22.05.2007 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 22. mája 2007 sa konalo v Aule Slovenskej zdravotnícke univerzity posledné IV. zasadanie Vedeckej rady SZU v tomto akademickom roku, s nasledovným program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti univerzity za kalendárny rok 2006
3. Hodnotenie vzdelávacieho procesu študentmi pregraduálneho štúdia a ďalšieho vzdelávania za akademický rok 2006/2007
4. Stanovisko Vedeckej rady univerzity k legislatívnej zmene zákona č. 140/1998 Z.z.  
o liekoch a zdravotníckych pomôckach
5. Rôzne.

V úvode zasadnutia prvá prorektorka SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v mene Vedeckej rady univerzity zablahoželala pánovi rektorovi k jeho narodeninám.
Prítomných členov Vedeckej rady SZU privítal jej predseda a rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý odovzdal menovacie dekréty členom Vedeckej rady. Dekréty si prevzali:
MUDr. Richard Raši, MPH, doc. MUDr. Milan Májek, CSc., PharmDr. Ján Valjan.

V druhom bode programu rektor SZU informoval o činnosti univerzity za kalendárny rok 2006.  V ňom sa zameral najmä na niektoré hlavné úlohy univerzity, ktorými sú vzdelávanie,  veda a výskum, edičná činnosť, zahraničná spolupráca, univerzitná knižnica. V rámci uvedených úloh SZU vyzdvihol najdôležitejšie faktory pre plnenie úloh - samotných zamestnancov, hospodárenie a investície.
V rámci vzdelávania rektor SZU informoval o akreditovaných študijných programoch vysokoškolského štúdia (8 Bc., 3 Mgr., 1 MUDr., 8 PhD.,) a špecializačných študijných programoch, kde SZU realizuje špecializačné štúdium v 219 odboroch a certifikačnú prípravu v 75 certifikovaných pracovných činnostiach. Rektor SZU spomenul aj kontinuálne vzdelávanie. V rámci jednotlivých typov a foriem štúdia rektor SZU informoval o počte študentov. Celkový počet študentov v rámci vysokoškolského štúdia I., II. a III. stupňa a v ďalšom vzdelávaní  k 31. 12. 2006  bol 15 066 študentov.
V rámci rozsiahlej vedeckovýskumnej činnosti SZU, ktorá je zameraná na zlepšenie zdravia  a kvality života, aktuálne problémy preventívnej a klinickej medicíny, vyzdvihol vysoký počet riešených výskumných úloh SZU v roku 2006 v celkovom počte 87, z toho 53 domácich a 34 zahraničných výskumných projektov. Rektor SZU zdôraznil význam činnosti Slovenského centra orgánových transplantácií, ako aj Medzinárodného ústavu pre životné prostredie a Centra excelentnosti EÚ.
SZU vykonáva aj bohatú edičnú činnosť, ktorá je orientovaná na vydávanie publikácií, skrípt, odborných časopisov ako aj na rozvoj univerzitnej knižnice. V rámci zahraničnej spolupráce spomenul postupný rozvoj zahraničných vzťahov s vysokých školami a výskumnými pracoviskami ako aj vykonané medzinárodné hodnotenie VŠ, ktorého sa zúčastnila aj naša univerzita. V rámci hospodárenia univerzity, rektor univerzity informoval o financovaní SZU v roku 2006 a nedostatočnom financovaní v roku 2007, a realizovaných investíciách na rozvoj. V závere tohto príspevku rektor SZU zhrnul najdôležitejšie udalosti roka 2006 a načrtol aj najdôležitejšie ciele a perspektívy univerzity.

