FZŠŠ - OZNAM pre študentov 3. a 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo

Oznam

pre študentov 3. a 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo

 

 

Študenti študijného programu všeobecné lekárstvo sú povinní absolvovať povinnú letnú prax podľa študijného plánu pre akademický rok 2009/2010 v plnom rozsahu podľa vypracovanej náplne (Záznamník klinickej praxe) v období po absolvovaní výučbových týždňov letného semestra do konca akademického roka, t. j. do 31. 8. 2010. Absolvovanie praxe je podmienkou pre udelenie kreditov. Na základe potvrdeného Záznamníka klinickej praxe gestor príslušnej praxe zapíše zápočty do indexu študenta.

 

3. ročník:

Povinná prax - Propedeutika vnútorného lekárstva   40 hodín (1 týždeň)

Povinná prax - Chirurgická propedeutika                40 hodín (1 týždeň)

 

4. ročník:

Povinná prax - Vnútorné lekárstvo                       80 hodín (2 týždne)

Povinná prax - Chirurgia                                    80 hodín (2 týždne)

 

Študenti sú povinní nahlásiť nemocnicu, v ktorej chcú vykonávať letnú prax, na Študijnom odd. SZU (u p. Cseriovej, č. dv. 106) najneskôr do 31. marca 2010.

 

Miesto konania praxe schvaľujú gestori jednotlivých predmetov. Po schválení nemocníc, fakulta vydá študentovi 3. ročníka Záznamník klinickej praxe.

 

 

V Bratislave 27. 1. 2010                               

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., v. r.

dekan FZŠŠ
 
nasp
1.feb.2010 15:31:51     E