12.04.2007 - Konferencia o perspektívach záchranného systému

V dňoch 12. - 13. 04.2007 sa na Fakulte zdravotníctva SZU v B. Bystrici uskutočnila konferencia na tému  "Súčasnosť a perspektívy zložiek integrovaného záchranného systému".

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili a konferenciu otvorili rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. a dekan Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Hlavné tézy a ciele pracovného stretnutia boli zhrnuté v nasledovných bodoch:
• Ujasniť si dôležitosť postavenia jednotlivých zložiek (základných aj ostatných) v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS),
• Podporiť spoluprácu jednotlivých zložiek v zmysle zákona o IZS, ktoré súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni,
• Podporiť  koordináciu jednotlivých zložiek IZS  vzhľadom k predpisu EÚ, platného od 01.07.2007,
• Prezentácia skúseností s dobudovávaním staníc záchrannej služby (RLP, RZP),
• Diskutovať špecifiká poskytovania neodkladnej starostlivosti a následného transportu kriticky chorých pacientov v špecifickej situácii/so špecifickou diagnózou (kriticky chorí novorodenci, pacienti s akútnym koronárnym syndrómom a pod.),
• Súčasný stav a budúcnosť činnosti ambulancií mobilnej intenzívnej jednotky v poskytovaní neodkladnej starostlivosti - primárny a sekundárny transport,
• Prezentácia a zjednotenie jednotlivých študijných programov v odbore UZS na fakultách so zdravotníckym zameraním a význam vzdelávania v tomto odbore,
• Psychologické a etické aspekty práce zdravotníckeho záchranára v jednotlivých zložkách IZS.

Pilotnú prednášku "Systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti" prezentoval MUDr. Karol Kálig, CSc, hlavný odborník pre urgentnú medicínu MZ SR. Z jednotlivých zložiek IZS boli zastúpené ZZS, Vodná záchranná služba, Hasičská záchranná služba, Horská záchranná služba, Banská záchranná služba, SČK, Civilná obrana, K-7 Psovodi záchranári SR. Diskutovalo sa o systéme vzdelávania a študijných programoch na jednotlivých fakultách (Prešov, Banská Bystrica). Časť prezentácií bola venovaná transportom kriticky chorých pacientov všetkých vekových skupín. Vyzdvihnutý bol etický rozmer práce zdravotníckeho záchranára, ale aj možné dopady (stres) tejto náročnej práce na neho.

Aktívne sa formou prednášky(25) event. posteru (4) prezentovalo 29 účastníkov, v pléne sa okrem nich "prestriedalo" takmer 70 poslucháčov. Organizátormi, ale najmä zúčastnenými, bola akcia vysoko hodnotená, s perspektívou vzniku pravidelných stretnutí na akademickej pôde Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici.

  

  


Stiahnite si:


 
nasp
24.apr.2007 12:07:59     E