17.04.2007 - Mimoriadne zasadanie Vedeckej rady FVZ SZU

Dňa 17. apríla 2007 sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v Aule  SZU Limbová 12, Bratislava. Prítomných členov privítal dekan FVZ SZU doc. MUDr. Roman Kováč, mimoriadny profesor.
Mimoriadne zasadanie VR FVZ SZU malo nasledovný program:

  1. ©tudijný program prvého a druhého stupňa odboru Verejné zdravotníctvo na FVZ. Predkladá doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor
  2. Inovácia základných dokumentov FVZ
  3. Informácia o stratégii vedeckovýskumného zamerania na Slovenskej zdravotníckej univerzite. p. prorektorka MUDr. Katarína ©ebeková, DrSc.
  4. Rôzne

V rámci bodu 2. boli prijaté nasledovné dokumenty:

 

   

   

   

   


 
nasp
18.apr.2007 8:07:13     E