27.03.2007 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Program:
 
1.) Otvorenie
2.) Doklady o absolvovaní doktorandského štúdia
3.) Stratégia rozvoja výskumu na Slovenskej zdravotníckej univerzite do roku 2010
4.) Kritéria výberu a oceňovania vedeckých prác uchádzajúcich sa o Cenu rektora univerzity
5.) Rôzne

Prítomných členov Vedeckej rady SZU privítal jej predseda, pán rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý zároveň odovzdal menovacie dekréty tým, ktorí sa z dôvodu neprítomnosti nemohli zúčastniť minulej Vedeckej rady a jednému novému členovi Vedeckej rady. Dekréty si prevzali: prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., doc. MUDr. Ján Labáš, CSc. a doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof.

V druhom bode programu prítomných oboznámil doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mim. prof. prorektor SZU pre udeľovanie vedecko - pedagogických titulov a vedecko - akademických titulov s témou: Doklady o absolvovaní doktorandského štúdia v zmysle zákona 131/2002 Z. z. a Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme.
Po informácii sa ujal slova pán rektor, ktorý prítomných upozornil na fakt, že aj keď je vedecký potenciál univerzity vysoký, žiaľ, nedopĺňa sa vedeckým dorastom tak, ako by to univerzita potrebovala. Preto si SZU musí určiť základné trendy, čiže plán na 4 až 15 rokov dopredu, a tieto musia byť potom pre všetkých záväzné. Týmto opatrením sa môže efektívne spojiť základný s klinickým výskumom.
V treťom bode schváleného programu. Stratégia rozvoja výskumu na Slovenskej zdravotníckej univerzite do roku 2010 informovala MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., prorektorka pre vedeckovýskumnú prácu nasledovne:

Štvrtý bod programu Kritéria výberu a oceňovanie vedeckých prác uchádzajúcich sa o Cenu rektora univerzity prezentovala opäť doktorka K. Šebeková, DrSc., ktoré boli Vedeckou radou, s drobnou úpravou, schválené.

V rámci diskusie, ktorú otvoril prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., sa ako prvý prihlásil prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., ktorý informoval, že má pripravených niekoľko anotácií výskumných úloh a ocenil fakt, že SZU sa ich snaží dostať do života.
Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., ocenil prednesený návrh stratégie výskumu a upozornil, že klinické pracoviská sa podieľajú na výskume, len častokrát existuje akási informačná bariéra.

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Navrhol, že problémy, ako ochrana proti bioterorizmu, pred živelnými pohromami, manažment kríz a pod., sa  tiež môžu stať témami pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v rámci Štrukturálnych fondov EÚ.
MUDr. Eva Mitrová, DrSc. poukázala na byrokratické metódy práce MZ SR pri príprave a realizácií projektov.
Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., dekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU sa dotkol problému generačnej diskontinuity. Vyzval, aby sa výchova mladých vedeckých pracovníkov začínala už počas ich štúdia na škole, napríklad väčším a starostlivejším prístupom na ŠVOČ.

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. podal návrh, aby bol vytvorený projektový team, ktorý bude financovaný z peňazí príslušných projektov a takto sa výrazne odbremení administratívna časť prác vedeckých pracovníkov. (Návrh bol prijatý).
Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc. prítomných členov Vedeckej rady SZU informoval o príprave a aktuálnom stave slávnostnej publikácie k 55. výročiu SZU. Upozornil na jej význam, na jej obsah, na bezpodmienečnú aktívnu participáciu všetkých vedúcich pracovníkov.

V rámci bodu rôzne vystúpila Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť, ktorá informovala o počte prihlásených uchádzačov na vysokoškolské štúdium I. a II. stupňa na fakultách SZU pre akademický rok 2007/2008.
Na záver vystúpil pán rektor univerzity, ktorý ukončil zasadanie Vedeckej rady, poďakoval za plodnú a vecnú diskusiu a zároveň všetkým poprial príjemné Veľkonočné sviatky. Ako už tradične, prvá prorektorka SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. prítomných obdarovala čokoládovým veľkonočným vajíčkom.

   

    


 
nasp
30.mar.2007 8:02:09     E