FZŠŠ - Smernica dekana FZŠŠ č.2/2009

S M E R N I C A
dekana FZŠŠ

č. 2/2009

ZMENA HARMONOGRAMU ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010


Harmonogram štúdia v zimnom semestri pre všetky ročníky odboru všeobecné lekárstvo sa upravuje:

Výučba v zimnom semestri:  16. 9. 2009 - 18. 12. 2009
Skúšobné obdobie:  18. 12. 2009 - 5. 2. 2010

Termíny skúšok určia prednostovia ústavov.

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
dekan


 
nasp
11.nov.2009 10:36:05     E