodená Pribilová, narodená v Malackách
18. Terézia  R i e d l m a j e r o v á, rodená Liptáková, narodená v Čadci
19. Gabriela  R o t t e r o v á, rodená Szabová, narodená v Bratislave
20. Miroslava  R ó z s o v á, rodená Škodová, narodená v Smoleniciach
21. Lucia  R y b á r i k o v á, narodená v Bratislave
22. Ivana  S e č k á š o v á, rodená Pevná, narodená v Bratislave
23. Hedvika  S z i b i l l o v á, rod. Furová, narod. v Chomutove (Česká republika)
24. Jozefína  S z i j j á r t o v á, narodená v Bratislave
25. Katarína  Š a r m í r o v á, rodená Frühwaldová, narodená v Bratislave
26. Eva  Š t e v i c o v á, rodená Balážová, narodená v Lučenci
27. Lenka  T ó t h o v á, narodená v Dunajskej Strede
28. Jana  V a l e n t o v á, rodená Kúdelová, narodená v Bratislave
29. Marta  V a r h o l í k o v á, narodená v Bardejove
30. Ivana  V e t r á k o v á, narodená v Šali
31. Andrea  V i e r i k o v á, narodená v Ružomberku
32. Karin  V i t a l o š o v á, rodená Brodeková, narodená v Bratislave
33. Janette  V i t e k o v á, rodená Ihazová, narodená v Bratislave
34. Monika  V o d o v á, narodená v Bratislave
35. Mária  Z e d n í č k o v á, rodená Hladká, narodená v Bratislave
36. Diana  Z i e g l e r, rodená Rutkovská, narodená v Bratislave
37. Katarína  Z o r i č á k o v á, narodená v Kežmarku
38. Jana Ž ú b o r o v á, rodená Zubajová, narodená v Ružomberku

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, ktorí boli promovaní 3. júla 2007 o 15.00 hod.

Štúdium ukončili s vyznamenaním

  1. Jana C s á n y i o v á, rodená Kvaková,  narodená v Lučenci
  2. Ivana  H r u š k o v á, rodená Slamková, narodená v Námestove
  3. Alena  H u d e c o v á, rodená Petrášová, narodená v Myjave
  4. Jana  J e n d r a š š á k o v á, rodená Grófová, narodená v Trenčíne
  5. Marcela  J u r k o v i č o v á, narodená v Malackách
  6. Katarína  K u c m e r k o v á, narodená v Ilave
  7. Zuzana  L a p š a n s k á, narodená v Trnave

Prospeli

  1. Gabriela  B e l e j o v á, rodená Kostelná, narodená v Martine
  2. Janka  B e n i a č o v á, rodená Mojáková,  narodená v Žiline
  3. Eva  B i h á r y o v á, narodená v Piešťanoch
  4. Ján  B o d o k y, narodený v Rimavskej Sobote
  5. Alica  B o ť a n s k á, rodená Kačániová,  narodená v Žiline
  6. Renata  C i n t u l o v á, rodená Kunková,  narodená v Myjave
  7. Katarína  Č a j k o v á, rodená Janovičová,  narodená v Bardejove
  8. Soňa  F e r a n c o v á, rodená Brečková,  narodená v Trenčíne
  9. Veronika  F i a l o v á, rodená Götzová, narodená v Čadci
10. Adriána  F i l č í k o v á, rodená Gajdošová,  narodená vo Zvolene
11. Katarína  F i l í p k o v á, rodená Okasová,  narodená v Skalici
12. Darina  F u t o v á, rodená Andeleková,  narodená v Bratislave
13. Jana  G a r d i a n o v á,  narodená v Považskej Bystrici
14. Marta  G á b o r o v á,  narodená v Ilave
15. Barbora  G i e c i o v á,  narodená v Ilave
16. Iveta  G r í s o v á, rodená Šurinová,  narodená v Myjave
17. Žaneta  H o r ň á k o v á,  rodená  Znamenáková,  narodená v Handlovej
18. Anna  H úž e v k o v á , rodená Martinková,  narodená v Považskej Bystrici
19. Monika  I v a n o v á, rodená Györgyová,  narodená v Lučenci
20. Diana  J a m b e r o v á, narodená v Lučenci
21. Júlia  J u h a n o v á,  narodená v Handlovej
22. Adriana  K o r i m o v á, narodená v Lučenci
23. Andrea  K r a j č o v á, rodená Ferenčíková, narodená v Trenčíne
24. Martina  K r a l o v i č o v á, narodená v Trnave
25. Zuzana  K r i h o v á, narodená v Myjave
26. Mária  K u c h a r i k o v á, narodená v Topoľčanoch
27. Monika  L a b u d o v á, rodená Babišová, narodená v Piešťanoch
28. Monika  M a c á n k o v á, narodená v Skalici
29. Jana  M a d á k o v á, rodená Gergelová, narodená v Skalici
30. Monika  M a g h á t o v á, narodená v Nitre
31. Zdenka  M a r č e k o v á, narodená v Trenčíne

