28.06.2007 - Slávnostná promócia absolventov rigorózneho konania a absolventov doktorandského štúdia.

"Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, Vaše Honorability, vážení prítomní", týmito slovami privítala prvá prorektorka a dekanka Fakulty Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prítomných v Aule SZU profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc.

Zároveň na slávnostnom zhromaždení privítala absolventov rigoróznych skúšok, ktorým mal byť odovzdaný diplom a  udelený akademický titul doktor filozofie. Súčasne privítala aj absolventov doktorandského štúdia, ktorým mal byť zasa vydaný diplom a  udelený akademický titul filozofie doktor. Konštatovala, že prítomní absolventi úspešne vykonali rigoróznu skúšku a obhájili rigoróznu prácu na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Absolventi doktorandského štúdia zasa úspešne vykonali dizertačnú skúšku a obhájili  dizertačnú prácu na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, čím dokázali, že považujú za nevyhnutné ďalej rozvíjať tvorivého ducha, prehlbovať svoje odborné vedomosti a cieľavedomým spôsobom pracovať v prospech rozvoja našej spoločnosti.

Potom sa obrátila na rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., ktorému oznámila, že si považuje za česť oznámiť mu, že prítomní kandidáti doktorského štúdia splnili podmienky podľa § 53 odsek 8 písmeno c zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uchádzajú sa o priznanie doktorského titulu (v skratke PhDr.). Zároveň považuje za česť mu tiež oznámiť, že prítomní kandidáti doktorandského štúdia, ako prví na Slovenskej zdravotníckej univerzite, splnili podmienky podľa § 54 odsek 15 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uchádzajú sa o priznanie doktorandského titulu (v skratke PhD.).

"Vaša Magnificencia, dovoľujem si Vás preto požiadať o udelenie Vášho rektorského súhlasu na vydanie diplomov", povedala profesorka Dana Farkašová. Rektor s potešením zobral na vedomie, že prítomní doktori a doktorandi úspešne absolvovali a splnili všetky zákonné požiadavky na udelenie doktorského a doktorandského titulu. Preto dal svoj rektorský  súhlas na vydanie diplomov.

Podľa platných poriadkov a zvyklostí kandidáti na priznanie doktorského a doktorandského titulu  pred prevzatím diplomu zložili slávnostný promočný sľub.

Vážení kandidáti doktorského  a doktorandského titulu, pred akademickými funkcionármi svojej Alma Mater, Slovenskej zdravotníckej univerzity, jej Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  sľúbte tu dnes, na svoju česť, že:natrvalo si zachováte vo vďačnej pamäti Slovenskú zdravotnícku univerzitu a jej fakultu, na ktorej ste dosiahli titul doktora a doktoranda, vždy budete so všetkým úsilím podporovať jej činnosť a šíriť jej dobré meno. Titul, ktorý dnes získavate, budete zachovávať neporušený a bez úhony, aj naďalej budete prehlbovať svoje poznatky, rozvíjať ich a používať v živote, aby ste prispeli k tvorivému mysleniu a pokroku nášho štátu i celého ľudstva, ako akademickí vzdelanci sa budete riadiť svedomím a pocitom  mravnej zodpovednosti, rozvíjať humanistický odkaz Vašej Alma Mater.

Absolventi rigorózneho konania  Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave zo dňa 20. júna 2007 (akademický rok 2006/2007) študijný odbor ošetrovateľstvo, ktorým bol udelený akademický titul: PhDr.

 1. Mgr. Mária Cibulková, rodená Tomašcová, narodená v Žiline
 2. Mgr. Miroslava Čembová, rodená Vráblová, narodená v Bratislave
 3. Mgr. Mária Hulanová, rodená Mikulová, narodená vo Varnsdorfe (Česká republika)
 4. Mgr. Anna Kováčová, rodená Dubenková, narodená v Bratislave
 5. Mgr. Zuzana Kvasnicová, narodená v Ilave
 6. Mgr. Mária Ládiová, narodená v Bratislave
 7. Mgr. Anna Litvínová, rodená Pastieriková, narodená v Trenčíne
 8. Mgr. Katarína Poláková, narodená v Nových Zámkoch
 9. Mgr. Margita Rybánska, rodená Stanková, narodená v Partizánskom
 10. Mgr. Mária Slimáková, narodená v Modre
 11. Mgr. Andrea Šagátová, rodená Sečkárová, narodená v Bratislave
 12. Mgr. Darina Šimovcová, narodená v Moravskom Lieskovom
 13. Mgr. Ľubomíra Štenclová, rodená Žikavská, narodená v Bratislave

Zoznam absolventov doktorandského štúdia na  FOaZOŠ, ktorým bol udelený akademický titul "PhD."

 1. PhDr. Jarmila Kelnarová, rodená Ondruchová, narodená v Hevlíně (Česká republika)
 2. MUDr. Valéria Machová Husarovičová, rodená Husarovičová, narodená v Bratislave
 3. PhDr. Hana Padyšáková, rodená Štúrová, narodená v Topoľčanoch
 4. PhDr. Iveta Valentová, rodená Mecková, narodená v Bratislave

  

  

  


 
nasp
2.júl.2007 10:44:12     E