06.03.2007 - Zasadnutie Kolégia rektora za prítomnosti podpredsedu NR SR

Za účasti podpredsedu Národnej rady SR JUDr. Miroslava Číža sa konalo zasadnutie Kolégia rektora univerzity. V úvode privítal pán rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., pána podpredsedu parlamentu a predstavil mu členov kolégia. Potom v krátkom exkurze oboznámil podpredsedu parlamentu Miroslava Číža s históriou univerzity, jej postavením doma i v rámci Európskej únie, úlohami, ktoré plní na poli vzdelávania v rámci vysokoškolského vzdelávania, špecializačného štúdia a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Svoju informáciu ukončil myšlienkou profesora MUDr. Dionýza Diešku, DrSc., "Medicína je celoživotné vzdelávanie."

Ďalším bodom bola informácia o príprave a posudzovaní cien Slovenskej zdravotníckej univerzity a rektora SZU, ktorú prezentovala pani prorektorka pre vedecko výskumnú činnosť MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Nasledujúcim bodom programu bola informácia o plánovaných odborných podujatiach z príležitosti 55. výročia  inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktoré si univerzita pripomenie v budúcom roku ako aj informácia o stave príprav slávnostnej publikácie k tomuto výročiu, ktorú predniesol vedúci mediálno-marketingového odboru SZU PhDr. Ivan Bielik, MPH.

Potom rektor univerzity slovo odovzdal podpredsedovi Národnej rady SR Miroslavovi Čížovi, ktorý svoju pozornosť zameral na spôsob identifikovania problémov tak, aby sa kultivovali vzťahy medzi exekutívou, politickým stranami a elitami, akými sú lekári, univerzity, akadémia vied a pod. Aby sa hľadal aktívny prístup vzájomnej komunikácie, aby sa ľudské elity ešte viac zaangažovali do riadenia štátu. Aby politické strany zaujímalo, čo si o problémoch myslí elita národa, aby témy boli najskôr medzi nimi prekonzultované a až potom sa stali témami vzájomných politických zápasov o to, ktorá je lepšia. "Lebo tam", ako povedal podpredseda Národnej rady SR "kde môže politik získať podporu, je práve vedecký a akademický svet".

Rektor univerzity poďakoval za príhovor, zdôraznil apolitickosť akademickej pôdy, jej názorovú pluralitu ako aj významný okamih, keď univerzita podpísala európsku ústavu univerzít Magna Charta Universitatum.

Následne rektor univerzity otvoril diskusiu, kde v úvode zagratuloval profesorke PhDr. Dane Farkašovej, CSc., za dve publikácie, ktoré vyšli v ČR, pod jej autorstvom.

V rámci bodu rôzne prvá prorektorka prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., informovala o počte prijatých prihlášok uchádzačov o vysokoškolské štúdium na fakultách SZU.
Na bakalárske štúdium na FOaZOŠ sa prihlásilo až 700 záujemcov, na magisterské štúdium 574 záujemcov. Na FVZ sa na bakalárske štúdium hlási 119 a na magisterské štúdium 105 záujemcov. Na FZŠŠ - všeobecné lekárstvo "MUDr." si prihlášku podalo 136 záujemcov. Na FZ v Banskej Bystrici sa prihlásilo na bakalárske štúdium 380 záujemcov.
Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. prítomným poďakoval za účasť a na záver uskutočnil s podpredsedom Národnej rady SR JUDr. Miroslavom Čížom prehliadku výučbových a výskumných priestorov univerzity.

   

   

   

   


 
nasp
6.mar.2007 19:37:10     E