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, ktorí boli promovaní 3. júla 2007 o 17.00 hod.

Štúdium ukončili s vyznamenaním

  1. Mária  C e n k n e r o v á,  narodená v Snine
  2. Jaroslava  C h r e n k o v á,  narodená v Žiline
  3. Andrea  D u b o v s k á,  narodená v Smoleniciach
  4. Beáta  G á l i s o v á, rodená Kralovičová,  narodená  v Topoľčanoch
  5. Mária  H e l m o v á, rodená Karásková,  narodená v Bratislave

Prospeli

  1. Zlatica  B a l á ž o v á, rodená Hovorková, narodená v Šali
  2. Alexandra  B o ď o v á, narodená v Bratislave
  3. Martina  B ö h m o v á, rodená Ďuranová, narodená v Nitre
  4. Natália  B r e s t o v a n s k á, rodená Kováčová, narodená v Bratislave
  5. Miriam  B r h l í k o v á, rodená Komorová,  narodená v Žiari n./Hronom
  6. Dana  B r n u š á k o v á, rodená Hudyová,  narodená v Bardejove
  7. Ivana  B r u č á k o v á, narodená v Trnave
  8. Gabriela  B u d i n s k á, rodená Brunovská,  narodená v Bratislave
  9. Monika  C h o d á k o v á, rodená Sepešiová, narodená v Bratislave
10. Antónia  C h o m o v á, narodená v Snine
11. Eva  C h y m o v á, rodená Beganová, narodená v Bratislave
12. Zuzana  Č é č o v á,  narodená v Bratislave
13. Alexandra  D e r i g o v á,  narodená v Bojniciach
14. Anna  D o h o r á k o v á, rodená  Součková, narodená v Bratislave
15. Alena  D o l n í k o v á, rodená Ráčková,  narodená vo Vranove n./Topľou
16. Alena  D o n á t h o v á, narodená v Bratislave
17. Irena  D r o b n á, rodená Toporová,  narodená v Žiline
18. Iveta  D u r c o v á,  narodená v Trenčíne
19. Milada  D z u r o v á, rodená Vlčková,  narodená v Bratislave
20. Katarína  F a r k a š o v s k á, narodená v Rožňave
21. Jana  F e d o r i a k o v á, narodená v Snine
22. Dana  F e r e n c o v á, rodená Grimpliniyová,  narodená v Bratislave
23. Barbora  F e r e c z i o v á, narodená v Dunajskej Strede
24. Mariana  F l ó r o v á, narodená v Bánovciach n./Bebravou
25. Zuzana  F o l t ý n o v á, rodená Pospišilová, narodená v Malackách
26. Dana  F r a ň o v á, narodená v Bánovciach n./Bebravou
27. Mária  F ü l ö p o v á,  rodená Botková, narodená v Bratislave
28. Zuzana  G a j a r s k á,  narodená v Bratislave
29. Viera  G a ž i o v á, rodená Lehotská,  narodená v Nitre
30. Mária  G á b r i š o v á, rodená Betušiaková, narodená v Trstenej
31. Jana  H a r t l o v á, rodená Štofková, narodená v Bratislave
32. Dagmar  H l a d k á, rodená Šamajová, narodená v Považskej Bystrici
33. Kamila  H o l b u s o v á, narodená v Bratislave
34. Júlia  H o l l ó s y o v á, rodená Fábriová, narodená v Bratislave
35. Ondrej  H o m o l í k, narodený v Žiline
36. Martin  H o r v á t h, narodený v Bratislave
37. Denisa  H o r v á t h o v á, narodená v Bratislave
38. Silvia  H o r v á t h o v á, rodená Kúdelová, narodená vo Zvolene
39. Mária  V a r g o v á, rodená Hrazdilová, narodená v Skalici
40. Kristína  H r č k o v á, rodená Kohútková, narodená v Trenčíne
41. Alena  K l i n k o v á, rodená Hrubá, narodená v Trenčíne

