SZU - 18. - 23. 7. 2010 - XVIII. medzinárodná AIDS konferencia vo Viedni

Najväčšia svetová konferencia AIDS 2010 vo Viedni  je už takmer tu a bolo by veľkou škodou, keby sme/ste premeškali jedinečnú možnosť zúčastniť sa na nej. Rozhodne si ju nenechá ujsť Bill Clinton, Bill Gates, Whoopi Goldberg, Annie Lennox, nórska princezná Mette Marit a ďalších cca 70 000 ľudí.

Je niekoľko možností, ako sa na nej zúčastniť:

Zadarmo vstup do Global village http://www.hivaids.sk/index.php/global-village V prílohe e-mailu sú aj bližšie predstavené niektoré tematické zóny. Nikam sa netreba nahlasovať, stačí len prísť, dá sa aj na jeden deň, ako aj na celé trvanie konferencie.

Zadarmo vstup na 1-2 dni na konferenciu ako súčasť organizovanej skupiny. Pokiaľ sa do 5. 7. 2010 záväzne nahlásite (jiresova@ozodyseus.sk), že máte záväzný záujem, tak sa bude žiadať voľný vstup pre skupinu na 20. 7. 2010 (možno dostaneme aj na 2 dni). 20. 7. je zvolený preto, lebo večer bude ako sprievodná akcia vo Viedni pochod za ľudské práva, ktorý sa zakončí happeningom a krátkym koncertom Annie Lennox.

Platený účastnícky vstup na konferenciu. Na konferenciu sa dá prihlásiť do posledného momentu, viac na http://www.aids2010.org/Default.aspx?pageId=190 .

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky majú bezplatný prístup na konferenciu (časový harmonogram konferencie umožňuje zúčastniť sa niekoľkých akcií každý deň), nárok jedno bezplatné jedlo denne a dostanú tzv. "Certificate of Appreciation". Ešte stále sa dá prihlásiť na http://www.aids2010.org/Default.aspx?pageId=196 .

Využite fakt, že je táto konferencia tak blízko Slovenska (ďalšia je o 2 roky v USA).

--------------------------

 

18. medzinárodná konferencia o AIDS (AIDS 2010) je významným podujatím, na ktorom sa stretnú odborníci pracujúci v oblasti HIV s politikmi a osobami žijúcimi s HIV. Ide o stretnutie ľudí, ktorí robia všetko preto, aby ukončili túto pandémiu. Konferencia umožní zainteresovaným stranám zhodnotiť doterajší stav epidémie, najnovší vedecký pokrok, ako aj získané poznatky a skúsenosti, a na základe toho spoločne vytýčiť smer ďalšieho napredovania.

 

Konferencia AIDS 2010 bude tiež najsledovanejšou udalosťou o AIDS na svete. Očakáva sa, že podujatia sa zúčastní 25.000 ľudí, vrátane 2.500 novinárov z viac ako 100 krajín. Spravodajstvo z konferencie je dôležitým zdrojom informovania a vzdelávania verejnosti. Výber Viedne ako hosťujúceho mesta konferencie AIDS 2010 odráža dôležitú úlohu, ktorú toto mesto zohráva pri spájaní východnej a západnej Európy, a zároveň umožní preskúmať dopad epidémie vo východnej Európe a strednej Ázii (EECA), vrátane problematiky ľudských práv a injekčného užívania drog.

 

Práva tu, práve teraz

Hlavná téma konferencie AIDS 2010 kladie absolútny dôraz na ochranu a presadzovanie ľudských práv ako nevyhnutného predpokladu úspešného boja s HIV. Táto naliehavá požiadavka na prijatie účinných opatrení obsahuje práva kľúčovo postihnutých populácií, a to právo na dôstojnosť a sebaurčenie, na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, životne dôležitej prevencii a liečebným programom, právo na intervencie založené na dôkazoch a nie ideológiách.

Téma konferencie Práva tu, práve teraz zdôrazňuje, že je potrebné prijať opatrenia na ochranu konkrétnych ľudských práv tak, aby chránili tých, ktorých HIV môže najviac a najľahšie zasiahnuť. Ide obzvlášť ženy a dievčatá, ľudí užívajúcich drogy, migrantov, väzňov, ľudí pracujúcich v sex-biznise, mužov, ktorí majú sex s mužmi a transgender osoby. Myšlienka Práva tu, práve teraz podčiarkuje konanie konferencie vo Viedni, ktorú vybrali čiastočne aj vďaka jej blízkosti ku krajinám EECA. Ide o oblasť, kde sa epidémia šíri najrýchlejšie, a to hlavne injekčným užívaním drog. Tiež vyzdvihuje fakt, že rok 2010 svetoví lídri určili za rok, v ktorom sa má naplniť stanovený cieľ spočívajúci v zabezpečení dostupnosti prevencie a liečby HIV, starostlivosti a podpory v celosvetovom meradle. Práve tu, práve teraz je volaním po schopných vodcoch, zodpovednosti a činoch.

 

Organizátor

Hlavným organizátorom Konferencie AIDS 2010 je Medzinárodná spoločnosť pre AIDS - (IAS), popredná nezávislá asociácia združujúca HIV expertov z celého sveta. IAS zastrešuje sekretariát medzinárodnej konferencie v Ženeve a miestny sekretariát konferencie vo Viedni.

