Oddelenie imunológie a imunotoxikológie

Pracovisko:Limbová 14, 83303 Bratislava 37
Telefón:02/5936 9579
Vedúci oddelenia:Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc.
Zoznam pracovníkov:

Doc.MUDr. František Gazdík, CSc.  
Doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc.   
MUDr. Marián Šauša
MUDr. Lucia Balková   
RNDr. Mira Horváthová, PhD.      
MUDr. Tomáš Nemessanyi      
Ing. Michaela Hanzelová     
MUDr. Jana Tulinská, PhD.      
RNDr. Aurélia Líšková, CSc.         
Mgr. Miroslava Kuricová       
Mikuláš Krnáč         
Adriena Paulíková         
Zuzana Kormančíková      
Oľga Líšková
Helena Turazová          
Viera Vachálková          
Alžbeta Mendelová         
Anna Durišinová   
SCOT 
 MUDr. Daniel Kuba , PhD
 Mgr. Elena Bandžuchová, PhD
 Mgr. Mária Pavlechová
 Mgr. Jana Tirpáková
 RNDr. Zoltán Zatmáry
 RNDr. Silvia Chreňová
 MUDr. Alexandra Frolkovičová
 Alžbeta Kozárová
 Daniela Pagáčová
 Ivana Hauskrechtová
 Imrich Šimonek
 PharmDr. Marian Kukan, CSc.
 Ing. Anton Kebis, CSc.
 Eduard Mališ 

Zameranie oddelenia:

Oddelenie imunológie a imunotoxikológie so svojimi  piatimi zložkami  rieši  v laboratóriach, v úsekoch a v centrách problémy aplikovanej a klinickej imunológie, imunotoxikológie, imunopatológie a transplantačnej imunológie. Objasňuje vplyv interakcií nutričných, environmentálnych a genetických faktorov na imunitný systém.

Štruktúra oddelenia:

Laboratórium imunológie
Zodpovedná: Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc.
- študuje zápalové mechanizmy závislé na endotelových a epitelových interakciách  a ich vzťah  k zmenám v  imunitnom systéme

Laboratórium imunotoxikológie
Zodpovedná: MUDr. Jana Tulinská, PhD. 
- sleduje vplyv enviromentálnych, pracovných a genetických  faktorov na patofyziológiu imunitného systému - imunotoxikologické aspekty aj na  úrovni experimentu

Úsek  imunopatológie
Zodpovedný: Doc. MUDr. František Gazdík, CSc.
- identifikuje genetické a rizikové faktory prostredia na manifestáciu    alergických ochorení  dospelej populácie a študuje mechanizmy imunodeficitných stavov  a Downovho syndrómu na molekulovej úrovni

Národné refenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd
Zodpovedný: Doc. MUDr. František Gazdík, PhD. 
- zavádza nové imunomodulačné postupy v liečbe chronických vírusových infekcií, determinuje prediktívne faktory chronicity  vo vzťahu k markerom imunitného systému

SCOT - Slovenské centrum orgánových transplantácií

Zodpovedný: MUDr. Daniel Kuba, PhD.

Plní funkciu národného koordinačného centra a prevádzkuje centrálny informačný systém pre transplantáciu orgánov. Činnosť vykonáva v nepretržitej prevádzke.

-   z poverenia MZ vedie Národný transplantačný register.

-   spravuje: -  čakacie listiny na transplantáciu orgánov

                -  register darcov orgánov a tkanív

               -   register osôb ktoré po smrti odmietli darovať orgány

Spracováva údaje o transplantačnej a odberovej aktivite do štatistických prehľadov, ktoré prezentuje na národnej a medzinárodnej úrovni.

-   vykonáva činnosť centrálneho HLA laboratória, slúži ako referenčné pracovisko pre stanovenie HLA antigénov a aliel. Realizuje centrálny zber a distribúciu sér pacientov jednotlivým transplantačným centrám.

 

Venuje sa problematike transplantačnej imunogenetiky a imunológie - sledovanie polymorfizmu HLA génov, génov pre cytokíny, sledovanie senzibilizácie pacientov pred a po transplantácii.

V rámci vedeckej činnosti skúma ischemicko reperfúzne poškodenie pečene na zvieracom modeli.

 

Poskytuje imunogenetické a vybrané imunologické vyšetrenia v rámci NZZ SZU.

Odkaz na stránku SCOT: www.ncot.sk
 
nasp
10.jan.2006 15:22:42     E