23.01.2007 - Zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa  23. januára 2007  sa uskutočnilo v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
   Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., predseda Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity
  2. Odovzdanie dekrétu doc. PhDr. Vlaste Závodnej, PhD., o obsadení funkcie hosťujúci profesor v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
   Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., predseda Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity
  3. Informácia o perspektívach a rozvoji Slovenskej zdravotníckej univerzity v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte
   Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity
  4. Perspektívy vedeckovýskumného rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity
   MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť univerzity
  5. Rozpracovanie problematiky 7. rámcového programu EÚ na podmienky Slovenskej zdravotníckej univerzity
   MUDr. Anna Petrovičová, CSc., predsedníčka Vedeckej rady Vedeckovýskumnej základne univerzity
  6. Rôzne


Členov Vedeckej rady SZU privítal jej rektor a predseda Vedeckej rady SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý im v úvode poprial v tomto roku veľa úspechov a zdravia. Zároveň prítomným pripomenul významné ocenenie, Cenu podpredsedu Vlády SR a ministra školstva SR, ktorou bola ocenená  MUDr. Eva Mitrová, DrSc. za celoživotné zásluhy a prínos v oblasti vedy. Nasledovalo slávnostné odovzdanie dekrétu hosťujúceho profesora doc. PhDr. Vlaste Závodnej, PhD.

Potom predseda Vedeckej rady prítomných informoval "O perspektívach a rozvoji Slovenskej zdravotníckej univerzity v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte". Svoju pozornosť zameral na deväť oblastí:

 1. Pedagogika, kde dekani fakúlt v spolupráci s kvestorom univerzity pripravia stratégiu rozvoja pedagogiky na SZU, 
 2. Hodnotenie kvality pedagogického procesu, kde prorektor pre rozvoj univerzity v spolupráci s prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť a prorektorom pre zahraničné vzťahy, pripravia kritéria a stratégiu hodnotenia kvality pedagogického procesu,
 3. Výskum, kde sa pozornosť venuje základnému a klinickému, ktorý by mal byť orientovaný na nosné výskumné témy, ktorými sa chce univerzity uberať. Stratégiu rozvoja výskumu, jeho smerovanie rozpracujú prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, riaditeľ VVZ SZU a predsedníčka Vedeckej rady VVZ SZU.
 4. Publikácie, (články, Malá edícia SZU, Dieškova edícia SZU, učebnice, skriptá,)
 5. Rozvoj spolupráce s domácimi partnerskými inštitúciami, ako SAV, ÚVZ SR, lekárskymi fakultami, zdravotníckymi zariadeniami, vzdelávacími a výskumnými inštitúciami.
 6. Zahraničné vzťahy, pozornosť sa má venovať mobilite študentov, pedagógov, výskumných pracovníkov, kde zodpovednosť prevezmú všetci dekani fakúlt, za koordinovania prof. MUDr. Jurajom Šveca, DrSc., prorektora pre zahraničné vzťahy,
 7. Ekonomika, (zabezpečenie perfektného chodu ekonomiky s adekvátnym kontrolným systémom, včasná príprava a dodržiavanie finančných plánov, finančne stimulovať zamestnancov formou odmien a pod.). Za zabezpečenie a rozvoj činností v ekonomickej oblasti bol ustanovený kvestor SZU.
 8. Extenzia areálu v Bratislave - vybudovanie modernej Auly SZU, učební, zabezpečenie nadstavby pôvodných budov univerzity, stravovací komplex a pod. V Banskej Bystrici vybudovanie študentského campusu a ďalšie.
 9. Starostlivosť o pracovníkov univerzity, v tomto bode pán rektor podčiarkol, že si váži všetkých pracovníkov, ich zodpovednú prácu, preto považuje za potrebné, aby bolo o nich vhodne postarané aj po stránke sociálnej, zdravotnej, spoločensko-kultúrnej, aby zamestnanci boli prirodzene hrdí na inštitúciu, v ktorej pracujú.

Potom sa slova ujala prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť univerzity MUDr. Katarína Šebeková, DrSc. Prítomných oboznámila s Perspektívami vedecko-výskumného rozvoja SZU. Informovala o projektoch riešených na VVZ SZU, anotácii tém vo výzvach 7RP EÚ - Health, Environment, Food, zoznam podporovaných oblastí na rok 2007 - prioritné oblasti vedeckovýskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2007-2010, o potenciáloch pracovísk VVZ SZU na zapojenie sa do 7 RP EÚ a dôraz položila na spoluprácu medzi vedeniami, prorektorátmi, dekanátmi, vedeckými radami a knižnicou. Druhou témou bolo udržanie, rozšírenie vedeckovýskumného potenciálu, výchova vedeckých pracovníkov, vekový profil vedeckých pracovníkov, publikačná činnosť pred získaním PhD., dôraz na publikovanie mladými vedeckými pracovníkmi a evidencia publikačnej a prednáškovej činnosti, prehľad výstupov za ostatných 5 rokov v zahraničných a domácich časopisoch, celkový počet publikácií počas celej odbornej praxe s evidovanými citáciami, prehľad patentov, projektov, expertízy. Pripomenula tiež, že produktivita slovenských vysokoškolákov sa v tomto smere k lepšiemu veľmi nezmenila. V rámci fakúlt sa má väčšia pozornosť zamerať na zavedenie, rozšírenie a udržanie vedeckovýskumnej základne, evidencii grantov na klinikách, oddeleniach, ústavoch, ako riešitelia alebo spoluriešitelia, iniciálne zavádzacie vnútorné granty určené najmä pre klinikov a mladých vedeckých pracovníkov a pod. Dotkla sa aj zapájania študentov a poslucháčov do ŠVOČ, načrtla základné stratégie a oblasti smerovania VVČ SZU, ako oblasť vnútorných východísk (tradície, uskutočňované granty, rozšírenie a zavedenie VVČ na pracoviskách fakúlt SZU) a oblasť vonkajších východísk - spoločenská objednávka (Vedecká rada MZ SR, ÚZIŠ, 7RP EÚ, externé požiadavky). Informovala aj o "Návrhoch na prioritné okruhy VV problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2007 - 2010 VR MZ SR" Potom predniesla výzvy v okruhoch s možným zapojením SZU v 7RP EÚ - Téma 1: Health, Téma 2: Food, Téma 6: Environment, strategicky dôležité okruhy 7RP EÚ, ako aj načrtla základné smery VVČ SZU v oblasti podpory šiestich prioritných oblastí, riešenie prioritných okruhov up-to-date metódami a na záver informovala o formálnych požiadavkách na vypracovanie informačného bulletinu o vedeckovýskumnom potenciáli SZU, zriadení grantového oddelenia a komisie pre zavádzacie granty.