 

Program konferencie

Program prinesie nové vedecké poznatky a možnosti pre štruktúrovaný dialóg o hlavných otázkach spojených s celosvetovým bojom proti AIDS. Pre účastníkov budú pripravené podujatia rôzneho typu, od prezentácií prednášok po sympóziá, ďalej tzv. premosťujúce (bridging) zasadania, plenárne či špecializované diskusie. Rôzne semináre a programové aktivity, vrátane Global Village (dynamický priestor pre komunity, ktorý sa pre mnohých stal hlavným bodom programu) a Programu mladých (Youth Programme), prispejú k odbornému rastu a vytváraniu nových sociálnych sietí (networking) - návrhy je možné predkladať on-line od 1. decembra 2009 do 10. februára 2010. Osobitné stretnutia, ďalšie príbuzné akcie či výstavy organizované na nezávislej úrovni ponúkajú príležitosť diskutovať o špecifických otázkach, ako aj šancu dozvedieť sa niečo o rôznych organizáciách.

 

Prezentácia prednášok

Viac ako polovica zasadnutí konferencie bude založená na prednáškach, ktoré sa vyberú náhodne na základe hodnotenia ostatných účastníkov. Táto časť konferencie ponúkne najvýznamnejšie poznatky a výskum podrobené vzájomnému rovnocennému hodnoteniu ďalších odborníkov. Prednášky sa budú prezentovať v šiestich cykloch predstavujúcich hlavné oblasti výskumu HIV a AIDS:

Cyklus A: základný výskum/veda (Basic Science)

Cyklus B: klinické vedné disciplíny (Clinical Sciences)

Cyklus C: epidemiológia a prevencia (Epidemiology and Prevention Sciences)

Cyklus D: spoločenská a behaviorálna veda (Social and Behavioural Sciences)

Cyklus E: ekonómia, operačný výskum, systém zdravotníctva a starostlivosti (Economics, Operations Research, Care and Health Systems)

Cyklus F: stratégia, právo, ľudské práva a politická veda (Policy, Law, Human Rightsand Political Science)

 

Kľúčové témy

Hoci program konferencie AIDS 2010 ešte nie je presne vykryštalizovaný, jeho tvorbu určite ovplyvní niekoľko príbuzných problémov. Konferencia zvýrazní spojenie medzi ľudskými právami a HIV; dialóg, ktorý sa začal už v Mexiko City v roku 2008. Odhaduje sa, že v krajinách východnej Európy a strednej Ázie (EECA) je 1,5 milióna ľudí žijúcich s HIV, väčšina z nich v dôsledku injekčného užívania drog. Konferencia sa preto zameria na diskusiu o tom, ako rozšíriť stratégie založené na vedeckých dôkazoch a programy pre ľudí užívajúcich drogy injekčne, vrátane harm reduction stratégií. Účastníci sa tiež budú zaoberať súčasným stavom epidémie v iných oblastiach, vrátane južnej Afriky, ktorá je stále najpostihnutejšou časťou sveta. Termín konania konferencie sa zhoduje s cieľom, ktorý stanovili poprední svetoví lídri, a to do konca decembra 2010 zabezpečiť dostupnosť prevencie a liečby HIV, starostlivosti a podpory v celosvetovom meradle. Toto podujatie takto podporí dosiahnutie tohto úsilia. Keďže celosvetová ekonomická kríza ohrozuje verejné investície, konferencia AIDS 2010 pomôže udržať HIV v centre pozornosti. Tiež poskytuje príležitosť ukázať ako HIV investície prispievajú k dosahovaniu širších cieľov v oblasti zdravia a vývoja, vrátane posilnenia zdravotníctva v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

 

Zabezpečenie rozsiahleho prístupu k programu

Počas konferencie AIDS 2010 bude na jej internetovej stránke k dispozícii úplný on-line program, prostredníctvom ktorého sa dôležité vedecké poznatky a informácie dostanú k ľuďom, ktorí pracujú v tejto oblasti a nemôžu cestovať do Viedne. To znamená, že budú mať on-line prístup k úplným textom všetkých prijatých prednášok a k spravodajským záznamom

z väčšiny diskusií, ako aj k viacjazyčným zvukovým záznamom a diapozitívom z prednášok. Všetky hlavné diskusie budú dostupné cez internet (webcasts) a podobné prostriedky. Online partneri ako Clinical Care Options, Inc. a NAM zabezpečia  vedeckú analýzu a spravodajstvo časti programu venovanej prednáškam. Novým prvkom v roku 2008 bolo zavedenie tzv. hubs - centier (sídla účasti na diaľku). Odhaduje sa, že približne 2.000 ľudí navštívilo 136 centier v 49 krajinách, aby sa zúčastnilo konferencie AIDS 2008 na diaľku. Konferencia vo Viedni bude mať tri oficiálne centrá vo východnej Európe, pričom mnoho ďalších sa bude organizovať nezávisle po celom svete.

 

Oficiálnym jazykom konferencie AIDS 2010 je angličtina. Avšak všetky diskusie a zasadnutia (okrem seminárov, diskusií formou plagátov a osobitných stretnutí) sa budú simultánne tlmočiť do ruského jazyka. Internetová stránka AIDS 2010 je dostupná v obidvoch jazykoch - angličtine aj ruštine.

Rozpočet AIDS 2010 poskytne finančnú podporou delegátom predovšetkým z krajín s nízkymi a strednými príjmami, a to formou 850 štipendií.

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.aids2010.org

 


 
nasp
1.júl.2010 21:09:15     E