14.02.2007 - Zasadanie Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva SZU

Dňa 14. februára  2007 v Aule  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo za prítomnosti 20 členov Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva SZU a prítomnosti 7 čestných členov jej slávnostné zasadania,  s nasledovným programom:

1. Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom rigoróznej skúšky na FVZ
2. Odovzdanie dekrétov členom Vedeckej rady FVZ
3. Rozvoj Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
4. Rôzne

Ad 1. Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom rigoróznej skúšky na FVZ
Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., dekan fakulty za prítomnosti pani prvej prorektorky prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSs. slávnostne odovzdal diplomy absolventom, ktorí  úspešne absolvovali rigoróznu skúšku na FVZ.

Ad 2. Odovzdanie dekrétov členom Vedeckej rady FVZ
Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., predseda Vedeckej rady odovzdal prítomným členom Vedeckej rady menovacie dekréty členstva vo VR FVZ.

Menovacie dekréty si prevzali:
prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc., doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc., doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc. mim. profesor, h. doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., MUDr. Danica Henčeková, PhD., h. doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., h. doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., PhDr. Andrej Kováč, PhD., prof. MUDr. Peter Krištúfek, PhD., doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc., h. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc., h. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA, prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc., MUDr. Katarína Šebeková, PhD., doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc., Prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc., doc. JUDr. Karol Tóth, PhD. MPH

Na ďalšom zasadnutí Vedeckej rady budú odovzdané menovacie dekréty členom VR:
h. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., Ing. Milan Cagáň, MPH, prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., MUDr. Eva Haladová, CSc. MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD. MPH , h. doc. MUDr. Antonín Malina, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,  h. doc. MUDr. Vladimír Oleár, PhD., MUDr. Darina Sedláková, MPH, prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., predseda Vedeckej rady otvoril pracovnú časť zasadnutia Vedeckej rady fakulty, poďakoval prítomným za prijatie členstva a súčasne predstavil tajomníčku Vedeckej rady, ktorou sa stala p. doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc. mim. prof. Doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc. mim. prof., tajomníčka VR FVZ informovala predsedu VR o uznášaniaschopnosti. Zasadnutia VR sa zúčastnilo 20 riadnych členov z počtu 25 a 7 čestných členov z počtu 10. Vedecká rada bola uznášaniaschopná.

Ad 3. Rozvoj Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. predniesol stratégiu rozvoja Fakulty verejného zdravotníctva, ktorou by sa mala fakulta uberať najbližšie 4 roky. Jednotlivé stratégie vypracovali komisie pracovníkov FVZ. Pripomenul, že Fakulta verejného zdravotníctva má pevné základy, ktoré vybudovala pani prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc., prvá dekanka fakulty v období rokov 2002 - 2006, za čo jej pán dekan poďakoval.

Predseda Vedeckej rady predniesol nasledujúce časti súvisiace so stratégiami:
o uplatnenie absolventov odboru verejné zdravotníctvo
o súčasný stav pedagogických pracovníkov
o akreditáciu prvého stupňa, druhého stupňa a tretieho stupňa a akreditáciu habilitačného konania 
o záujem o štúdium verejné zdravotníctvo na FVZ
o štúdium verejného zdravotníctva na iných fakultách na Slovensku
o záujem o štúdium "Master of Public Health" na FVZ
o zameranie fakulty v oblasti pedagogiky a výskumu

Potom pán dekan požiadal pani prodekanku h. doc. MUDr. Štefániu Moricovú, PhD., aby prezentovala návrh stratégie fakulty v oblasti pedagogickej činnosti. Na záver vystúpenia doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. prodekanka pre vzdelávaciu činnosť poďakovala všetkým členom komisie pre pedagogickú činnosť fakulty za spoluprácu pri vytváraní návrhu tejto stratégie.

Návrh stratégie pedagogickej činnosti:
o poslanie Fakulty verejného zdravotníctva
o uplatnenie absolventov odboru verejné zdravotníctvo
o cieľ a obsah bakalárskeho a magisterského štúdia
o vedomosti a zručnosti absolventov odboru verejné zdravotníctvo
o redukcia prijímaných študentov od nového akademického roku 2007/2008
o pedagogické obsadenie na katedrách FVZ
o  priestorové a materiálne  zabezpečenie miestností na výučbu a miestností pre pracovníkov fakulty

Predseda Vedeckej rady požiadal pán prodekana doc. Ing. Ivana Čižnára, DrSc. o prezentovanie možností a perspektív vedeckovýskumnej činnosti Fakulty verejného zdravotníctva do roku 2010.

Stratégia vedeckovýskumnej činnosti
Pán prodekan predniesol 4 kroky budovania vedeckovýskumnej činnosti tak, ako boli prerokované na  kolégiu dekana a na komisiách fakulty. aktívnymi partnermi mladí pracovníci FVZ čo im umožní rýchlejšie prenikanie do metodológie vedeckovýskumnej práce. V tomto smere sa spolupráca začala úspešne rozvíjať.  


