Oddelenie virológie

Pracovisko:Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Telefón:+421 2 59 370 837, +421 2 59 370 383, +421 2 59 370 885, fax: +421 2 59 370 683
Vedúci oddelenia:MUDr. Anna Petrovičová, CSc.
Zoznam pracovníkov:

RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. - zástupca vedúceho oddelenia

Vedeckí pracovníci:

 • RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 • Mgr. Mária Borsányiová, PhD
 • Mgr. Juraj Gašparovič, PhD
 • RNDr. Monika Hábeková, PhD
 • MUDr. Ján Kazár, DrSc.
 • MUDr. Anna Petrovičová, CSc.
 • RNDr. Danica Staneková, CSc.
 • RNDr. Mária Takáčová, PhD

Ostatní VŠ:

 • Mgr. Miriama Baďurová
 • Mgr. Jana Burcáková
 • RNDr. Jana Čipková
 • Mgr. Jana Motusová
 • Mgr. Martin Sojka
 • Bc. Darina Štípalová

Ostatní zamestnanci:

 • Iveta Jandová
 • Darina Majerčíková
 • Mária Moyzesová
 • Jarmila Präsensová
 • Ľubica Sedílková
 • Alica Stračinová

Doktorandi:

 • Mgr. Miriama Baďurová
  Pathophysiological aspects of coxsackievirus B infection by use of recombinant virus vectors
 • Mgr. Jana Čipková
  Využitie rôznych bunkových línií na štúdium experimentálnej infekcie myšacím lymfotropným gama-herpes-vírusom
 • Mgr. Jana Motusová
  Patogenicita a genetická charakteristika diabetogénneho coxsackievírusu po infekcii experimentálneho inbrédneho myšacieho modelu.
 • Mgr. Martin Sojka
  Relation of the intratypic virus strain variability of coxsackieviruses to selection of target organ affinity and pathogenesis in a mouse model.
Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť Oddelenia virológie sa zameriava na

 • patogenézu, experimentálne štúdie a sledovanie výskytu enterovírusových infekcií v populácii vrátane vývoja a zavádzania nových diagnostických postupov
 • výskyt, diagnostiku a monitorovanie liečby infekcií HIV/AIDS vrátane medzinárodne koordinovaných štúdií
 • diagnostiku vírusových hepatitíd vrátane vývoja, štandardizácie a aplikácie nových diagnostických postupov v úzkej spolupráci s klinicky orientovanými pracoviskami
 • úlohu chlamýdiových infekcií v etiopatogenéze vybraných klinických syndrómov

Pedagogická činnosť

Pregraduál:

Pracovníci Oddelenia virológie

 • prednášajú predmet Mikrobiológia  pre denných aj externých študentov FOZOŠ špecializácií ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapia,  rádiologická technika, fyziologická a klinická výživa
 • prednášajú a vedú praktické cvičenia v predmete Mikrobiológia  pre denných aj externých študentov FVZ špecializácie verejné zdravotníctvo
 • prednášajú a vedú praktické cvičenia v predmete Mikrobiológia  pre študentov FZŠŠ špecializácie všeobecné lekárstvo
 • sú školiteľmi a vedúcimi bakalárskych a magisterských diplomových prác poslucháčov SZU aj poslucháčov iných vysokých škôl (PvF UK, TU)
 • zabezpečujú výučbu aj skúšky laborantov v špecializačnom odbore Laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii (FOZOŠ)

Postgraduál:

špecializačné štúdium

Pracovníci Oddelenia virológie sa významne podieľajú

 • na výučbe (kurzy, semináre, študijné pobyty) a špecializačných skúškach lekárov v špecializačnom odbore Klinická mikrobiológia
 • na výučbe (kurzy, semináre, študijné pobyty) a špecializačných skúškach iných zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
 • na výučbe (kurzy, semináre) v rámci špecializačného štúdia na rôznych katedrách SZU

doktorandské štúdium

Pracovníci Oddelenia virológie sú školiteľmi  3 frekventantov externého doktorandského štúdia

Štruktúra oddelenia:

V rámci oddelenia virológie pracujú 3 Národné referenčné centrá:

a.     NRC pre vírusové hepatitídy

b.     NRC pre prevenciu HIV/AIDS a

c.     NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov.
 
nasp
10.jan.2006 12:12:21     E