Oddelenie radiačnej hygieny

Pracovisko:Limbová 14, 83303 Bratislava 37, SR
Telefón:+421 2 593 70 447; fax: +421 2 593 70 446
Vedúci oddelenia:RNDr. Helena Cabáneková, PhD.,
Zoznam pracovníkov:

doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.; zástupca vedúceho oddelenia; tel.: 59370 521

Vedeckí pracovníci:
Doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
Ing. Marko Fülöp, CSc.
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.

Ostatní zamestnanci:
Eva Rýdza
Henrieta Grancová

Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť

V súlade s aktuálnym medzinárodným trendom v radiačnej ochrane je základným cieľom oddelenia radiačnej hygieny komplexné riešenie ochrany zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, založené na troch základných pilieroch radiačnej ochrany: zdôvodnenie, optimalizácia a limitovanie ožiarenia. Uvedená problematika sa rieši v rámci výskumných úloh a projektov so zásadným významom pre hospodársky a spoločenský rozvoj a sú zamerané predovšetkým na hodnotenie radiačnej záťaže, reguláciu ožiarenia a ochranu pracovníkov a obyvateľstva

 1. pri  aplikácii ionizujúceho žiarenia v rádiológii, nukleárnej medicíne a v radiačnej onkológii
 2. pri expozícii prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 3. pri využívaní urýchľovačových a štiepnych zdrojov ionizujúceho žiarenia
 4. pri mimoriadnych udalostiach spojených  s únikom rádionuklidov do životného a pracovného prostredia a ich následnou kontamináciou

Pedagogická činnosť

Pregraduál: 
Postgraduál:

 • FVZ - Manažment mimoriadnych situácií vo VZ
 • FVZ - Praktické cvičenia v ochrane zdravia pre IŽ
 • Katedra rádiológie - Ochrana pred žiarením
 • špecializačné štúdium :
  • participácia v certifikačných kurzoch rádiologických asistentoch
  • príprava a vedenie diplomových a bakalárskych prác v oblasti verejného zdravotníctva
 • doktorandské štúdium:
  • vedenie doktorandských prác v oblasti ochrany pred žiarením
Štruktúra oddelenia:

 
 
nasp
10.jan.2006 10:57:07     E