1. krok
Orientácia vedeckovýskumnej činnosti katedier FVZ vychádzajúca zo súčasných možností personálnych, materiálnych ale aj z pohľadu vývojových trendov verejného zdravotníctva. Spoločným prienikom vedeckého zamerania jednotlivých katedier sa ukázala starostlivosť o mladú generáciu a zdravé starnutie, čo dobre korešponduje z vedeckými zámermi  Európskej únie pre oblasť zdravotníctva

2. krok
Ďalším dôležitým krokom v koncepcii budovania vedeckovýskumného potenciálu FVZ je vytváranie užších  väzieb medzi existujúcou výskumnou kapacitou VVZ a FVZ. Spojovacím mostom v tomto smere bude aktívne zapájanie študentov FVZ do prípravy záverečných diplomových prác, ŠVOČ cez  jestvujúce výskumné projekty VVZ. Väčšina výskumných projektov VVZ riešených v súčasnosti patrí do oblasti verejného zdravotníctva.

3. krok
Ďalší dôležitým prvkom v tomto procese bude prehlbovanie medzinárodnej spolupráce a to na báze bilaterálnych a multilaterálnych výskumných projektov. V tejto oblasti má naša fakulta už solídne skúsenosti a v súčasnosti niekoľko takýchto projektov úspešne prebieha (KSOHIA, IIREH, MHIRT). Využívame pritom aj prvky systému e-learning. Dva programy s vynikajúcimi odborníkmi prednášateľmi z oblasti globálneho environmentálneho zdravia a zdravia detí a environmentálnych rizikových faktorov sú vynikajúcou školou pre mladých pracovníkov fakulty.

4.  krok
Mobilita študentov a pedagogického zboru, ako jeden z prvkov rozvoja vedeckovýskumnej činnosti na FVZ SZU.

Socrates/Erasmus program poskytuje možnosti pre vytváranie pilotných výskumných projektov a budovanie medzinárodnej tímovej  spolupráce. Realizuje sa a v súčasnosti naši študenti odchádzajú na zahraničné univerzitné pracoviská a naopak prijali sme už druhú študentku z Talianska na stážový pobyt u nás.
Bilaterálne dohody s univerzitami v USA nám umožňujú vysielať našich mladých pedagogických pracovníkov na študijné pobyty do USA a naopak, americkí študenti absolvujú u nás stážový pobyt. 


Katedry pripravili plán orientácie vedeckovýskumnej činnosti vychádzajúc zo súčasných možností, z materiálneho a personálneho zabezpečenia, ale aj z pohľadu vývojových trendov.


Katedra environmentálneho zdravia
vedúci: Doc. MUDr. Ivan  Rovný, PhD. MPH
Rizikové faktory výživy obyvateľstva vrátane obezity a alergií
Ochrana zdravia seniorov (zdravé starnutie)
Zdravie detí a mládeže
 
Katedra epidemiológie
vedúca: Doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.,  mimoriadny profesor
Infekčná epidemiológia 
- Proces šírenia vírusov (coxsackie) v populácii vekovej skupiny 1 - 19 rokov
- Nozokomiálne nákazy v detských nemocničných zariadeniach
- Nežiaduce účinky očkovania detí
- Epidemiológia hepatitíd
Neinfekčná epidemiológia
- Chronické choroby, následky infekčných chorôb (cirhóza, Ca krčku maternice)

Katedra komunitnej a preventívnej medicíny
vedúca: h. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.
- Zdravie starnúcej populácie
- Práca a pracovné prostredie ako faktor ovplyvňujúci zdravotný stav seniorov
- Vzťah medzi profesiou a skrytými, resp. otvorenými poruchami zdravia 

Katedra zdravia pri práci
vedúca: MUDr. Danica Henčeková, PhD.
- Ergonómia
- Choroby z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia a ich prevencia
- Optimalizácia kritérií pre zaraďovanie seniorov na rôzne profesie
- Chemické a fyzikálne rizikové faktory pracovného prostredia
- Abiotické rizikové faktory pracovného prostredia a poškodenie chromozómov exponovaných pracovníkov
- Poškodenia zdravia zobrazovacími jednotkami a ich prevencia

Katedra zdravotnej politiky a ekonomiky zdravotníctva
vedúci: Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor
- Analýza súčasného stavu a identifikácia hlavných potrieb obyvateľov SR v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb
- Analýza požiadaviek pre vznik a implementáciu skríningových programov v podmienkach SR
- Odmeňovanie pracovníkov v zdravotníctve
- Analýza možností redukovania celospoločenskej solidarity pri poskytovaní a zabezpečovaní financovania zdravotnej starostlivosti
- Vplyv politík EU na tvorbu a realizáciu zdravotnej politiky SR

Katedra riadenia
vedúci: PhDr. Andrej Kováč, PhD.
- Teória a prax manažmentu, problematika regulačných mechanizmov, foriem a metodiky efektívneho riadenia.
- Manažment ľudských zdrojov v zdravotníckych zariadeniach
- Systém manažérskeho vzdelávania v rezorte zdravotníctva
- Využívanie manažérskych kompetencii a zručnosti
- Manažment organizácií zdravotníckej sféry
- Spoločenskovedné aspekty manažmentu zdravotníckych organizácii

