Oddelenie experimentálnej a aplikovanej genetiky

Pracovisko:Limbová 14, 83303 Bratislava 37, SR
Telefón:+421 2 593 70 393
Vedúci oddelenia:RNDr. Katarína Volkovová, PhD.
Zoznam pracovníkov:

RNDr. Mária Dušinská, CSc., zástupca vedúceho oddelenia:

Vedeckí pracovníci: 

 • Mgr. Božena Smolková, PhD.
 • Ing. Marta Staruchová, PhD.
 • MUDr. Milan Beňo, CSc.  

Ostatní VŠ:

 • RNDr. Magdalena Barančoková
 • RNDr. Alena Kažimírová
 • Ing. Martina Drličková
 • Ostatní zamestnanci:
 • Anna Morávková
 • Renáta Mátéová
 • Kristína Gavaľová
 • Zuzana Roštášová
 • Darina Čepcová
 • Ľubica Miklošková
 • Jarmila Jantošková
 • Anna Bírová

Doktorandi:

 • Mgr. Alexandra Horská:
  Genetické polymorfizmy biotransformačných enzýmov. Individuálna vnímavosť  k rizikovým faktorom životného prostredia.
Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť

 • štúdiom vplyvov chemických látok a materiálov zo životného prostredia na genotoxické riziko a na riziko vzniku environmentálnych ochorení
 • objasnením mechanizmov vzniku genotoxického pôsobenia chemických látok na molekulovej a bunkovej úrovni
 • identifikáciou patogenetických mechanizmov, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorení spôsobených environmentálnymi faktormi
 • identifikáciou senzitívnych biomarkerov genotoxického rizika pre populácie ľudí exponovaných environmentálnym faktorom
 • sledovaním faktorov životného prostredia a ich dopad na ľudské zdravie v populačných štúdiách za využitia multidisciplinárneho prístupu a prostriedkov molekulárnej epidemiológie
 •  štúdiom dôležitých procesov na molekulovej a bunkovej úrovni, ktoré sú kritické pri vzniku rakoviny a ďalších environmentálnych ochorení, ako aj pri procese starnutia
 • vývojom, validizáciou a štandardizáciou nových biomarkérov expozície, efektu a individuálnej vnímavosti a metódami na zachytenie včasných rizikových faktorov a pre diagnostiku a preventívnu medicínu
 • vývojom nových metód na detekciu cytotoxicity, genotoxicity, karcinogenity a klastogenity in vitro

Pregraduál:  

 • 2 diplomanti

Postgraduál: 

 • Odborné školenie 1 doktoranda 
nasp
7.dec.2005 22:34:36     E