SZU - Konkurz na externého pracovníka - klinického psychológa

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

vypisuje
konkurz na obsadenie miesta externého pracovníka - klinického psychológa


v EU projekte "EUROSUPPORT VI - Developing a training and resource tool for  improving the sexual and reproductive health of people living with HIV", financovaného EU komisiou /č. grantu 2008/1204/ a   koordinovaného z Prince Leopold Institute v Antverpách /kód projektu: 109-00-55/.
Cieľom projektu EUROSUPPORT VI /obdobie riešenia: 8/2009-8/2012/,  je vytvorenie a vyhnotenie účinnosti interaktívneho tréningového programu zameraného na zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia HIV-infikovaných pacientov v krajinách EU.
Nápňou práce klinického psychológa bude:
1/  účasť na tréningovom pracovnom  stretnutí projektu v Antverpách v marci 2010
2/ opakované interaktívne pohovory psychológa s HIV-infikovanými pacientami s a bez pomoci interaktívneho edukačného programu týkajúce sa rizikového správania vo vzťahu k infekcii HIV a i STI 

Pre účasť v projekte sa vyžadaje nasledovná kvalifikácia externého pracovníka projektu: VŠ klinický psychológ s min. 10 ročnou praxou. v oblasti psychotepraie a práce s ľudmi, najmä marginalizovanými skupinami obyvateľstva. /užívatelia drog, HIV-pozitívni pacienti a pod/.

Záujemci môžu posielať svoje prihlášky posielať na adresu SZU do 4.3.2010.

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.


 
nasp
2.mar.2010 13:39:41     E