Oddelenie mikrobiológie

Pracovisko:Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
Vedúci oddelenia:doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof.
Zoznam pracovníkov:

Ing. Elena Pieckova, MPH., PhD.; zástupca vedúceho oddelenia; tel.: 59 370 376

Vedeckí pracovníci:

 • Doc. RNDr. V. Majtán, CSc., mim. prof.
 • Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 • RNDr. Helena Húšťavová, CSc.
 • Ing. Anna Hoštacká, CSc.
 • Ing. Elena Pieckova, MPH., PhD.
 • Ing. Renata Melková, PhD.
 • Ing. Juraj Majtán, PhD.

Ostatní zamestnanci:

VŠ:

 • Pharm. Dr. Ľubica Majtánová
 • Mgr. Alena Ofukaná
 • Ing. Zuzana Kolláriková
 • Ing. Jozef Baláž
 • Mgr. Mária Majorošová

Laboranti:

 • Janka Zaťková
 • Zuzana Cintulová
 • Renata Baksova
 • Beata Haplová
 • Anna Korenačková
 • Kristína Špirková

Iný personál:

 • Božena Búdová
 • Mária Martišková
 • Eva Tárová
 • Mária Hlavenková
 • Viera Šišová
 • Ľubica Hasoňová
 • Milena Kráľovičová
 • Marta Mrázeková
 • Anna Tušková

Doktorandi:

 • Mgr. Katarína Vasilková: Toxicita mikromycét z vnútorného prostredia budov
 • RNDr. Daniela Mihinová:
  Mikromycéty vo vnútornom prostredí - zdravotné aspekty a súvislosti
 • Ing. Z. Kolláriková:
  Toxicita mikroskopických vláknitých húb z vnútorného prostredia obytných budov
 • MUDr. Jozef Štrelinger:
  Mykotické sinusitídy
 • Ing. Jozef Baláž:
  Efektívnosť použitia nástrojov e-learningu  vo verejnom zdravotníctve.
 • Mgr. Stanislava Bubelyiniová:
  Clostridium difficile, faktory patogenity a virulencie.
Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť

Pracovníci oddelenia sa zaoberajú problematikou patogenetického potenciálu gramnegatívnych bakterií  a mechanizmov pôsobenia bakteriálnych produktov v hostiteľskom makroorganizme. Okrem toxínov, adhezínov, a invazínov sa pozornosť sústreďuje na podporné faktory podieľajúce sa na rezistencii črevných patogénov voči faktorom vonkajšieho prostredia a tiež na ich regulačnú a komunikačnú funkciu. Patria medzi ne quorum sensing, biofilm, rezistencia na biocídy a chemoterapeutiká a tiež skupina únikových mechanizmov typu mimicry, intracelulárneho parazitizmu a dormantné stavy. Výsledky získané takto orientovanou výskumnou aktivitou nachádzajú využitie vo vývoji vakcín a nových preventívnych opatrení v oblasti verejného zdravotníctva. Osobitná pozornosť sa venuje problematike potravou prenášaných patogénnych baktérií najmä klinických izolátov salmonel v súvislosti s ich patogénnym potenciálom a multirezistenciou na antibiotika.  Ďalej sa v oddelení venuje pozornosť štúdiu výskytu a vlastností mikroskopických vláknitých húb,  najmä producentov toxických metabolitov  a  (podmienene)  patogénnych a alergizujúcich druhov  mikromycét,  vo vnútornom prostredí budov (indoor mycology) a v ostatných zložkách životného prostredia, odkiaľ  môžu  ohrozovať zdravie a komfort človeka, ale tiež poškodzovať svojou nežiadúcou činnosťou užitočné substráty.

Pedagogická činnosť

Pregraduál:

Viacerí pracovníci oddelenia pôsobia ako aktívni pedagógovia v rámci pregraduálnej  výuky mikrobiológie a vybraných kapitol verejného zdravotníctva na všetkých fakultách SZU. Niektorí pracovníci sa podieľajú na výuke v rámci vybraných tém z mikrobiológie na iných vysokých školách (UK, SPU).
Vyučovanie mikrobiológie - mykológie aj na STU a VŠZaSP sv. Alžbety.

Postgraduál:

Niektorí pracovníci zabezpečujú špecializačné štúdium na FZŠŠ v odbore klinická mikrobiológia, laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii, vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii a v problematike dezinfekcie a sterilizácie. Ďalší pracovníci oddelenia sa venujú výchove a vzdelávaniu odborníkov v oblasti environmentálneho zdravia. Vedúci pracovníci vykonávajú aj funkciu školiteľov  v študijnom odbore 4.2.7. mikrobiológia.
Pracovníci oddelenia zabezpečujú v rámci medzinárodného programu MHIRT stážové pobyty univerzitných študentov  z USA na pracoviskách SZU.

 • špecializačné štúdium: V rámci špecializačného štúdia niektorí pracovníci sa podieľajú prednáškami a laboratórnymi demonštráciami na tematických kurzoch, ktoré organizuje  SZU.
 • doktorandské štúdium: v odbore mikrobiológia je zabezpečené na FVZ  SZU a na  iných VŠ.
Štruktúra oddelenia:

V rámci Oddelenia mikrobiológie pracujú 3 národné referenčné centrá:

1) NRC pre fagotypizáciu salmonel
2) Zbierka patogénnych mikroorganizmov
3) NRC pre dezinfekciu a sterilizáciu

Servisné služby VVZ
 
nasp
2.dec.2005 0:28:55     E