Oddelenie toxických organických polutantov

Pracovisko:Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Telefón:+421 2 59 370 233, fax: +421 2 59 370 234
Vedúci oddelenia:Ing. Anton Kočan, CSc.
Zoznam pracovníkov:

Ing. Beáta Drobná, CSc.; zástupca vedúceho oddelenia

Vedeckí pracovníci:

 • Ing. Kamil Čonka
 • Ing. Milena Dömötörová, PhD.
 • Ing. Beáta Drobná, CSc.
 • Mgr. Anna Fabišiková
 • Ing. Jana Chovancová, CSc.
 • Ing. Anton Kočan, CSc.
 • Mgr. Kinga Lancz
 • Ing. Zuzana Stachová Sejáková, PhD.
 • PhDr. Eva Šovčíková, CSc.
 • prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

Ostatní zamestnanci:

 • Ľudmila Mrázová
 • Jarmila Paulíková
 • Jarmila Salajová

Doktorandi:

 • Ing. Kamil Čonka 
  Polychlórované parafíny - analýza a výskyt v Slovenskej republike
 • Mgr. Anna Fabišiková -  Štúdium zaťaženia životného prostredia, potravín a ľudskej populácie brómovanými spomaľovačmi horenia na Slovensku
Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť

Oddelenie toxických organických polutantov je orientované na výskumnú činnosť v oblasti perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs), ako sú  polychlórované bifenyly, dioxíny a furány, organochlórové pesticídy, brómované spomaľovače horenia a ďalšie toxické halogenované organické látky podľa Štokholmského dohovoru o POPs a Protokolu o POPs Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. Vedecko-výskumné aktivity oddelenia sú zamerané na hodnotenie ľudskej expozície POPs a zdravotného rizika následkom expozície, odhaľovanie zdrojov úniku týchto látok do životného prostredia a prenos medzi zložkami životného prostredia, krmivami, potravinami a človekom.

Okrem toho v rámci priestorov oddelenia vyvíja svoju činnosť Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny (NRC-Diox).

Pedagogická činnosť

Pracovníci oddelenia vykonávajú prednáškovú činnosť v rámci denných štúdií a odborných kurzov VŠ (Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského SR, Vysoká škola sociálnej práce sv. Alžbety, Masarykova univerzita ČR), pôsobia ako členovia štátnych skúšobných komisií bakalárskych, magisterských a doktorandských štúdií vysokých škôl a posudzovatelia diplomových, doktorandských, habilitačných prác a výskumných projektov a školitelia diplomantov a doktorandov.
 
nasp
10.jan.2006 15:51:42     E