Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie

Pracovisko:Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, Slovenská republika
Telefón:+421 2 593 70 630, fax: +421 2 593 70 742
Vedúci oddelenia:doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, PhD.
Zoznam pracovníkov:

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., zástupca vedúceho oddelenia
Eva Rumanská, sekretárka

Vedeckí pracovníci:                   

 • MUDr. Peter Boor, PhD., tel.: 59370876
 • MUDr. Viera Fedelešová, CSc., tel.: 59370627
 • MUDr. Katarína Gazdíková, PhD, h.doc., tel.: 59370620
 • RNDr. Zora Krivošíková, PhD., tel.: 59370748
 • RNDr. Ingrid Lajdová, PhD., tel.: 59370139
 • MUDr. Adrián Okša, CSc., tel.: 59370628
 • MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., tel.: 59370649
 • MUDr. Kornélia Štefíková, PhD., tel.: 59370741

Ostatní zamestnanci:

 • MUDr. Tatjana Hanesová, tel.:59370876
 • MUDr. Kristína Klenovicsová, lekár-výskumník, tel.: 59370876
 • MUDr. Viera Mongiellová, lekár kardiologickej ambulancie NZZ, tel.: 59370145
 • Bc. Martina Binčíková, laborantka
 • Ivana Brázdilová, zdrav. sestra
 • Bc. Denisa Hanicová, laborantka
 • Jana Hullmannová, zdrav. sestra
 • Eva Chrenková, zdrav. sestra
 • Mária Karolyová, laborantka
 • Dana Nagyová, laborantka
 • Soňa Papayová, zdrav. sestra
 • Viera Polgárová, sanitárka
 • Mária Topošová, vedúca zdrav. sestra
 • Renáta Tabačiarová, zdrav.sestra

Doktorandi:

 • MUDr. Kristína Klenovicsová 
  Téma: Vplyv dojčenskej výživy na hromadenie produktov pokročilej glykácie vo vzťahu k ukazovateľom oxidačného a mikrozápalového stavu a kardiovaskulárneho rizika u zdravých dojčiat
Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť

 • Výskumná činnosť vykonávaná podľa zásad správnej klinickej a laboratórnej praxe je orientovaná na výskum a overovanie nových farmakologických postupov ovplyvňujúcich etiopatogenézu  najzávažnejších chronických ochorení za účelom skvalitnenia a racionalizácie ich prevencie a liečby s dôrazom na tzv. civilizačné (degeneratívne) choroby ako najzávažnejšieho faktora negatívneho vplyvu na zdravotný stav populácie (ateroskleróza, hypertenzia, osteoporóza, metabolické poruchy a i.), resp. na choroby, ktorých liečba vyžaduje vysoké finančné náklady (nefropatie,  dialyzovaní a transplantovaní pacienti a i.)

Pedagogická činnosť

 • Pregraduál:
  • FZŠŠ,
  • FVZ,
  • FOaZOŠ
 • Postgraduál:
  • špecializačné štúdium
  • doktorandské štúdium 
nasp
28.nov.2005 11:37:46     E