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, ktorí boli promovaní 4. júla 2007 o 13.00 hod.

Štúdium ukončila s vyznamenaním

  1. Amália  O n d i č o v á, rodená Motošická,  narodená v Štiavníku

Prospeli

  1. Drahoslava  J u r č o v á, rodená Grofičová, narodená v Bratislave
  2. Božena  K a t r e n č í k o v á, rodená Kašíková,  narodená v Hurbanove
  3. Iveta  K o b r t k o v á,  narodená v Bratislave
  4. Katarína  K o l e v o v á, rodená Potočná, narodená v Partizánskom
  5. Ivana  K o l l á r o v á, rodená Beňová, narodená v Bratislave
  6. Ingrid  K o m j á t h y o v á,  narodená v Prešove
  7. Barbara  K o v a r i k o v á,  narodená v Bratislave
  8. Peter  K o v á č,  narodený v Trenčíne
  9. Stela  K o v á č o v á,  narodená v Komárne
10. Miloslava  K r á ľ o v á, rodená Fojtíková, narodená v Krupine
11. Mária  K r i š t o f o v á, rodená Sabolová,  narodená v Košiciach
12. Bibiána  K r p č i a r o v á,  rodená Dinková,  narodená v Skalici
13. Jana  K u b í n o v á, rodená Michalková,  narodená v Považskej Bystrici
14. Erika  K u d r n o v á, rodená Ružičková,  narodená v Trenčíne
15. Dana  K u l t á n o v á, rodená Franková, narodená  v Čadci
16. Eva  K u r i c o v á,  narodená v Bernolákove
17. Ružena  L a b o š o v á, rodená Chrančoková,  narodená v Bratislave
18. Markéta  L a u k o v á, rodená Rigová, narodená v Broumove (Česká republika)
19. Darina  L e o p o l d o v á, rodená Havranová,  narodená v Pôtri
20. Dana  L i n k o v á, rodená Melegová,  narodená v Šali
21. Janette  L i p t a y o v á, rodená Doháňová,  narodená v Levoči
22. Irena  L i š k o v á,  narodená  vo Vsetíne (Česká republika)
23. Ivana  L i š k o v á,  narodená v  Čadci
24. Mária  M a k o v á, rodená Šándorová, narodená v Nitre
25. Zuzana  M a l i n o v á, rodená Smolárová,  narodená v Bratislave
26. Eva  M a t e i č k o v á, rodená Salvová, narodená v Ružomberku
27. Jana  M á č a i o v á, narodená v Topoľčanoch
28. Anna  M i c h a l i c o v á, narodená v Senici
29. Margita  M i k á t o v á, rodená Kapustová, narodená v Ludaniciach
30. Janka  M l a d á, rodená Maťasová, narodená v Trenčianskych Tepliciach
31. Katarína  M o r a v í k o v á, rodená Kušnierová, narodená v Trenčíne
32. Ľubica  M r u š k o v i č o v á, rodená Vadovičová, narodená v Modre
33. Eva  M ü l l e r o v á, rodená Grožajová, narodená v Bratislave
34. Dana  N a g y o v á, narodená v Bratislave
35. Monika  N e s z i o v á, rodená Čejková, narodená v Mesteci Králové (Česká republika)
36.  Anna  N e m c o v á, rodená Nečasová, narodená v Senici
37. Mária  O h a r k o v á, rodená Knocíková, narodená v Šali
38. Justína  O r a v c o v á, rodená Kapituliková, narodená v Žiline
39. Andrea  P a l k o v i č o v á, rodená Kotešovcová, narodená v Bratislave
40. Iveta  P a s t i e r i k o v á, rodená Hulenyiová, narodená v Bojniciach
41. Daša  P e c k o v á, narodená v Žiline
42. Mária  P e r ž e ľ o v á, narodená vo Vranove n./Topľou

