Oddelenie pre prionové choroby

Pracovisko:Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Telefón:+421 2 59 370 848, fax: +421 2 59 370 867
Vedúci oddelenia:RNDr. Dana Slivarichová, PhD.
Zoznam pracovníkov:

MVDr. Girma Belay, CSc.; zástupca vedúceho oddelenia; tel.: 59370845

Vedeckí pracovníci:
MUDr. Eva Mitrová, DrSc.

Iní VŠ:
Ing. Veronika Bernovská
Ing. Lucia Demková
MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
MUDr. Alžbeta Janáková
Ing. Silvia Koščová
RNDr. Oľga Nyitrayová
Ing. Andrej Pažitný
Mgr. Katarína Remová
Mgr. Ivana Skripčáková

Ostatní zamestnanci:
Martin Štelzer
Dana Vajcíková

Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť :

 1. Patogenéza klasického variantu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch):
  • imunohistochemické štúdie - hl. porovnanie väzby protilátok špecifických pre diferencované časti (napr.  N- a C-terminal, centrálne úseky ) prionového proteínu  u sporadickej a genetickej formy,
  • skúmanie vplyvu CJch-špecifickej mutácie prionového génu E200K na druhovú bariéru (človek-ovca),
  • analýza potencionálnych exogénnych rizikových faktorov CJch (vplyv nerovnováhy Cu/Mn  v životnom prostredí, profesionálne riziko, chirurgické úkony).
 2. Dynamika ročného výskytu a geografickej distribúcie klasického variantu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch) a skúmanie zistených zmien:
  • analýza exogénnych rizikových faktorov CJch a skúmanie ich možného podielu na zaznamenanom signifikantnom zvýšení sporadickej CJch,
  • skúmanie rozsahu a  pôvodu nového skupinového výskytu genetickej formy CJch na východnom Slovensku (tretí cluster gCJchE200K ?)
 3. Výskum nových diagnostických metód a efektívnych spôsobov dekontaminácie:    
  • Efektivita dekontaminácie (odstránenia) prionu pôsobením CuSO4 a H2O2 overovaná  imunohistochemicky, dôkazom SAF a western blotom,
  • Výskum nových dg metód a testovanie nových špecifických anti-prionových Ab.

Pedagogická činnosť

Pregraduál: 

Diplomant: Bc. Andrea Vaľková (Prírodovedecká fakulta UK).
Pedagogický úväzok na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne.

Postgraduál:

Prednášky a praktické cvičenia pre účastníkov postgraduálnej výuky (mikrobiológia, epidemiológia) SZU. 

Štruktúra oddelenia:

V rámci oddelenia súčasne pôsobí:

Národné referenčné centrum pre prionové choroby
 
nasp
10.jan.2006 12:45:13     E