FVZ - Obhajoby dizertačných prác

O Z N Á M E N I E

 

 

Dňa 2. 7. 2010 od 900 a 1100 hod.

 

sa budú konať na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave obhajoby dizertačných prác.

 

Študijný odbor 7.4.2.  Verejné zdravotníctvo.

 

Obhajoby sa budú konať v zasadačke na 3. poschodí FVZ v Bratislave, Limbová 12.

 

 

 

Autor dizertačnej práce

 

 

Názov dizertačnej práce

 

Oponenti

 

1.

 

PharmDr. Dominik Tomek, MPH

 

Právne a etické aspekty uplatňovania farmakoekonomiky v liekovej politike

 

Doc. MUDr. Jan Bielik, CSc.

Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

 

2.

 

MUDr. Pavol Šimurka

 

Stanovenie referenčných hodnôt hladiny cholesterolu u 11- a 17-ročných detí na Slovensku a posúdenie dynamiky zmien hladiny cholesterolu vo vzťahu ku geografickej oblasti, rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení (obezita, hypertenzia, fajčenie), pohlaviu a dojčeniu

 

Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

MUDr. Mária Avdičová, PhD.

 

prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.   
Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

doc. MUDr. Roman Kováč, CSc.,mimoriadny profesor
dekan FVZ


 
nasp
23.jún.2010 13:39:48     E