17.04.2007 - Rozšírené zasadnutie Vedeckej rady FZŠŠ SZU

Prítomných privítal dekan fakulty prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. Zasadnutie Vedeckej rady FZŠŠ SZU malo nasledovný program

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba skrutátorov pre hlasovanie,
4. Slávnostné prevzatie dekrétu o uzavretí pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci docent - MUDr. Pavel Navrátil, CSc., Urologická klinika Hradec Králové,
5. Návrh na uzavretie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci docent,
6. Stratégia výskumnej činnosti SZU do roku 2010 so zameraním na úlohy FZŠŠ (doc. MUDr. A. Rakús),
7. Informácie o špecializačných študijných programoch fakulty (prof. MUDr. P. Šimko, CSc.),
8. Informácia o stave akreditácie doktorandského štúdia (doc. MUDr. P. Bujdák, PhD., mim. prof.,
9. Hodnotenie kvality pedagogického procesu (prof. MUDr. P. Šimko, CSc.),
10. Inštruktáž o záznamníkoch (prof. MUDr. P. Šimko, CSc.),
11. Informácia o príprave publikácie k 55. výročiu inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku (doc. MUDr. P. Bujdák, PhD., mim. prof.),
12. Rôzne,
13. Záver.

   

   

   


 
nasp
18.apr.2007 8:10:53     E