18.01.2007 - Slávnostná inaugurácia troch dekanov Slovenskej zdravotníckej univerzity

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 18.1.2007 uskutočnila slávnostná inaugurácia troch dekanov fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave -  prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mim. prof., dekana Fakulty verejného zdravotníctva SZU. Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. za prítomnosti podpredsedu parlamentu Miroslava Číža, štátneho tajomníka MZ SR Daniela Klačka a štátneho tajomníka MV SR Vladimíra Čečota, ako i  viacerých rektorov a dekanov slovenských vysokých škôl, vyslovil radosť nad tým, že voľbou dekanov získava univerzita vedúce osobnosti, ktoré v nasledujúcom období povedú najdôležitejšie súčasti univerzity, ktorá už 55 rokov vychováva a vzdeláva zdravotníckych pracovníkov.
Slávnostnej inaugurácie sa zúčastnili prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD., prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, prof. Ing. Karol Polák, DrSc. rektor Vysokej školy v Sládkovičove, prof. MUDr. Branislav Lichardus, CSc., rektor Vysokej školy manažmentu, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan Jesseniovej Lekárskej fakulty UK, doc. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc., prorektor Trnavskej univerzity, prof. RNDr. Stanislav Holec, CSc., prorektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD., prorektorka Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, doc. PaeDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. Ing. Libuša Radková, PhD., prvá prodekanka, poverená funkciou dekanstva  Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc., prodekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, predseda Akademického senátu Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., mim. prof., dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Po rektorskom súhlase k inaugurácii novozvolených dekanov ceremoniál vyzval predsedov akademických senátov fakúlt - prof. MUDr. Ľubomíra Lisého, DrSc., predsedu Akademického senátu Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, PhDr. Vladimíru Paličovú, predsedníčku Akademického senátu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, PhDr. Andreja Kováča, PhD., predsedu Akademického senátu Fakulty verejného zdravotníctva, aby oboznámili Alma Mater s priebehom volieb dekanov na jednotlivých fakultách a predstavili novozvolených dekanov. Predsedovia, okrem iného, konštatovali, že všetci dekani boli zvolení jednohlasne. Predstavili ich najdôležitejšie študijné, výchovno-pedagogické, ako aj vedecké míľniky, z ktorých dvaja sa svojou verejno-politickou prácou dostali až na funkciu ministra zdravotníctva.
Po ich predstavení dostal slovo podpredseda NR SR Miroslav Číž, ktorý pripomenul, že v našej spoločnosti sa stále len viac hovorí o podpore vedy, vzdelania a adekvátnom ohodnotení všetkých, ktorí pracujú na tomto poli. Zdôraznil najmä fakt, že všetci svoju prácu berú viac, ako poslanie a preto by štát, celá spoločnosť, mali ich snaženie aj viac podporovať a lepšie ohodnocovať. Po ňom sa ujal slova štátny tajomník Daniel Klačko, ktorý podčiarkol skutočnosť, že Slovenská zdravotnícka univerzita vyškolila viac ako 110 tisíc zdravotníckych pracovníkov a má jeden z najprepracovanejších systémov vzdelávania v Európe. Povedal, že SZU vo výskume, v ochrane zdravia ľudí si svoje úlohy plní nielen veľmi zodpovedne, ale taktiež aj úlohy MZ SR. Toto si ministerstvo, povedal štátny tajomník, dobre uvedomuje a preto bude univerzite vytvárať také podmienky, aby ich aj vždy naplnila. Ako tretí vystúpil profesor MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., ktorý podčiarkol skutočnosť, že vzdelávací systém lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov nám kedysi závidel aj "prepracovanejší" svet. Dnes nám však do úrovne celoživotného vzdelávania zasahuje, paradoxne, ten istý svet, čím našu prácu, úroveň vzdelávania, znižuje. Poukázal na fakt, že EU neodporúča vykonávať napríklad druhú atestáciu a naši čelní politickí predstavitelia s tým aj ticho súhlasia.
Na záver prejavov, slávnostného zasadania akademickej obce, vystúpil rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý srdečne privítal vzácnych hostí a vo svojom príhovore pripomenul, že SZU je pokračovateľkou Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, ktorá svoje úlohy realizuje na celom území Slovenska, lebo je presvedčená, že na vzdelávaní majú participovať len najlepší odborníci. Taktiež sa dotkol súčinnosti a kooperácie fakúlt, ako v horizontálnej, tak aj na vertikálnej úrovni, lebo len takto sa bude dať prispieť k dosiahnutiu  lepšieho zdravotného stavu ľudí. Neobišiel ani problém, kedy sa musí zabezpečiť, garantovať vzdelávanie pracovníkov na tej najvyššej úrovni. V Európe sa štúdium vzdelávania, ktoré u nás má už 55. ročnú históriu, len kreuje, preto by ich proces nemal negatívne ovplyvňovať niečo, čo už dávno preukázalo svoju životaschopnosť a opodstatnenosť.
Potom Ceremoniál vyzval dekanov, v súlade so starodávnymi akademickými tradíciami, aby zložili svoj dekanský sľub a prevzali z rúk rektora insígnie svojich fakúlt. Predseda Akademického senátu prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. prečítal predpísaný sľub, ktorý znel: "Sľubujem na svoju česť, že budem viesť svoju fakultu v duchu akademických práv a slobôd, že bude dodržiavať zákony štátu a vnútorné predpisy našej Alma Mater a jej súčasti, že budem brániť pravdu a spravodlivosť, rozvíjať vedecké poznávanie pre dobro všetkých, že budem riadiť medicínsku starostlivosť v duchu Hippokratovej prísahy a ochraňovať ľudský život a zdravie od začiatku až po dôstojnú smrť, že budem podporovať rozvoj poznávania a jeho obohacovania v pedagogickej činnosti ku prospechu študentov i učiteľov, že budem obhajovať ich záujmy, dobré meno Alma Mater a jej fakulty."
Na záver Ceremoniál inaugurovaným dekanom pripomenul, že zložením akademického sľubu a prijatím insígnií fakúlt sa stali najvyššími akademickými hodnostármi fakúlt, zodpovední za výkon svojej činnosti podľa zákona o vysokých školách, vnútorných predpisov a nariadení SZU a fakulty. Za všetkých dekanov slávnostný príhovor predniesla prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., ktorá v ňom prítomných ubezpečila, že svoju prácu budú napĺňať občianskou a profesijnou profesionalitou, že sa budú snažiť o zlepšenie zdravia a zdravotnej starostlivosti, že budú garantmi kvality vzdelávania všetkých zdravotníkov a že aj takto budú šíriť dobré meno univerzity, ako doma, tak aj v zahraničí.
Slávnostnú chvíľu ozdobilo aj vystúpenie  sólistu Opery SND Jána Babjaka s klavírnym doprovodom Xénie Maskalíkovej. 

   

   


    

   


 
nasp
19.jan.2007 15:24:26     E