Hodnotenie vzdelávacieho procesu za akademický rok 2006/2007 predniesla prvá prorektorka SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. Univerzita uplatňuje hodnotenie kvality štúdia a pedagógov s cieľom získať a poznať názory študentov v záujme vytvoriť optimálne podmienky výučby a poskytnúť študentom kvalitné vzdelávanie. V pedagogickom procese univerzita hodnotí kvalitu študijného programu, kvalitu výučby, kvalitu pedagogického zboru a kvalitu riadenia pedagogického procesu.
Študenti všetkých typov štúdia jedenkrát semestrálne (u poslucháčov ďalšieho vzdelávania vždy po ukončení príslušnej vzdelávacej aktivity) hodnotia kvalitu výučby jednotlivých predmetov a vyučujúcich, formou písomného anonymného dotazníka, v ktorom hodnotia rozsah a obsah prednášky, pripravenosť pedagóga na výučbu, didaktické pomôcky, jazykový prejav prednášajúceho a dostatok či nedostatok praktickej výučby.
Prorektorka SZU hodnotenie zamerala najmä na použitú dotazníkovú formu, kde v jednotlivých bodoch (otázkach na študentov) veľmi podrobne rozobrala získané informácie, výsledky. Výstupy o hodnotení štúdia a pedagógov poskytli prehľad o všetkých hodnotených pedagógoch a hodnotených študijných programoch v rôznych formách a druhoch štúdia.

V treťom bode programu zasadnutia prezident Slovenskej lekárnickej komory, člen Vedeckej rady SZU PharmDr. Ján Valjan informoval členov o návrhu legislatívnej zmeny zákona č. 140/1998 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. V úvode zdôraznil, že farmácie je sestrou medicíny a z tohto dôvodu požiadal VR SZU o podporu, ktorá by viedla k zmene predmetného zákona. Prezident SLeK ilustračne zdokumentoval zásahy, ktoré prijatím príslušných zákonov priniesli zmeny a problémy do lekárnickej praxe, najmä úprava týkajúca sa vlastníctva lekární. Prezident SLeK následne oboznámil VR SZU o jednotlivých témach legislatívnych návrhov. VR SZU sa uzniesla podporiť návrh legislatívny zmeny zákona v zmysle návrhu SLeK.

V poslednom bode rôzne vystúpila prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., ktorá svoju pozornosť zamerala na aktuálne výzvy na podávanie výskumných projektov a grantov:
• APVV http://www.apvv.sk
- Slovensko - Česko (2008-2009) 22. 06. 2007
- Slovensko - Ukrajina (2008-2009) 30. 06. 2007
 (Výskumné projekty VT spolupráce, všetky oblasti výskumu a vývoja, prostredníctvom výmeny osôb a informácií)
- VV 2007 (2008-2010) 16. 07. 2007
 (bez obmedzenia vecného zamerania, základný alebo aplikovaný výskum a vývoj,            12 mil. SKK/3 roky)
• Loreal UNESCO 2008 - Women in life sciences - 14. 09. 2007
(biológia, biochémia, medicína, farmácia, fyziológia, poľnohospodárstvo; ženy do 35 rokov, 2 x 12 mesiacov, 20 000,- US$/fáza)
• MZ SR - Zoznam podporovaných oblastí na r. 2007 - 02. 07. 2007
(Choroby srdca, pľúc a ciev; Onkologické ochorenia; Choroby súvisiace s materstvom a detským vekom - pôrodníctvo, gynekológia, detský vek; Choroby pohybového ústrojenstva; Prenosné choroby a imunita; Neurologické a psychiatrické ochorenia; Transplantácie orgánov a tkanív; Genomika a proteomika; Verejné zdravotníctvo - environmentálne zdravie, epidemiológia infekčných a neinfekčných chorôb, zdravie pri práci)

V rámci diskusie rektor SZU opätovne vyzval, aby sa klinickí pracovníci čo najskôr spojili s výskumnými pracovníkmi SZU a začali v oblasti riešenia výskumných projektov aktívnejšie spolupracovať.

Rektor SZU informoval o novej publikácii venovanej slovenskému zdravotníctvu, v ktorej sa apoliticky načrtávajú zásadné pohľady na smerovanie zdravotníctva tak, aby boli jednotlivé kroky konsenzuálne prijaté.
Prvá prorektorka prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. informovala, že 4 fakulty SZU vydali Plán aktivít ďalšieho a sústavného vzdelávania pre akademický rok 2007/2008, ktoré sú v súčasnosti dostupné na webovej stránke univerzity www.szu.sk ako aj distribuované zdravotníckym zariadeniam.

Na záver pán rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. všetkým členom VR SZU poďakoval za aktívnu prácu v tomto akademickom roku a prítomných pozval na malé občerstvenie.

   

   

   

   

  


Stiahnite si:


 
nasp
23.máj.2007 9:53:38     E