12.04.2007 - 10. medzinárodné sympózium LABMED 2007

Slovenská zdravotnícka univerzita a Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu, usporiadali dňa 12. apríla 2007 v posluchárni "A" Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, Limbová 12

10. sympózium s medzinárodnou účasťou pod názvom:

"LÍDER INOVÁCIE A GLOBALIZÁCIE LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY", ktorej obsah bol zameraný na tému Laboratórna diagnostika - spoloční menovatelia.

Medzinárodné sympózium Labmed Bratislava, ktoré usporiada Slovenská zdravotnícka  univerzita, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu oslavuje tento rok desiate výročie. Sympózium, ktorého sa v tomto roku zúčastnilo 180 poslucháčov, sa stalo lídrom inovácie a globalizácie laboratórnej diagnostiky.
Od jeho piateho ročníka usporiadania, sa už každý rok udeľuje aj cena Pera Hyltofta Petersena. Tento rok bola Cena Pera Hyltofta Petersena udelená po šiesty krát.

S myšlienkou ceny Pera Hyltofta Petersena prišiel prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, DrSc. - ako podnetom bola cena Jamesa Westgarda (celosvetovo uznávaná vedúca osobnosť v oblasti kvality laboratórnej diagnostiky), ktorú každoročne udeľujú organizátori sympózia "Quality in Spotlight" v Antwerpách - Henk Goldschmidt a Jean Claude Libeer. Navrhol organizačnému výboru názov ceny po celosvetovo ďalšej uznávanej vedúcej osobnosti v oblasti kvality laboratórnej diagnostiky - Perovi Hyltoftovi Petersenovi. Dôvodom navyše bol fakt, že Per Hyltoft Petersen sa osobne zaslúžil o kvalitu laboratórnej diagnostiky na Slovensku, ako aj o jej integráciu do FESCC. Po istom váhaní Per Hyltoft Petersen túto ponuku napokon rád prijal. Organizátori Sympózia Labmed sa preto cítia poctení jeho akceptáciou. Doteraz Cena Pera Hyltofta Petersena bola udelená:

V roku 2002:

- prof. Dr. Dieterovi Johannesovi Vonderschmittovi z Zürichu, Švajčiarsko - za zásluhy o medzinárodné uznanie slovenskej laboratórnej diagnostiky - menovite za jeho mimoriadnu podporu pri presadení sympózia "Laboratory Diagnostics in Central and East Europe", ktoré po prvý krát v histórii organizovala SSKB na kongrese IFCC LM v Bazileji 1997,

V roku 2003:

- doc. Dr. Akemu Holmgardovi, Karlstad, Švédsko - za zásluhy o zvýšenie kvality laboratórnej diagnostiky na Slovensku - menovite za činnosti, ktorými zaviedol systém akreditácií do laboratórnej diagnostiky na Slovensku,

V roku 2004:

- Dr. Marekovi Dominiczakovi, Edinburgh, Škótsko, Veľká Británia - za zásluhy o medzinárodné uznanie laboratórnej diagnostiky postsocialistických krajín Strednej Európy vo vyspelých krajinách Západnej Európy - menovite za jeho osobný príklad schopnosti presadiť sa vo vyspelej krajine EU,

V roku 2005:

- doc. Ing. Pavlovi Blažíčkovi, CSc. Bratislava, Slovensko - za zásluhy v oblasti zvyšovania kvality a efektivity laboratórnej diagnostiky - menovite za aktivity v oblasti integrácie klinických laboratórií a za aktivity v oblasti založenia Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu,

V roku 2006:

- prof. Dr. Rite Andrei Horvath Szeged, Maďarsko - za zásluhy o zvýšenie kvality v laboratórnej diagnostike v Maďarsku a na Slovensku - menovite za jej celoživotné dielo v oblasti laboratórnej medicíny založenej na dôkazoch.
Počas sympózia Labmed 2006 organizátori sympózia, po diskusii s Perom Hyltoftom Petersenom dospeli k záveru, že prišiel čas výber laureátov viac objektivizovať a formalizovať. Rozhodli sa, že budúcich laureátov bude vyberať nominačný výbor, ktorého členovia budú laureáti ceny Pera Hyltofta Petersena. Per Hyltoft Petersen navrhol rozšírenie výberu laureátov, vypracoval nominačné kritériá, ako aj postup výberového konania.

