FVZ - Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 8.3.2010 sa v budove SZU, Limbová 14, na 3. poschodí uskutočnia verejné habilitačné prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác

Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 8.3.2010 sa v budove SZU, Limbová 14, na 3. poschodí uskutočnia verejné habilitačné prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác nasledovne:
o 9.00 hod. verejná habilitačná prednáška PhMr. Marty Hurbánkovej, PhD. pracovníčky Fakulty verejného zdravotníctva SZU na tému: "Zdravotné riziko priemyselných vláknitých prachov" a obhajobu habilitačnej práce na tému: "Profesionálna expozícia priemyselným minerálnym vláknitým prachom a jej vplyv na respiračný trakt";

o 12.00 hod. verejná habilitačná prednáška PhDr. Evy Šovčíkovej, CSc. pracovníčky Fakulty verejného zdravotníctva SZU na tému "Metodické prístupy hodnotenia dát v neurobehaviorálnej toxikológii" a obhajoba habilitačnej práce na tému: "Vývin detí z pohľadu neurobehaviorálnej toxikológie";


Dňa 7.4.2010 sa v budove SZU, Limbová 14, na 3. poschodí uskutočnia verejné habilitačné prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác nasledovne:

o 9.00 hod. verejná habilitačná prednáška MUDr. Márie Belovičovej, PhD. pracovníčky NRC pre liečbu chronických hepatitíd na tému: "Nealkoholová steatohepatitída - problém medicíny 21. storočia" a obhajoba habilitačnej práce na tému: "Chronické vírusové hepatitídy ako problém verejného zdravotníctva";

o 12.00 hod. verejná habilitačná prednáška Ing. Eleny Pieckovej, PhD. MPH pracovníčky Fakulty verejného zdravotníctva SZU na tému "Metabolity mikroskopických vláknitých húb v životnom prostredí" a obhajoba habilitačnej práce na tému: "Mikroskopické vláknité huby v životnom prostredí - zdravotné súvislosti";


 
nasp
10.feb.2010 15:38:36     E