29.05.2007 - Pracovné stretnutie "Stanovenie aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva"

V mene kolektívu organizátorov pozval prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. na  29. mája 2007 o 13,00 na pôdu Slovenskej zdravotníckej university v Bratislave predstaviteľov 24 odborných, profesijných a stavovských organizácií na odborné pracovné stretnutie konajúce sa pod názvom - "Stanovenie aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva". Jeho cieľom bola snaha o dosiahnutie čo najširšieho konsenzu všetkých relevantných profesijných a odborných organizácií nevyhnutného pre definovanie prioritných krokov v slovenskom zdravotníctve, pre prijatie takej stratégie, ktorá by bola záväzná pre všetky budúce vlády. Pre vytvorenie aktuálnych priorít boli za základ akceptované tri odborné publikácie autorských kolektívov. Po opakovaných interaktívnych rokovaniach sa napokon dospelo k návrhu aktuálnych priorít, ktoré boli predmetom  pracovného stretnutia.
Pri zostavovaní priorít sa taktiež zohľadnili niektoré myšlienky z Programového vyhlásenia vlády SR (časť Zdravotníctvo), z Deklarácie zdravotníckych organizácií z 30.6.2006, Vyhlásenia týchto organizácií zo 14.11.2006, ako aj závery a odporúčania zo spomínaných publikácií. Autori a organizátori stretnutia boli motivovaní snahou o dosiahnutie konsenzu pre všetky predkladané body.
Na stretnutí k navrhovaným aktuálnym prioritám prevládala vecná a konštruktívna diskusia. Členovia autorských tímov troch odborných publikácií a predstavitelia 24 odborných, profesijných, odborových a stavovských organizácií pôsobiacich v zdravotníctve napokon konsenzom schválili 48 priorít slovenského zdravotníctva.   Prítomní vyjadrili presvedčenie, že predkladané priority je nevyhnutné napĺňať, ako aj to, že  len potom možno očakávať, že sa slovenské zdravotníctvo vysporiada s existujúcimi problémami a bude sa zlepšovať v kvalite, efektivite, bezpečnosti a obstojí v medzinárodnej konkurencii.
                                                       
Názvy publikácií:

z autorského kolektívu publikácie
1. Návrh koncepcie racionálneho rozvoja systému zdravotníctva, apríl 2006
      Dragula M., Jarábek K., Kováčik M., Milán M., Ondrejka J., Šebová I., Turan J.

      z autorského kolektívu publikácie
2. Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2007-2010, január 2007
      Dorčák I., Frisová S., Kováč E., Pažitný P., Szalay T., Szalayová A.

      autorský kolektív publikácie
3. Slovenské zdravotníctvo - súčasný stav, problémy, návrhy riešení, apríl 2007
      Štencl J., Šagát T., Labaš P., Krištúfek P., Kováč G.

Pozvaní:

ADL             Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
                      Vasil, Hajdúch J.
AFN SR       Asociácia fakultných nemocníc Slovenskej republiky
                      Haško T.
ANS             Asociácia nemocníc Slovenska
                      Petko M., Ottinger P.
APOSS         Asociácia poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska
                      Mikulička Z. Bušová Z.
APZZS         Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby Slovenskej
                      republiky
                      Hencel J., Bahelka
ASL SR        Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
                      Dzurillová E.
AVLDD        Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast
                      Prcúchová K.
GENAS        Asociácia generických výrobcov
                      Svoreňová A., Novák I., Černák
LFUK           Lekárska fakulta Univerzity Komenského
                      Labaš P.
SKIZPALT
SKVVZP      Sekčná komora vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
                     Trechová M., Farkaš M.
SKZT            Sekčná komora zubných technikov
                      Šaár J., Neischl J.
SKMTP         Sekčná  komora medicínsko-technických pracovníkov
                      Mazániová R.
SKP               Sekčná  komora psychológov
                      Skokan F.
SK+MED     Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok
                      Magula, Štefucová O., Popovič J.
SKSaPA       Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
                      Lévyová M., Jarabová
SKZL           Slovenská komora zubných lekárov
                      Gašič J., Borošová I.
SLK              Slovenská lekárska komora
                      Dragula M., Olajoš P., Teremová Z.
SLeK            Slovenská lekárnická komora
                      Valjan J.
SLS               Slovenská lekárska spoločnosť
                      Krištúfek P.
SLÚŠ            Slovenská lekárska únia špecialistov
                      Janco A., Jancová A.
SOZZaSS     Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
                      Szalay A., Kučinský A.
SZU               Slovenská zdravotnícka univerzita
                       Štencl J.
VšZP             Všeobecná zdravotná poisťovňa
                       Špaček J.
ZZP SR         Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky
                       Dorčák I., Kováč E.

Konzultanti: Gajdošík J., Gajzdica M., Hrubiško J., Kleskeň P., Petrovič J., Švec P., Zárecký Ľ

   

  


Stiahnite si:

aktualne_priority.pdf

 
nasp
31.máj.2007 13:39:23     E