Cena Pera Hyltofta Petersena sa preto v roku 2007 udelila laureátovi, ktorý mal najväčšie zásluhy o rozvoj laboratórnej diagnostiky Strednej Európe. O udelení ceny rozhodol hlasovaním nominačný výbor v zložení:
predseda Per Hyltoft Petersen,
tajomník Gustáv Kováč,
členovia výboru - Dieter Johannes Vonderschmitt, Ake Holmgard, Marek Dominiczak, Pavel Blažíček, Rita Andrea Horvath.

V roku 2007:

- profesorovi Med. Dr. Andersovi Kallnérovi z Karolínskej kráľovskej nemocnice zo Štokholmu bola udelená cena za jeho mimoriadny osobný príspevok k rozvoju medzinárodnej spolupráce a kvality laboratórnej diagnostiky v krajinách východnej Európy a Baltických krajinách. Prof. Dr. Med. Anders Kallnér je vynikajúci švédsky klinický biochemik, ktorý dlhodobo pôsobí na "Karolinska Institutet" a Karolínskej kráľovskej univerzitnej nemocnici v Štokholme.  Avšak najviac je známy pre  obrovské medzinárodné uznanie. Stopy jeho pôsobenia možno vidieť aj vo významných postoch, ktoré zastával:  bol tajomníkom, pokladníkom a viceprezidentom IFCC a "Chemistry and Human Health" ako aj členom výboru IUPAC.  Veľký dojem zanechalo jeho organizovanie Štokholmskej konferencie v roku 1999 na tému - "Stratégia stanovenia globálnych špecifikácií kvality pre laboratórnu medicínu." Osobitnou stránkou jeho medzinárodných aktivít je jeho veľká angažovanosť pri riešení problémov laboratórnej diagnostiky vo východnej Európe, kde sa podieľal na organizácií kongresov a výchove laboratórnych diagnostikov v Baltických krajinách a Rusku, rovnako ako pri organizácii systémov zabezpečenia kvality v laboratórnej diagnostike. Je autorom 180 vedeckých článkov.

Čestné predsedníctvo:

prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity,
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekan fakulty ošetrovateľstva Slovenskej zdravotníckej univerzity,
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., dekan fakulty špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej fakulty,
prof. MUDr. Roman Kováč, CSc., dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Ing. Michal Farkaš, prezident Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu.

Vedecký výbor:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prednosta Ústavu biofyziky Slovenskej zdravotníckej univerzity,
prof. MUDr. Ivan Pecháň, DrSc., Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU,
prof. RNDr. Ján Trupl, CSc., Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU,
prof. Ing. Vít Šajter, CSc., Ústav biofyziky Slovenskej zdravotníckej univerzity,
doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc., Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU,
MUDr. Eva Mitrová, DrSc., prednosta Ústavu histológie a embryológie SZU.

Organizačný výbor:

Ing. Milan Cagáň, MPH, kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Mgr. Eva Chmelárová, vedúca študijného oddelenia Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Ing. Milan Jankovič, vedúci oddelenia informatiky Slovenskej zdravotníckej univerzity,
MUDr. Anna Porubenová, MPH, Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU,
Alžbeta Petrželová, vedúca ubytovacieho oddelenia Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Štefan Kurucz, vedúci stravovacej prevádzky SZU ,

Program - Labmed 2007:

. 09:00 Otvorenie
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA, SZU Bratislava
. 09:15 Biologická informácia a monitoring laboratórnych dát - porfobilinogén
a porfyríny u porfýrií, tyroidálne protilátky u zdravých jedincov, plazmatické
proteíny a kalcium
prof. Dr. Per Hyltoft Petersen, Odense, Dánsko, NOKLUS Bergen Nórsko
. 10:00 Genomika a verejné zdravie
prof. Dr. Ana Stavljenic Rukavina, University of Zagreb, Croatia
. 10:45 Diskusia
. 11:15 Udelenie Ceny Pera Hyltofta Petersena
. 11:30 Meranie neistôt - výzva a zdroj pre laboratórium a kliniku prof. Dr. Anders Kallnér, Karolinska, Stockholm, Švédsko
. 13:30 Molekulárna diagnostika - kvalita a medzinárodná spolupráca
prof. William Mac Kay, QCMD Glasgow, UK
. 14:00 Laboratórna diagnostika: biznis a komercia, versus vzdelávanie a racionálna
indikácia
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA, SZU Bratislava, Slovenská republika
. 14:30 Elektronický chorobopis a laboratórna medicína
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., SZU Bratislava, Slovenská republika
. 15:00 Štandardizácia glykovaného hemoglobínu - veda či paveda?
Ing. Ján Balla, Analyticko diagnostické laboratórium, Prešov, Slovenská republika
. 15:30 Diskusia a záver.

  


 
nasp
13.apr.2007 10:20:40     E