06.06.2007 - Slávnostná promócia "Odborníkov pre riadenie verejného zdravotníctva"

Dňa 6. mája 2007 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity konala slávnostná promócia absolventov trojročného štúdia "Odborník pre riadenie verejného zdravotníctva" - "Masters of  Public Health". Promóciu otvoril prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Fakulty verejného zdravotníctva doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.,. Informoval prítomných akademických funkcionárov, absolventov, ako aj rodinných príslušníkov o tom, že všetci absolventi úspešne vykonali záverečnú skúšku a preto splnili podmienky, ktoré im ukladá zákon 322/2006 Z. z. o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v ústave špecializačných odborov.
 
Po prejave docenta I. Čižnára za všetkých prítomných absolventov predniesol slávnostný sľub MUDr. Vlastimil Graus. Dekan Fakulty verejného zdravotníctva docent MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor potom požiadal prvú prorektorku SZU prof. PhDr. Danu Farkašovú, CSc. o súhlas na vykonanie slávnostného promočného aktu.

Akt zložili títo absolventi:

 • Ing. Daniela  B l a h o v á , narodená v Bratislave
 • MUDr. Juraj  D e g l o v i č , narodený v Bratislave
 • Ing. Marta  E c k h a r d t o v á , narodená v Trstenej
 • MUDr. Vlastimil  G r a u s , narodený v Zlatých Moravciach
 • Mgr. Jarmila  G u l d a n o v á , narodená v Starni
 • MUDr. Beata  H a v e l k o v á , narodená v Bratislave
 • MUDr. Gabriela  H e r m a n o v á , narodená v Michalovciach
 • RNDr. Božena  I š t v á n o v á , PhD., narodená v Krupine
 • MUDr. Marian  I v a n , narodený v Želiezovciach
 • PharmDr. Andrea  J a n k o v ý ch o v á , narodená v Kráľovskom Chlmci
 • MUDr. Igor  J u t k a , narodený v Košiciach
 • MUDr. Ondrej  K a l a n i n , narodený v Košiciach
 • MUDr. Peter  K a l i s t , narodený v Košiciach
 • MUDr. Richard  K o z á r , narodený v Žiari nad Hronom
 • MUDr. Štefan  K r i š t o f í k , narodený v Trnave
 • MUDr. Andrej  M a y e r , narodený v Slovenskej Vsi
 • MUDr. Ján  M e l i ch , narodený v Krupine
 • PhDr. Dagmar  M i k u š o v á , narodená v Trenčíne
 • MUDr. Štefánia  M o r i c o v á , PhD., hosťujúci docent, narodená v Stupave
 • MUDr. Elena  M o r v i c o v á, narodená v Piešťanoch
 • PhDr. Róbert  O ch a b a, narodený v Trnave
 • MUDr. Jana  P e k á r o v á, narodená v Humennom
 • MUDr. Valerián  P o t i č n ý, narodený v Bardejove
 • MUDr. Ľubica  R o z i n o v á, narodená v Púchove
 • PhDr. Jaroslav  S t a n č i a k, narodený v Trnave
 • MUDr. Vladimír  Š a f č á k, plk., narodený v Košiciach
 • MUDr. Martin  Š e v č í k, narodený v Zlatých Moravciach
 • Mgr. Martina  Š i m k o v á , narodená v Topoľčanoch
 • MUDr. Juraj  Š t o f k o, PhD., MBA , narodený v Žiline
 • PhDr. Jarmila  Š v e j d o v á , narodená v Považskej Bystrici
 • doc. JUDr. Robert  V l č e k , PhD., narodený v Myjave
 • MUDr. Daniel  Ž i t ň a n , narodený v Topoľčanoch

 H. doc. MUDr. Štefánia Moricová, CSc. potom v mene kolektívu poďakovala celému pedagogickému zboru, všetkým rodinným príslušníkom ako aj spolupracovníkom za pomoc pri plnení ich náročných študijných, pracovných i rodinných povinností. Na záver prvá prorektorka SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. prítomným pripomenula, že dnešný deň je nielen pre nich veľmi významný, ale aj pre celú fakultu, ktorej náplňou je vychovávať odborníkov, lebo ich činnosť má dopad na zdravie ľudí. Na nich sú preto kladené náročné požiadavky vyplývajúce zo zdravotného stavu obyvateľstva, prebiehajúcej transformácie, ako aj z legislatívy Európskej únie.  A to je dôvod, prečo musia byť absolventi štúdia MPH nielen dobrými odborníkmi vo svojom odbore, ale aj dobrými odborníkmi v oblasti riadenia zdravotníctva.

   

    

  


 
nasp
8.jún.2007 12:48:54     E