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, ktorí boli promovaní 4. júla 2007 o 15.00 hod.

Štúdium ukončila s vyznamenaním

 1. Katarína  Š v a g e r k o v á, rodená Ederová,  narodená v Lučenci

Prospeli

 1. Martina  P i t u c h o v á,  narodená v Bratislave
 2. Dana  P o p o v i č o v á, narodená v Bratislave
 3. Regina  P u r g i ň o v á, narodená v Bratislave
 4. Ľubica  R a j m a n o v á, rodená Sládková, narodená v Bytči
 5. Naďa  R e m e n á r o v á, narodená v Nitre
 6. Sláva  R i g o v s k á, narodená v Prešove
 7. Ružena  R y š a n k o v á, rodená Somogyová, narodená v Michalovciach
 8. Zuzana  S á r k á n y o v á, narodená v Dunajskej Strede
 9. Patricia  S á r m á n y o v á, rodená Csánová, narodená v Dunajskej Strede
10. Viera  S e d l á k o v á, rodená Starinská, narodená v Šali
11. Ingrid  S i l v a n o v á, rodená Lovečková, narodená v Žiline
12. Renáta  S k l e n á r o v á, narodená v Želiezovciach
13. Jana  S t a c h o v á, narodená v Bratislave
14. Zuzana  S u k i č o v á, rodená Tóthová, narodená v Šali
15. Eva  S z a b ó o v á, narodená v Okoči
16. Iveta  S z é h e r o v á, rodená Opetová, narodená v Námestove
17. Helena  Š u r á n i o v á, narodená v Bratislave
18. Anna  Š v a r a l o v á, narodená v Leviciach
19. Kornélia  Š v e c o v á, narodená v Nitre
20. Daniela  T a k á c s o v á, rodená Martonová, narodená v Nových Zámkoch
21. Daniela  T a n č á k o v á, rodená Kmotorková, narodená v Partizánskom
22. Tatiana  T a t r a n s k á, narodená v Poprade
23. Monika  T i c h á, narodená v Ilave
24. Lucia  T o l l e r o v á, narodená v Bratislave
25. Monika  T o m a š č í k o v á, rodená Brezániová, narodená v Ilave
26. Ľudmila  T r u b a č í k o v á, rodená Puhovichová, narodená v Bratislave
27. Oľga  U m a n o v á, rodená Candráková, narodená v Považskej Bystrici
28. Jana  U m r i a n o v á, narodená v Považskej Bystrici
29. Eva  V a l a c h o v á, rodená Trangošová, narodená v Spišskej Starej Vsi
30. Alžbeta  V á l e k o v á, rodená Dobrovodová, narodená v Bratislave
31. Alena  V e r é b o v á, rodená Priadková, narodená vo Zvolene
32. Ľubica  V e š t ú r o v á, narodená v Myjave
33. Marcela  V r a n o v á, narodená v Bratislave
34. Adriana  V y l e t e l o v á, rodená Kapustová, narodená vo Zvolene
35. Marta  V y š ň a n o v á, narodená v Bratislave
36. Janka  Z a ť k o v á, rodená Králiková, narodená v Žiline
37. Denisa  Z e z u l á k o v á, rodená Doktorová, narodená v Bratislave
38. Andrea  Ž e m b e r o v á, rodená Svitková, narodená v Bojniciach
39. Mária  Ž i t n a y o v á, narodená v Partizánskom
40. Ingrid  Ž u f f o v á - Š v a n d o v á, rodená  Švandová, narodená v Trebišove
41. Janka  M a l i c h e r o v á, rodená Halvoniková, narodená v Košiciach