Katedra výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky
vedúci: Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Zdravie mladej generácie
- Manažment výchovy k zdraviu u vysokoškolských študentov so zameraním na predchádzanie fajčeniu
- Životný štýl u vysokoškolákov
- Rizikové faktory tehotenstva u rómskej populácie
- Etika mediálnej a marketingovej komunikácie
Zdravie seniorov
-Výchova k zdraviu u seniorov
- Životný štýl staršej generácie
- Súčasný stav zdravotnej starostlivosti o staršiu generáciu a možnosti jej optimalizácie


Pán prodekan pripomenul, že zatiaľ ide o koncepciu, ktorá sa ešte len formuje. Z tejto vízie však vyplynuli dve oblasti, ktorými bude fakulta smerovať v oblasti vedy a výskumu. Je to  oblasť starostlivosti o mladú generáciu a starostlivosti o  seniorov. Vyslovil nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce a spolupráce s vedeckovýskumnou základňou SZU.

Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., dekan fakulty a predseda VR FVZ  pokračoval v prezentácii Rozvoja Fakulty verejného zdravotníctva v najbližších rokoch. Z vyššie uvedených oblastí vyplývajú nasledujúce úlohy:

o  dodržiavanie princípov Bolonského procesu
o  praktická výučba študentov na fakulte
o  kontinuálne vzdelávanie a vzdelávanie novinárov v oblasti verejného zdravotníctva
o  zlepšenie sociálnych podmienok študentov
o  internetizácia SZU
o  vydávanie skrípt a skrípt, ktoré majú charakter cvičení
o  zaradenie internetového časopisu www.verejnezdravotnictvo.sk do systému ISSN
o  doplnenie personálneho stavu na fakulte
o  zvýšenie počtu interných doktorandov na fakulte
o  priestorový a technický rozvoj posluchární
o  príprava poslucháčov verejného zdravotníctva FVZ tak, aby získali uplatnenie na trhu práce
o  získanie akreditácie pre doktorandské štúdium a následne akreditáciu na habilitačné a inauguračné
  konanie

Dekan fakulty otvoril diskusiu k témam, ktoré odzneli v bode Rozvoj Fakulty verejného zdravotníctva.

Do diskusie sa prihlásili: pani prorektorka  MUDr. Katarína Šebeková, PhD., prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc., prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc., h. doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.,

Ad. 4 Rôzne V tomto  bode predseda VR FVZ doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. predložil návrh na schválenie zaradiť do študijného programu magisterského stupňa v zameraní zdravotný manažment predmety "Behaviorálne vedy v manažmente" a "Manažérske zručnosti a kompetencie", ktoré boli pôvodne zaradené v rámci predmetu "Základy manažmentu".
V bode "rôzne" predseda VR FVZ doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. predložil tiež na schválenie návrh zmeny názvu Katedry komunitnej medicíny na Katedru komunitnej a preventívnej medicíny, ktorej vedúcou je h. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. Zmena názvu katedry vyplýva hlavne z náplne, ktorú katedra vykonáva.
V bode "rôzne" predseda VR FVZ doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. predložil aj návrh na schválenie zloženia komisií pre štátne bakalárske záverečné skúšky a obhajob bakalárskych prác.

Zloženie 1. komisie:
doc. Ing. Ivan Čižnár, h. doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., DrSc. doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., h. doc. MUDr. Eva Máderová, PhD., doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD. MPH, prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.
Predsedu si členovia komisie volia medzi sebou.

Zloženie 2 komisie:
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mim. prof., MUDr. Danica Henčeková, PhD., h. doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., PhDr. Andrej Kováč, PhD., h. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., Doc. JUDr. Karol Tóth, PhD. MPH
Predsedu si členovia komisie volia medzi sebou

Doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., prodekan pre vedu a výskum na fakulte predniesol Vedeckej rade návrh na schválenie menovania za školiteľa v rámci doktorandského štúdia na FVZ p. MUDr. Ľubomíra Lipovského, PhD., ktorý je špecialistom v odbore neurológia, má vedeckopedagogickú hodnosť, pracuje v postgraduálnej výchove ako interný zamestnanec SZU, predtým pracovník SPAM-u a IVZ od roku 1987, prednáša na kurzoch, vyškolil vysoký počet lekárov, 209 špecialistov, odpublikoval vysoký počet publikácií. MUDr. Ľubomír Lipovský, PhD. spĺňa všetky podmienky pre to, aby bol menovaný za  školiteľa v doktorandskom štúdiu FVZ.

Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., dekan fakulty, predseda Vedeckej rady poďakoval všetkým členom, ktorí prijali členstvo, poďakoval za povzbudivé slová a návrhy ktoré odzneli v diskusii. Poďakoval tiež za trpezlivosť na zasadnutí a pozval všetkých členov na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v máji 2007.

Návrh stratégie rozvoja pedagogiky na Fakulte verejneho zdravotnictva.

 

  
 

 


 
nasp
26.feb.2007 12:00:49     E