Oddelenie environmentálnej mediciny

Pracovisko:Limbová 14, 83303 Bratislava 37, SR
Telefón:+421 2 593 70 153
Vedúci oddelenia:MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD.
Zoznam pracovníkov:

MUDr. Henrieta Patayová; ástupkyňa vedúcej oddelenia; tel.: 59370 386

Vedeckí pracovníci: 

 • Laboratórium toxických a esenciálnych prvkov
  • Ing.  Monika Ursínyová, CSc.
  • Ing. Vlasta Mašánová, PhD.
  • Ing. Iveta Uhnáková, PhD.

Iní VŠ:

 • Laboratórium environmentálnej imunológie
  • Mgr. Katarína Rausová
  • MUDr. Jana Babjaková
  • Mgr. Kinga Lancz
  • Mgr. Juraj Tihányi
 • Laboratórium toxických a esenciálnych prvkov
  • RNDr. Rastislav Serbin
  • Ing. Táňa Hlatká
  • Bc. Zuzana Hušeková

Ostatní zamestnanci:

  • Hilda Hubáčková
  • Anna Witkovská

Doktorandi:

  • Mgr. Katarína Rausová: Epidemiologicko-laboratórna štúdia výskytu alergických ochorení u detí predškolského veku v environmentálne odlišných regiónoch Slovenska

  • MUDr. Henrieta Patayová: Expozícia chemickým látkam počas gravidity vo vzťahu k vzniku alergických ochorení u detí

  • MUDr. Jana Babjaková:  Vybrané faktory prostredia a respiračné symptómy u detí predškolského veku s ohľadom na vývoj alergie

  • RNDr. Rastislav Serbin: Štúdium komplexotvorných vlastností vzácnych kovov so zásaditými farbivami a ich analytická aplikácia.

  • Mgr. Kinga Lancz: Toxikokinetický model na zhodnotenie vplyvu dojčenia a potravy na koncentráciu PCB v plazme dojčiat

  • Mgr. Juraj Tihányi: Perzistentné organické polutanty a ich dopad na zdravie populácie

Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť

Oddelenie environmentálnej medicíny (OEM) je zamerané na hodnotenie vzťahu medzi vybranými faktormi životného prostredia (expozícia znečisťujúcim látkam, socioekonomické faktory, a pod.) a zdravotným stavom ľudskej populácie, s dôrazom na deti ako zvlášť citlivú podskupinu populácie.

V súčasnosti na oddelení prebiehajú projekty špecificky zamerané na zdravotné dôsledky prenatálnej a skorej postnatálnej expozície polychlórovaným bifenylom, toxickým kovom a vplyvu tejto expozície na vývoj imunitného, endokrinného a nervového systému u detí, zdravotné dôsledky deficitu esenciálnych prvkov a na hodnotenie spolupôsobenia genetických a environmentálnych faktorov pri vzniku a manifestácii alergických ochorení u detí.

Pedagogická činnosť

Pracovníci OEM poskytujú konzultácie a podklady svojej výskumnej činnosti ako databázu pre dizertačné práce doktorandov spolupracujúcich na riešení projektov na SZU a pracujú ako konzultanti a školitelia študentov SZU pri riešení ŠVOČ a diplomových, resp. bakalárskych prác.

Pregraduál:

 • MUDr. Jana Babjaková vykonáva pravidelnú prednáškovú činnosť pre študentov II. a III. ročníka Fakulty verejného zdravotníctva SZU - interná forma bakalárskeho štúdia v rámci predmetov Hygiena životného prostredia a Hygiena detí a mládeže.
 • Ing. M. Ursínyová, CSc. je na SZU vecným garantom predmetu Humánna ekológia. 

Postgraduál:

 • MUDr. Ľ. Palkovičová, PhD. a Ing. M. Ursínyová, CSc. sú v pozícií školiteľ - špecialista pre doktorandské štúdium.
Štruktúra oddelenia: 
nasp
1.dec.2005 11:29:09     E