08.03.2007 - Tlačová beseda na tému: Obezita. Novodobé civilizačné ochorenie

Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislavy uskutočnili dňa 8. marca 2007 tlačovú besedu na tému: Obezita. Novodobé civilizačné ochorenie s nasledovným programom:

1. Európska charta boja proti obezite
- doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH - riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva SR
2. Súčasný stav vo výskyte nadhmotnosti a obezity u detí a mládeže a u dospelej populácie
- MUDr. Jana Nováková, PhD. - vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR
3. Podpora zdravia v oblasti prevencie obezity
- Ing. Katarína Hulanská, MPH - vedúca odbory podpory zdravia ÚVZ SR
4. Obezita, výživa a stravovanie
- doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc.

Prezentácie:
Konferencia zdravého srdca
Obezita, výživa a stravovanie
Výskyt obezity a nadhmotnosti u detí mládeže vo veku 7 až 18 rokov
Podpora zdravia v oblasti prevencie obezity

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

    

 


 
nasp
13.mar.2007 11:48:43     E