Oddelenie toxikológie

Pracovisko:Limbová 12, 83303 Bratislava 37, SR
Telefón:+421 2 593 70 538
Vedúci oddelenia:MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.
Zoznam pracovníkov:

RNDr. Elena Szabová, CSc; zástupca vedúceho oddelenia; tel.: 59370324
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.; vedúci laboratória toxikológie
MUDr.Jana Szokolayová; vedúci laboratória toxikologického skríningu
PhMr. Marta Hurbánková, PhD.; vedúci laboratória respiračnej toxikológie
RNDr. Elena Szabová, CSc.; vedúci teratologického informačného centra
MVDr. Katarína Ambrušová; vedúci experimentálneho zverinca

Vedeckí pracovníci:
RNDr. Silvia Černá, CSc
PhMr. Marta Hurbánková, CSc
Mgr. Eva Rollerová, PhD
RNDr. Elena Szabová, CSc
Ing. Ján Uhnák, CSc
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc

Ostatní VŠ pracovníci:
RNDr. Jevgenij Kovrižnych
MUDr. Jana Szokolayová

Ostatní zamestnanci:
MVDr. Katarína Ambrušová; vedúca exp. zverinca
Helena Bobeková; technický asistent
Ľubica Derková; technický asistent
Eva Dobríková; technický asistent
Jozefína Ikréniová; technický asistent
Daniel Klamo; technický asistent
Eva Líšková; technický asistent
Dušan Kováčik; ošetrovateľ zvierat
Zdena Janicsková; ošetrovateľ zvierat
Peter Klein; ošetrovateľ zvierat

Doktorandi:
Mgr. Tomáš Kiss
Kombinovaný účinok fajčenia a expozície priemyselným vláknitým prachom na vybrané parametre bronchoalveolárnej laváže v experimente (školiteľ: PhMr. Marta Hurbánková, PhD.)

Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť

Laboratórium toxikológie:

  1. Určovanie možného toxického, teratogénneho a karcinogénneho účinku vybraných xenobiotík a odhad zdravotného rizika pre človeka. Harmonizácia  medzinárodnych kritérií , najmä s  EÚ pre hodnotenie rizika ako súčasť Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti.V súvislosti s novým hodnotením chemických látok v životnom prostredí sa zúčastňujeme prehodnocovania systému  testovania na laboratórnych cicavcoch a rybách.
  2. Banka vzoriek, ktorú prevádzkuje oddelenie, predstavuje významný faktor pre uchovávaní genetického a environmentálneho materiálu  vo vyhodnocovaní  populačnej záťaže  vplyvom negatívnych  faktorov. Kryoprezervácia DNA vzoriek ako aj environmentálnych vzoriek pre prospektívne analýzy  nadobúda čoraz väčší význam.

Laboratórium respiračnej toxikológie:

podieľa sa na riešení problematiky vplyvu polutantov  na respiračný trakt z hľadiska profesionálnej i environmentálnej expozície. Prispieva k objasneniu patomechanizmu pľúcnych ochorení v dôsledku expozície priemyselným časticovým a vláknitým prachom a získava vedecké podklady potrebné k realizácii preventívnych opatrení v životnom a pracovnom prostredí.

Teratologické informačné centrum

monitoruje výskyt vrodených vývojových chýb na základe domácich a zahraničných výskumných projektov,  spolupracuje  na medzinárodnej úrovni s 25 teratologickými centrami v jednotlivých krajinách, poskytuje informácie o výskyte a prevencii vrodených vývojových chýb, výsledky práce zverejňuje formou publikačnej a prednáškovej činnosti na domácich a zahraničných fórach.

Experimentálny zverinec:

Realizácia vedeckých projektov  súvisiacich s využívaním biologických systémov pri testovaní xenobiotík, chemických látok, nových materiálov a postupov v humánnej medicíne.

Pedagogická činnosť

Pregraduál:

Verejné zdravotníctvo, prednášková činnosť, školíme študentov bakalárov, diplomantov

Postgraduál:

rigorózne práce
- špecializačné štúdium - doktorandské štúdium: 1

Špecializačné štúdium :

Lektorská činnosť pre inšpekčné autority z Tureckej republiky v projekte "Strengthening the ministries of health, environment and forests, and agriculture and rural affairs to harmonise and implement legislation in the field of Good laboratory practice for non-clinical health and environmental protection" číslo TR/2004/IB/EC/06.

Lektorská činnosť pre SAV - Správna laboratórna prax

Štruktúra oddelenia:

 
 
nasp
1.dec.2005 21:56:12     E