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, ktorí boli promovaní 4. júla 2007 o 17.00 hod.

Štúdium ukončili s vyznamenaním

  1. Renáta  P r o c h á z k o v á, rodená Kristiníková,  narodená v Bojniciach
  2. Renáta  S c h u s t e r o v á, rodená Veterníková, narodená v Bojniciach
  3. Katarína  S e t t e y o v á, rodená Šályová, narodená vo Zvolene
  4. Renáta  Š i m o v á, rodná Oláhová, narodená v Lučenci
  5. Erika  T r i z u l i a k o v á, rodená Zelenáková, narodená v Myjave

Prospeli

  1. Jana  M a r e č k o v á, rodená Černeková,  narodená v Myjave
  2. Adela  M a s n á, narodená v Žiline
  3. Jozefína  M e č í r o v á, rodená Macáková, narodená v Bratislave
  4. Katarína  M e l a g o v á, rodená Dávidová, narodená vo Zvolene
  5. Eva  M e l u š o v á, rodená Slavíčková, narodená v Boskoviciach
  6. Mária  M i k l á š o v á, rodená Monsbergerová, narodená v Doľanoch
  7. Alena  M o s o r o v á, rodená Turská, narodená v Žiline
  8. Elena  O r a v c o v á, rodená Novotová, narodená v Malackách
  9. Jana  O r a v c o v á, narodená vo Zvolene
10. Barbora  P a c h r o v á, narodená v Jihlave (Česká republika)
11. Zuzana  P a ž i t n á, narodená v Bratislave
12. Jana  P e t r á š o v á, rodená Havlínová, narodená v Bratislave
13. Mária  P e t r í k o v á, rodená Pechúchová, narodená v Bratislave
14. Beata  P i e c k o v á, rodená Machavová, narodená v Lučenci
15. Ľubica  P l a š t i a k o v á, rodená Rumpelová, narodená v Martine
16. Zuzana  P l a t k o v á, narodená v Ilave
17. Petra  P o l j a k o v á, narodená v Ilave
18. Ivana  P o r t a š í k o v á, rodená Chupáňová, narodená v Žiline
19. Katarína  R e c h t o r í k o v á, rodená Husárová, narodená v Ilave
20. Jana  R o z b o r o v á, narodená v Bratislave
21. Blanka  R y b á r o v á, rodená Znamenáková, narodená v Handlovej
22. Štefánia  R z a v s k á, rodená Siblíková, narodená v Piešťanoch
23. Erika  S e č e n o v á, narodená v Trnave
24. Slávka  S e č k á r o v á, narodená v Krupine
25. Mariana  S u j o v á, rodená Hriňová, narodená v Detve
26. Viera  S u j o v á, rodená Panicová, narodená vo Zvolene
27. Soňa  S v í č k o v á, rodená Prosnanová, narodená v Trnave
28. Mária  Š i m a l j a k o v á, rodená Hluzáková, narodená v Čadci
29. Mária  T r ú c h l a, rodená Kvašňovská, narodená v Čadci
30. Andrea  Ť u l á k o v á, rodená Búranová, narodená v Myjave
31. Katarína  Z a u š k o v á, narodená vo Veľkom Krtíši
32. Veronika  Z a u š k o v á, rodená Janíčková, narodená v Pôtri

   


 
nasp
6.júl.2007 10:56:53     E