FZŠŠ - Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii SZU

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
V BRATISLAVE

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdii


Vyhlásenie volieb
kandidáta na funkciu dekana
Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


Akademický senát Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov článku 11 Štatútu  Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii SZU v Bratislave

v y h l a s u j e

voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty, ktoré sa uskutočnia dňa

25.05.2010

Návrhy kandidáta na funkciu dekana fakulty sa podávajú predsedovi senátu prostredníctvom podateľne alebo doporučenou poštou do

07.05.2010

podľa pokynov pre voľbu kandidáta na funkciu dekana.

Súčasťou  návrhu je

  • písomný súhlas navrhnutého s kandidatúrou
  • stručný životopis navrhnutého s charakteristikou jeho pôsobenia na fakulte
  • stručné tézy volebného programu navrhnutého, ktoré prednesie v deň volieb v časovom limite maximálne 15 minút


Akademický senát fakulty pre účely volieb kandidáta na funkciu dekana zvolil trojčlennú volebnú komisiu v tomto zložení:

predseda   prof. MUDr. Iveta Šimková, PhD.
členovia    prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
                                       Sandro Gregor

 

V Bratislave dňa 20.04.2010

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc
predseda senátu FZŠŠ SZU


Kontakt na tajomníka senátu
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
SZU v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Telefón: 02/59542363


 


 
nasp
29.apr.2010 18:21:31     E