FOaZOŠ - Habilltačné konania na FOaZOŠ

Dekan Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity oznamuje, že dňa 7.12. 2009  sa v budove SZU, Limbová 14, na 4. posch. uskutočnia verejné habilitačné  prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác nasledovne:
o 7.00 hod.- prednáška pracovníka subkatedry poradenskej psychológie SZU PhDr. Juraja Štencla, PhD., na tému "Podiel stresu na vzniku psychosomatických ochorení" a verejná obhajoba habilitačnej práce "Meranie syndrómu vyhorenia";
o 8.00 - prednáška pracovníčky Fakulty zdravotníctva SZU PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH na tému "Sestra v 21. storočí" a verejná obhajoba habilitačnej práce "Úloha sestry vo výskume stavu zdravia detí v primárnej zdravotnej starostlivosti";
o 9.00 -  prednáška pracovníka I. internej kliniky SZU MUDr. Martina Demeša, PhD., MPH na tému "Úloha ošetrovateľstva v manažmente akútneho zlyhania obličiek" a verejná obhajoba habilitačnej práce "Problematika ošetrovateľstva v kontexte komplexnej nefrologickej starostlivosti v SR";


 
nasp
24.nov.2009 16:15:14     E