12.06.2007 - Návšteva ministra zdravotníctva Kazašskej republiky p. Anatolija Dernovoja na pôde SZU

Dňa 12. júna 2007 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu minister zdravotníctva Kazašskej republiky p. Anatolij Dernovoj a vyslanec Veľvyslanectva Kazašskej republiky p. Marat Yessenbayev.

Rektor univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., informoval o činnosti a poslaní univerzity. Následne sa slova ujali dekani fakúlt - Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. a riaditeľ VVZ SZU MUDr. Ján Kazár, DrSc., ktorí informovali o aktivitách fakúlt, ponúkanom štúdiu pre zahraničných študentov ako aj návrhy možnej spolupráce s vysokými školami a výskumnými pracoviskami v Kazachstane.

V rámci diskusie rektor univerzity zvlášť vyzdvihol možnosť zabezpečiť špecializačné štúdium pre kazašských študentov na SZU, ktoré je kompatibilné a plne akceptované v EÚ; snahu univerzity ponúknuť optimálne podmienky pre zahraničných študentov, ktorí by boli sústredení v rámci fakulty v Banskej Bystrici ako aj široké možnosti spolupráce v oblasti výskumu a vedeckých projektov.

Minister zdravotníctva poďakoval p. rektorovi za srdečné prijatie na univerzitnej pôde a vyslovil obdiv k pedagogickým i výskumným pracovníkom ako aj k dosiahnutým výsledkom univerzity.

Minister zdravotníctva konštatoval, že bude napomáhať rozvoju spolupráce vysokých škôl v Kazachstane so SZU, v záujme zabezpečiť vzdelávanie kazašských študentov na Slovensku a slovenských študentov v Kazachstane. Pri tejto príležitosti minister zdravotníctva uviedol, že v Kazachstane študujú zahraniční študenti zo 7 krajín sveta. Prof. MUDr. J. Štencl, CSc., rektor SZU, v nadväznosti na diskusiu, ocenil rozmach krajiny Kazachstan, ktorý sa týka najmä otázky zabezpečenia vzdelávania pre kazašských študentov doma i v zahraničí ako aj vysokých investícií do zdravotníctva (zriadenie nových medicínskych centier), ktoré pán rektor spozoroval v rámci nedávnej pracovnej cesty v Kazachstane. Minister zdravotníctva konštatoval, že najbližšom období pedagógovia a výskumníci z Kazašskej republiky navštívia Slovenskú republiku s cieľom skúmať bližšie možnosti vzájomnej spolupráce.

V závere návštevy minister zdravotníctva poďakoval za pozvanie a venoval zápis do Kroniky univerzity.

   

 


 
nasp
12.jún.2007 15:38:17     E