Po prezentácii otvoril diskusiu rektor a predseda Vedeckej rady SZU. Do diskusie sa prihlásili:

Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., informoval, že mu chýba väčšie zapojenie klinických pracovísk SZU, lebo aj tieto pracoviská sa rôznymi formami podieľajú na vedeckej práci. Prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. súhlasil s názorom pani prorektorky, že niektoré publikácie našich vedeckých pracovníkov stagnujú a jediným meradlom kvality vedeckých pracovníkov sú ich publikácie. Akademik, profesor Ing. Štefan Luby, DrSc. informoval, že na Slovensku je veľké množstvo inštitúcií, ktoré o citácii nechcú veľmi nahlas hovoriť. Naša krajina, povedal akademik Štefan Luby, sa však musí opierať o originalitu a využitie vlastných výsledkov, čiže formovanie excelentnosti. Otázkou tiež pripomenul, že kto berie na seba ešte väčšiu zodpovednosť, ako lekár-chirurg, ktorý do života zavádza nové operačné postupy? Slovensko získalo 1,1 mld. Euro zo štrukturálnych fondov, preto je povinnosť mať solídne vedecké zázemie, lebo iná cesta neexistuje. Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. bližšie prítomným vysvetlil 7 Rámcového programu - Matka a dieťa. Doktorka Eva Mitrová, DrSc. zasa pripomenula spoločné rokovanie Vedeckej rady VVZ a SZU, kde boli ponúknuté projekty, ale fakulty nezareagovali. Poukázala aj na množstvo administratívnych prekážok zo strany MZ SR, v súvislosti s projektmi MZ SR, ktoré sú vo fáze riešenia. Profesor MUDr. Peter Šimko, CSc. opísal situáciu na klinikách, kde je nedostatok mladých lekárov, ktorí sú preťažovaní administratívou zo strany ZP, preto aj majú väčší problém "napublikovať" toľko prác, ako mladí vedeckí pracovníci. Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mim. prof., zasa informoval o blížiacom sa termíne nahlasovania všetkých prednášok a publikácii za minulý rok do knižnice SZU v zmysle Vyhlášky č. 13/2005. Doc. MUDr. Alojz Rakús poďakoval za ponuku MUDr. Kataríne Šebekovej, DrSc. a ubezpečil o tom, že sa ju budú snažiť sprostredkovať na fakulty SZU. Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. ponúkol isté premostenie medzi stále, akosi na dve časti,  rozdelenej univerzity veľkou nosnou témou, akou je napríklad - "Zdravé starnutie" a pod. Aby sa tiež povedalo, ktoré nosné témy sa budú robiť v priebehu napríklad 20-tich rokov. Diskusiu uzavrel profesor MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý povedal, že sa všetci musia viac a rýchlejšie naučiť problémy riešiť, vedieť ich prezentovať a nachádzať aj najlepšie riešenia.

V bode Rôzne pán rektor informoval o budúcom roku, kedy SZU bude oslavovať 55. výročie inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. V tejto súvislosti sa preto už teraz pripravuje rad akcií a podujatí, ako zo strany rektorátu, tak aj zo strany jednotlivých fakúlt a VVZ SZU. Oslavy 55. výročia budú organizované počas celého prvého polroka 2008 a vyvrcholia dňom osláv v mesiaci máj 2008. Pripravuje sa reprezentačná publikácia, Veľká zlatá medaila SZU a pod.
Doc. MUDr. Juraj Olejník, PhD., poukázal na pripravený a aktualizovaný špecializačný študijný program špecializačného odboru chirurgia. Odpovedal docent MUDr. Alojz Rakús, ktorý prítomných informoval, že príslušný študijný program bol zaslaný na MZ SR, dodnes však nie je spätná väzba. Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., odporučil schváliť špecializačný študijný program v odbore chirurgia na Vedeckej rade FZŠŠ SZU.
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., reagoval na ponuku spolupráce z LF UK po voľbe nového vedenia fakulty, kde sa LF UK rozhodla v rámci habilitačného a inauguračného konania uznávať pedagogickú činnosť na pôde SZU.
Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., informoval o termíne konferencie s názvom "Zdravie je bohatstvo" k zlepšeniu organizácie zdravotníckej starostlivosti v SR a vyzval, aby aj univerzita poslala svojho zástupcu, ktorý aktívne vystúpi s prednáškou.
 
Po tomto vystúpení pán rektor SZU a predseda Vedeckej rady SZU Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., poďakoval všetkým za ich aktívnu účasť a pripomenul termín budúceho zasadania, ktoré bolo naplánované na 27. marca 2007.

   

   

   


 
nasp
24.jan.2007 13:43:51     E